ข้อมูลทั้งหมด  76    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอุ่นเรือน เกิดสุข(เกษตรผสมผสาน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุ่นเรือน  เกิดสุข  
 
ที่อยู่ 6 ม. 1 ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอุ่นเรือน เกิดสุข อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ 1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรส นางดรุณี เกิดสุข
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 2 คน มีพื้นที่เป็นของตนเอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอินสม นิประพันธ์(เกษตรผสมผสาน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายอินสม  นิประพันธ์  
 
ที่อยู่ 75/1 ม. 3 ต. ป่าป้อง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอินสม นิประพันธ์ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 3 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรสไม่มี ระดับการศึกษาสูงสุดป.4
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 2 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 11 ไร่ แบ่งเป็นสระน้ำ 2 ไร่ พื้นที่นาข้าว 4 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล 3 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางเพียรทอง พรมคำทิตย์(เพาะเห็ด)
บุคคลที่ติดต่อ
นางเพียรทอง  พรมคำทิตย์  
 
ที่อยู่ 74 ม. 8 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางเพียรทอง พรมคำทิตย์ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 8 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีคู่สมรสระดับการศึกษาสูงสุด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสุทัศน์ หนูวงศ์คำ(เพาะเห็ด)
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุทัศน์  หนูวงศ์คำ  
 
ที่อยู่ 88 ม. 5 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสุทัศน์ หนูวงศ์คำ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 5 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนางจันทรา หนูวงศ์คำ
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน มีที่ดินเป็นของตนเองจำนวน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางสุพัตร ศรีมูล(เพาะเห็ด)
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุพัตร  ศรีมูล  
 
ที่อยู่ 68 ม. 1 ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางสุพัตร ศรีมูล อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ต.เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรสนายณรงค์ ศรีมูล ระดับการศึกษา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางวีรา จินะใจ(เพาะเห็ด)
บุคคลที่ติดต่อ
นางวีรา  จินะใจ  
 
ที่อยู่ 40 ม. 2 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางวีรา จินะใจ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 2 ต.แม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ คู่สมรส นายมานพ จินะใจ
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกชาย 1 คน ลูกสาว 2 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายธวัช ธงซิว(เพาะเห็ด)
บุคคลที่ติดต่อ
นายธวัช  ธงซิว  
 
ที่อยู่ 137 ม. 4 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายธวัช ธงซิว อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 137 หมู่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระดับการศึกษาสูงสุดที่ได้รับประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน น้องสาว 1 คน มีที่ดินเป็นของตนเองจำนวน 4 ไร่ 2 งานแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 2 งาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางเจริญศรี คำประเสริฐ(เพาะเห็ด)
บุคคลที่ติดต่อ
นางเจริญศรี  คำประเสริฐ  
 
ที่อยู่ 44 ม. 7 ต. เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางเจริญศรี คำประเสริฐ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรสนายจรัญ คำประเสริฐ
ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน ลูกชาย 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายทองอินทร์ ทองคำสม(เพาะเลี้ยงกบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองอินทร์  ทองคำสม  
 
ที่อยู่ 140 ม. 4 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายทองอินทร์ ทองคำสม บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คู่สมรส นางฟองคำ ทองคำสม ระดับการศึกษา
สูงสุดที่ได้รับ ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน มีที่ดินเป็นของตนเอง จำนวน 2 งาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายนิคม ชัยเลิศ(เพาะเลี้ยงกบ)
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิคม  ชัยเลิศ  
 
ที่อยู่ 4/1 ม. 9 ต. แม่โป่ง อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใ 50220
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายนิคม ชัยเลิศ บ้านเลขที่ 4/1 หมู่ที่ 9 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 คน พ่อ 1 คน แม่ 1 คน ลูกสาว 1 คน มีพื้นที่เป็นของตนเอง 3 ไร่ แบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 1 งาน พื้นที่การ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>