ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรเลี้ยงสัตว์ (โค)
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสกสรรค์  แซ่เซียว  
 
ที่อยู่ 439 ม. 17 ต. คลองตะเกรา อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิง 24160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อ.บ.ต. ได้มีการส่งสริมอาชีพ ให้เวลา 5 ปี โดยมีงบประมาณ 1 แสนบาท โดยประกอบกับกลุ่มเลี้ยงสัตว์เพราะในไร่ของเกษตกรมีหญ้าเป็นอาหารโคโดยไม่ต้องซื้อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. โพรงอากาศ อ. บางน้ำเปรี้ยว จ. ฉะเชิง -
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8,873 ไร่ มีสภาพเป็นดินเปรี้ยว และเป็นที่ดินเอกชนที่ ส.ป.ก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านนาอิสาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเลี่ยม  บุตรจันทา  
 
ที่อยู่ 411 ม. 16 ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิง -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชน บ้านนาอิสาน ม.14 ตำบล ท่ากระดาน อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 195 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 857 คน หญิง. 422 คนชาย 435 คน อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเสน่ห์ โฉมศรี
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสน่ห์  โฉมศรี  
 
ที่อยู่ 346 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านม่วงโพรง ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง 24120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายเสน่ห์ โฉมศรี อายุ 46 ปี การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คู่สมรส นางปราศัย โฉมศรี อายุ 43 ปี บุตร 1.นางเสาวณี โฉมศรี อายุ18 ปี การศึกษา ม.6 2. นายธิติพันธ์ โฉมศรี อายุ 17 ปี การศึกษา ม.6 ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนบ้านต้นตาล ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เดิมมีอาชีพทำนาและปลูกพืชผักขาย หลังจากมีครอบครัวจึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ ตงเขาหินซ้อน โดยประกอบอาชีพทำนา ทำไร่มันและรับจ้างอยู่ระยะหนึ่ง เนื่องจากพื้นที่ที่ประกอบอาชีพอยู่ส่วนหนึ่งเป็นที่ดอน เป็นดินทรายลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจึงทำให้มีการชะล้างพังทลายของดินเมื่อเกิดฝนตกดินจึงเสื่อมโทรมผลผลิตพืชไร่ที่ได้ก็ตกต่ำ ซึ่งในขณะนั้นได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอนุรักษ์ดินและน้ำจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ำขนาด 1,260 คิว จากศูนย์ ฯ 1 บ่อในปี 2541 จึงเริ่มเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยแบ่งพื้นที่ปลูกไม้ผลและพืชผักซึ่งได้รับการแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ให้ทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จึงทำให้มีรายได้ประจำจากการปลูกพืชผักโดยเฉพาะชะอม และสามารถทำนาได้ปีละ 3 ครั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายธำรงค์ ใจบุศย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายธำรงค์  ใจบุศย์  
 
ที่อยู่ 248/2 ม. 11 ต. ไร่แผ่นดินทอง อ. เขาหินซ้อน จ. ฉะเชิง 24120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายธำรงค์ ใจบุศย์ อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 248/2 หมู่ 11 บ้านไร่แผ่นดินทอง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 09-0369224 การศึกษา ปวช. ช่างไฟฟ้า คู่สมรส นางจันทร์ ใจบุศย์ สมาชิกในครัวเรือน 4 คน บุตรชาย 1 คน หญิง 1 คน มีพื้นที่ของตนเอง 37 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางนุกูล พนมสังข์
บุคคลที่ติดต่อ
นางนุกูล  พนมสังข์  
 
ที่อยู่ 8/1 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านลำมหาชัย ต. ขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง -
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นางนุกูล พนมสังข์ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 7 บ้านลำมหาชัย ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4 คู่สมรส นายสระ จำปา สมาชิกในครัวเรือน 4 คน บุตรชาย 1 คน หญิง 1 คน อาชีพหลัก ทำการเกษตร มีพื้นที่ของตนเอง 41ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางบุญชู ส่งสมบุญ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญชู  ส่งสมบุญ  
 
ที่อยู่ 229 / 1 ม. 11 หมู่บ้าน กลุ่มบ้านห้วยสำโ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง 24120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อนางบุญชู ส่งสมบุญ อายุ 56 ปีบ้านเลขที่ 229 / 1 หมู่11 กลุ่มบ้านห้วยสำโรงใต้ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเชาว์ อินทรศรี
บุคคลที่ติดต่อ
นายเชาว์  อินทรศรี  
 
ที่อยู่ 171 /1 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านซ่องใหม่ ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง -
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายเชาว์ อินทรศรี อายุ 62 ปี บ้านเลขที่ 171 /1 หมู่4 บ้านซ่องใหม่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038 854265...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประสิทธิ์ สมาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  สมาน  
 
ที่อยู่ 112 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านแหลมตะคร้อ ต. เกาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง 24120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายประสิทธิ์ สมาน อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ 5 บ้านแหลมตะคร้อ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษา ประถมศึกษาปีที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมศักดิ์ ทองอ่อน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศักดิ์  ทองอ่อน  
 
ที่อยู่ 279 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านหนองกลางดง ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง 24120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายสมศักดิ์ ทองอ่อน อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 279 หมู่ 9 บ้านหนองกลางดง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>