ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเตยปาหนัน
บุคคลที่ติดต่อ
นางจินดา  ลางู  
 
ที่อยู่ 35 ม. 2 ต. เกาะกลาง อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านบ่อม่วงแปรรูปสัตวฺน้ำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางดวงใจ  จงรักษ์  
 
ที่อยู่ 92/1 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านบ่อม่วง ต. ทรายขาว อ. คลองท่อม จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรพัฒนาร่วมใจ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเรียมจิต  วิภาวกานต์  
 
ที่อยู่ - ม. 3 หมู่บ้าน ศูนย์เอนกประสงค์ ต. คลองขนาน อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นางยินดี  ทองทิพย์ , นางจันทร์ฉาย กามุณี  
 
ที่อยู่ 109 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านทุ่งประสาน ต. ปกาสัย อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควน
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิลาวรรณ  บัวทอง  
 
ที่อยู่ - ม. 8 หมู่บ้าน ศาลาเอนกประสงค์บ ต. คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีพัฒนาบ้านช้างตาย
บุคคลที่ติดต่อ
นางภิรัตน์  กาสังข์  
 
ที่อยู่ 12/2 ม. 3 ต. เขาดิน อ. เขาพนม จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหินเพิง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนิศา  ศรีไชย  
 
ที่อยู่ 10/1 ม. 8 ต. คลองพน อ. คลองท่อม จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านร่าหมาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายมานพ  สัตร์จิตร  
 
ที่อยู่ 32 ม. 2 ต. เกาะกลาง อ. เกาะกลาง จ. กระบี่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 197 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาร่วมใจ
บุคคลที่ติดต่อ
นางริกิจ  ไหมสีทอง  
 
ที่อยู่ 24/1 ม. 2 ต. พรุดินนา อ. คลองท่อม จ. กระบี่ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปใยสับปะรด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสําจวน  ทิพย์รักษา  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านในไร่ ต. หนองทะเล อ. - จ. กระบี่ -
เครือข่าย :  เครือข่ายแม่บ้านร่วมใจพัฒนา     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อประมาณ 11 ปีที่แล้ว กลุ่มแม่บ้านในไร่ มีการรวมตัวทํากิจกรรม เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกัน เช่น ขนม ผ้าบาติก แต่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะกลุ่มแม่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>