ข้อมูลทั้งหมด  17    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อ
บุคคลที่ติดต่อ
นางฉิ่ง  อบแก้ว  
 
ที่อยู่ 128 ม. 2 ต. นาวง อ. ห้วยยอด จ. ตรัง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถกรรมใบเตยปาหนัน
บุคคลที่ติดต่อ
นางอ๊ะ  หลงกลาง  
 
ที่อยู่ 17 ม. 2 ต. ตะเส๊ะ อ. หาดสำราญ จ. ตรัง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลางนาสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
นางปราณี  ตันท์ชวนิช  
 
ที่อยู่ 51/1 ม. 9 ต. หนองตรุด อ. เมือง จ. ตรัง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านทุ่งส้มป่อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายสายัญ  ทองชม  
 
ที่อยู่ 31/1 ม. 4 ต. ละมอ อ. นาโยง จ. ตรัง -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านทุ่งส้มป่อย ตำบลตรัง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 230 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พัฒนาสวนสงเคราะห์บ้านตนิบาก
บุคคลที่ติดต่อ
วัลลิภา  บาทแก้ว  
 
ที่อยู่ 31/1 ม. 9 ต. นาพละ อ. เมือง จ. ตรัง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
บุคคลที่ติดต่อ
นางกุศล  นิลลออ นางอารอบ เรืองสังข์  
 
ที่อยู่ 19/1 ม. 8 ต. นาหมื่นศรี อ. นาโยง จ. ตรัง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางชิราภรณ์  พงษ์พิพัฒน์  
 
ที่อยู่ 204/8 ม. 1 ต. บ้านโพธิ์ อ. เมือง จ. ตรัง -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | |>