ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมศูนย์รวมใจตากฟ้า
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 330 ม. 1 ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า จ. นครสวร 60190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีกลุ่มผู้ติดเชื้อที่เจ็บป่วย และได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 มีจำนวน 10 คน จนถึงปัจจุบันนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เข้ามาพบกลุ่มเป็นจำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปางขนุน
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 5/1 ม. 8 ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปางขนุน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2543 มีคณะกรรมการบริหาร 7 คน โดยมี นายบุญธรม แฝงสระ เป็นประธาน เริ่มออมเงินวันที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านบุ่งผักหนาม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 3 ม. 25 ต. แม่เล่ย์ อ. แม่วงก์ จ. นครสวร 60150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์บ้านบุ่งผักหนาม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2537 มีสมาชิกแรกตั้ง 40 คน คณะกรรมการ 9 คนแบ่งบทบาทหน้าที่กันรับผิดชอบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนนวมินทร์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 299/8 ม. 13 ต. วัดไทร อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แต่ก่อนเป็นกองขยะ มีบ้านประมาณ 30 หลัง แล้วได้รวมตัวกันจัดเป็นหมู่บ้าน ขนาดเล็ก ที่ไม่มีน้ำ - ไฟ ต่อมาได้ผู้นำที่ดีเข้ามาในหมู่บ้านคือ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนสามัคคีพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายเลี่ยม  ยี่สุ่น  
 
ที่อยู่ 1048/5 ม. 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ .2538 ทางเทศบาลให้มีการจัดตั้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านวังข่อย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 58 ม. 4 ต. วังบ่อ อ. หนองบัว จ. นครสวร 60110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีการจัดตั้งกลุ่มโดยความคิดของผู้ใหญ่บ้าน นายบุญส่ง เจิมขุนทด ที่จะรวมกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา มีการประชุมกับชาวบ้านและไ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านห้วยธารทหาร
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 341/2 ม. 3 ต. วังบ่อ อ. หนองบัว จ. นครสวร 60110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีการจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2543 โดยมีกลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์อ....
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์ผู้ใช้สถานีสูบนำ ด้วยไฟฟ้าปากคลองบ้านกระเบื้อง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 186 ม. 2 ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวร 60230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ประชาชนร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยกันบริจาคเงิน เป็นค่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหัวดง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 25 ม. 8 ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวร 60230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีพัฒนาการของอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ได้มาประชุมจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้น มีการตั้งคณะกรรมการ และได้ตกลงกันว่า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านรองเท้าเด็ก
บุคคลที่ติดต่อ
นางทนูไกล  พทุประไพ  
 
ที่อยู่ 39/3 ม. 7 ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>