ข้อมูลทั้งหมด  68    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่นาวา
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเพ็ง  ปัญญาไว  
 
ที่อยู่ - ม. 20 ต. ห้วยสัก อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ผู้ดำเนินการนายตา พุทธใจยา ได้เสนอวาระการประชุมประจำเดือนในหมู่บ้านเราชาวบ้าน ควรจะมีกลุ่มออมทรัพย์โดยเป็นหุ้นๆ ละ 10 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแม่สาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสนุก  ไชยมงคล  
 
ที่อยู่ 88 ม. 4 ต. แม่กรณ์ อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2542 มีสมาชิกเข้าร่วมครั้งแรก 97 คน โดยมีพัฒนากรชุมชนให้ความรู้ คือนางวาสนา สนธิหา, นายยุทธพงค์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายยงยุติ  ไชยแก้ว  
 
ที่อยู่ 43 ม. 7 ต. แม่กรณ์ อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ผู้ดำเนินการก่อตั้งคือ นายยงยุติ ไชยแก้ว ได้นำเสนอหลักการแนวคิดการบริหารจัดการ และผลที่จะได้รับจากสมาชิกทราบ และเข้าใจ
ซักถามข้อปัญหาต่างๆ จนเข้าใจในที่ประชุมของหมู่บ้าน สาเหตุที่เป็นแรงผลักดันในการก่อตั้ง คือปัญหาความยากจนของสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านต้นลุง
บุคคลที่ติดต่อ
นางเทียมจันทร์  อินเตชะ  
 
ที่อยู่ 12 ม. 11 ต. บ้านดู่ อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57100
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และมีมติให้ดำเนินการโดยประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน และคณะกรรมการ
ช่วยกันประชาสัมพันธ์เริ่มดำเนินการครั้งแรกวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2542 มีสมาชิกทั้งหมด 79 คน ได้รับเงินออมทรัพย์ 6,180 บาท/เดือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายคมสัน  อนุสรธิ์  
 
ที่อยู่ 88 ม. 10 ต. ดงมหาวัน อ. กิ่งอำเภอเวียงเชียงร จ. เชียงร 57210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้านในหมู่บ้านปงบนมีหนี้สินแทบทุกครัวเรือน รายรับน้อยกว่ารายจ่าย ผู้นำโดยนายดาวเรือง.ได้ปรึกษาหารือกับ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทำไม้กวาด บ้านปางกอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางศิริพรรณ  บุญศิริ  
 
ที่อยู่ 6 ม. 9 ต. แม่กรณ์ อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงร 57000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านปางกอกแห่งนี้ ทำที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีพื้นที่ราบทำมาหากินน้อยมากประกอบกับตอนปี 42 ข้าวของขึ้นราคา คนตกงานมาก
เมื่อมีผลกระทบ จึงประชุมรวมตัวกันทำอาชีพเสริมขึ้นมาคือ ทำไม้กวาด ซึ่งมีผู้เฒ่าผู้แก่ทำเป็นอยู่ก่อนแล้ว มีทุนครั้งแรกจำนวนเงิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ.บ้านเวียง ม. 4
บุคคลที่ติดต่อ
นายมีนา  กุลลังกา  
 
ที่อยู่ 97 ม. 4 ต. ป่าแดด อ. ป่าแดด จ. เชียงร 57190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านไม่เคยทำอะไรมาก่อน แต่จะอยู่ใครอยู่มันไม่มีเงินกู้ก็ไปกู้คนมีเงินร้อยละ 10-20 ต่อเดือน ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาหาเลย
พอดีเขาได้มีการประชุมในหมู่บ้านเขาได้แต่งตั้งให้ดิฉันเป็นประธานแม่บ้าน ดิฉันเป็นประธานแม่บ้าน ดิฉันก็ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์ชมรม อสม. ตำบลเวียงห้าว
บุคคลที่ติดต่อ
นายติ๊บ  ซุ่นรูป  
 
ที่อยู่ 200 ม. 1 ต. เวียงห้าว อ. พาน จ. เชียงร 57120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มอสม ตำบลเวียงห้าว เป็นองค์กรที่ดำเนินการ และประสานงานกับทางสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาสุขภาพของอสม.
ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ในตำบลเวียงห้าว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ด้วยในระดับฐานะของอสม ในตำบลร้อยละ 90 ยังมีฐานะ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์ทวีผลบ้านหนองบัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองพูน  เตวิยะ  
 
ที่อยู่ 296 ม. 20 ต. เมืองพาน อ. พาน จ. เชียงร 57120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี2540 สภาพหมู่บ้านด้านเศรษฐกิจชาวบ้าน จะมีปัญหาขาดทุนทรัพย์ในการลงทุนพัฒนาอาชีพการศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน
(นายทองพูน เตวิยะ) ได้เล็งเห็นความสำคัญได้รวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นได้ปรึกษากับทางพัฒนาการอำเภอ และไปดูงานกลุ่มที่จัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรีสหกรณ์ ตำบลแม่อ้อ
บุคคลที่ติดต่อ
นางลัดดา  พันตา  
 
ที่อยู่ 231 ม. 13 ต. แม่อ้อ อ. พาน จ. เชียงร 57120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมจัดทำกันเป็นครอบครัว แต่ไม่พอความต้องการของตลาด จึงคิดและชักชวนคนในหมู่บ้าน ภายในตำบลมารวมตัว จัดตั้งเป็นกลุ่ม
เพื่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |>