ข้อมูลทั้งหมด  15    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบัติ  ประสานโชค  
 
ที่อยู่ 157 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านโนนแต้ ต. หนองขาม อ. คอนสวรรค์ จ. ชัยภูม 36140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการประชุมประชาชนในหมู่บ้าน ได้พิจารณาร่วมกันเห็นควรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีสมาชิกร่วมกันทุกครัวเรือน
จัดตั้งกลุ่มในวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโนนเหม่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองมี  ศรีมนิลา  
 
ที่อยู่ 188 ม. 3 ต. นางแดด อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูม 36210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนเหม่า จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรมีมติร่วมกันจัดตั้งขึ้นในวันที่ 29 ก.ค. 2542 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านลาดบัวหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมถวิล  ปัดทุม  
 
ที่อยู่ 21/4 ม. 16 หมู่บ้าน บ้านลาดบัวหลวง ต. หนองบัวแดง อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูม 36210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำใน ปีพ.ศ. 2540 ชาวบ้านเกิดภาระหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ต้องไปกู้ยืม
เงินจากนายทุน ในหมู่บ้านยังไม่มีการรวมกิจกรรม จึงได้คำแนะนำ และสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านขาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายประจวบ  แต่งทรัพย์  
 
ที่อยู่ 99/1 ม. 2 ต. บ้านขาม อ. จัตุรัส จ. ชัยภูม -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านขาม ตำบล บ้านขาม
อำเภอ จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 250 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านหัวนานคร
บุคคลที่ติดต่อ
นายสงวน  ป้อมสวรรณ  
 
ที่อยู่ 85 ม. 13 ต. บ้านแท่น อ. บ้านแท่น จ. ชัยภูม -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านหัวนานคร ตำบล บ้านแท่น
อำเภอ บ้านแท่น จังหวัด ชัยภูมิ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 157 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>