ข้อมูลทั้งหมด  16    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ศิลปเสื่อบางสระเก้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายนรวรรณ  ใจชื่น  
 
ที่อยู่ 2/1 ม. 2 ต. บางสระเก้า อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุ 22190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
1.เริ่มดำเนินกิจกรรมเมื่อ ปี พ.ศ. 2544 เมื่อปีพ.ศ.2543ตำบลบางสระแก้วได้เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเพื่อการลงทุนทางสังคมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาอาชีพที่เป็นสมาชิกในนามกลุ่ม/องค์กรต่างๆในตำบลเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินกิจกรรมของศูนย์โดยเน้นกิจกรรมหลักในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการทอเสื่อกกบางสระเก้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวจารุวรรณ  เจริญงาม  
 
ที่อยู่ 61 ม. 11 ต. หนองบัว อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุ 22000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมชาวบ้านเสม็ดงามจักกกขายบ้าง ทอเสื่อเป็นผืนๆบ้าง ต่อมาก็หันมาแนะนำให้มีการรวมกลุ่มกัน แต่สมัยนั้นมี คุณเฉลิมขวัญ
ศรีประสม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มไร่นาสวนผสม บ้านคลองแจง ม.3
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิสุทธิ์  คล้ายสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 84 ม. 3 ต. สะตอน อ. สอยดาว จ. จันทบุ 22180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกษตรกรในหมู่บ้าน มีอาชีพด้านการทำไร่ และทำสวน ผลผลิตที่จำหน่ายราคาไม่ดี มีรายได้น้อย และมีหนี้สินมาก จึงรวมตัวกันทำ
การเกษตร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านทรัพย์เจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเหลือ  กองแก้ว  
 
ที่อยู่ 5/8 ม. 11 หมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญใ ต. สะตอน อ. สอยดาว จ. จันทบุ 22180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกโดยการร่วมตัวกันระหว่างชาวบ้าน และแกนนำชุมชนประมาณ 49 คน เข้าร่วมประชุมปรึกษากันเกี่ยวกับ เรื่องการเก็บออม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำกระแจะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประกิจ  เหมเวช  
 
ที่อยู่ 36/1 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านปากน้ำกระเจา ต. กระแจะ อ. นายายอาม จ. จันทบุ 22170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กรมประมงได้มาปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านให้คนในหมู่บ้านรวมกลุ่ม เพื่อมีอำนาจการต่อรองราคาสินค้าประมงให้ได้ราคาดีขึ้น และได้ทำกิจกรรม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด
บุคคลที่ติดต่อ
นายชุติพนธ์  จันทาทุม  
 
ที่อยู่ 27/1 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านเขายายเปรื่อ ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุ 22170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 รวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด และมีทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม
โดยการออมทรัพย์ ทุกๆ เดือนหมุนเวียนเปลี่ยนกันกู้ยืม ตามความจำเป็นเร่งด่วนมาถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการภายในหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาป้อม หมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  ศุภรัตน์  
 
ที่อยู่ 22 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านเขาป้อม ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุ 22160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มได้ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของชาวบ้านม.6 หลายคนหลังจากที่มีเงินโครงการ กขคจ เข้ามาในหมู่บ้าน และมีนายประสิทธิ์ ศุภรัตน์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 61 ม. 11 ต. หนองบัว อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุ 22000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
(กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านเสม็ดงาม หมู่11) เดิมชาวบ้านเสม็ดงามจักกกขายบ้าง ทอเสื่อเป็นผืนๆบ้าง บ้างต่อมาก็หันมาแนะนำให้มี
การรวมกลุ่มกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาสาสมัคร ม.4ตำบลทับช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นางดุษฎี  เกษตรสินธุ  
 
ที่อยู่ 1/9 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านโป่งเจริญชัย ต. ทับช้าง อ. สอยดาว จ. จันทบุ 22180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีการเข้าอบรมในการจัดตั้งองค์กรในปี พ.ศ.2534 และหลังจากการฝึกอบรม ก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรในปี 2535 โดยทำงานเพื่อช่วยเหลือ
ชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มไร่นาสวนผสม บ้านคลองแจง ม.3
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิสุทธิ์  คล้ายสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 84 ม. 3 ต. สะตอน อ. สอยดาว จ. จันทบุ 22180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกษตรกรในหมู่บ้านมีอาชีพด้านการทำไร่ และทำสวน ผลผลิตที่จำหน่ายราคาไม่ดีมีรายได้น้อย และมีหนี้สินมาก จึงรวมตัวกันทำการเกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>