ข้อมูลทั้งหมด  51    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านน้อยสามัคคี
บุคคลที่ติดต่อ
คุณลำดวล  วิสุทธิญาณภิรมย์  
 
ที่อยู่ 3 ม. 15 หมู่บ้าน บ้านน้อย ต. ในเมือง อ. พิมาย จ. นครราช -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ.บ้านคลองพฤกษ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสละ  นินทสิงห์  
 
ที่อยู่ 36 ม. 4 ต. หนองบัวสะอาด อ. บัวใหญ่ จ. นครราช 30120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้รวมตัวกันขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เพื่อให้ชุมชนร่วมกลุ่มการพัฒนาตนเองในการจัดการการบริหารของชุมชนโดยชุมชน และเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือนร้อนของสมาชิกในหมู่บ้าน จึงได้ลงหุ้นโดยการลงทุนเดือนละๆ 20 - 100 บาท ทำให้มีทุนของชุมชนเองแล้วปล่อยกู้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และร้านค้าชุมชน บ้านหันสามัคคี ม.4
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเอื้อ  ติจันทึก  
 
ที่อยู่ 139 ม. 4 ต. บ้านหัน อ. สีคิ้ว จ. นครราช 30140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2536 มีสมาชิก 68 คน มีเงินหุ้น 47,770 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 179 คน มีเงินหุ้น 953,162 บาท
หน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ์บ้านคลองนอกพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวัสดิ์  ชำนาญกลาง  
 
ที่อยู่ 90/2 ม. 5 ต. มิตรภาพ อ. สีคิ้ว จ. นครราช 30140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 ตั้งขึ้นในชุมชนคลองนอกพัฒนา หมู่5 (บ้านหนองจอก) ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เริ่มจัดตั้งกลุ่มมีสมาชิก 64 คน มีเงินออม 3,890 บาท ปัจจุบันมีสมาชิก 186 คน เงินออมสะสม 546,760 บาท ทางกลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรทำนาสารภี
บุคคลที่ติดต่อ
นายจวน  เที่ยงกระโทก  
 
ที่อยู่ 50 ม. 2 ต. สารภี อ. หนองบุญมาก จ. นครราช 30410
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านสารภี ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำนาสารภี และได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2519
และได้ดำเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2539 กลุ่มเกษตรกรทำนาสารภีได้ล้มเลิกกลุ่ม แต่ยังมีสมาชิกบางคนยังเห็นดี จึงได้รวบรวม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแคทราย
บุคคลที่ติดต่อ
นายประดิษฐ์  ปัญญาศิริ  
 
ที่อยู่ 345 ม. 3 ต. ลำเพียก อ. ครบุรี จ. นครราช 30250
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้านหนองแคทรายหมู่ที่ 3 มีความยากจน และว่างงานทำให้การพัฒนาในด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความลำบาก ดังนั้นจึงได้
ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนาการอำเภอครบุรี หาวิธีสร้างงานให้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน จึงมีมติจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านละลม หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นางประยงค์  แบงกระโทก  
 
ที่อยู่ 48 ม. 1 ต. ละลมใหม่พัฒนา อ. โชคชัย จ. นครราช 30190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านละลมหมู่ที่ 1 ต. ละลมใหม่พัฒนา อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2541
ที่ทำการตั้งอยู่ที่ 84 ม.1 บ้านละลม จัดตั้งโดยพัฒนากรอำเภอให้คำแนะนำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกรู้จักออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโกโคก
บุคคลที่ติดต่อ
นายพุฒ  โสนรินทร์  
 
ที่อยู่ 130 ม. 4 ต. ตาจั่น อ. คง จ. นครราช 30260
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พัฒนากรอำเภอมาแนะนำ ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นให้สมาชิกฝากเงินสัจจะเดือนละ 10 บาท มีผู้มาสมัครเป็นสมาชิก 50 คน
และมีการเลือกตั้งประธานกลุ่ม รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายต่างๆ ขึ้นมาบริหารกลุ่ม การดำเนินงานใน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านดงมะเกลือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประพันธ์  หึกขุนทด  
 
ที่อยู่ 34 ม. 6 ต. โนนเมืองพัฒนา อ. ด่านขุนทด จ. นครราช 30210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในช่วงระยะนับตั้งแต่ปี 41 ลงไปในหมู่บ้านนี้ยังไม่มีองค์กรที่ไหนมาจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และมีเงินฝากในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2541 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมผู้รักกุดน้ำใส
บุคคลที่ติดต่อ
นายเที่ยง  สัจจาวัฒนา  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. หนองบัวตะเกียด อ. ด่านขุนทด จ. นครราช 30210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มสัจจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2542 โดยการแนะนำของพัฒนากรประจำตำบล ได้มาชักชวนและ
แนะนำถึงผลดีของการตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตของหมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นชอบ จึงสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม ในวันก่อตั้งกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>