ข้อมูลทั้งหมด  82    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนนวมินทร์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 299/8 ม. 13 ต. วัดไทร อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แต่ก่อนเป็นกองขยะ มีบ้านประมาณ 30 หลัง แล้วได้รวมตัวกันจัดเป็นหมู่บ้าน ขนาดเล็ก ที่ไม่มีน้ำ - ไฟ ต่อมาได้ผู้นำที่ดีเข้ามาในหมู่บ้านคือ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนสามัคคีพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายเลี่ยม  ยี่สุ่น  
 
ที่อยู่ 1048/5 ม. 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อประมาณ ปี พ.ศ .2538 ทางเทศบาลให้มีการจัดตั้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านวังข่อย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 58 ม. 4 ต. วังบ่อ อ. หนองบัว จ. นครสวร 60110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีการจัดตั้งกลุ่มโดยความคิดของผู้ใหญ่บ้าน นายบุญส่ง เจิมขุนทด ที่จะรวมกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมา มีการประชุมกับชาวบ้านและไ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านห้วยธารทหาร
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 341/2 ม. 3 ต. วังบ่อ อ. หนองบัว จ. นครสวร 60110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีการจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พ.ย.2543 โดยมีกลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์อ....
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์ผู้ใช้สถานีสูบนำ ด้วยไฟฟ้าปากคลองบ้านกระเบื้อง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 186 ม. 2 ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวร 60230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ประชาชนร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยกันบริจาคเงิน เป็นค่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านหัวดง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 25 ม. 8 ต. หัวดง อ. เก้าเลี้ยว จ. นครสวร 60230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีพัฒนาการของอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ได้มาประชุมจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้น มีการตั้งคณะกรรมการ และได้ตกลงกันว่า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านรองเท้าเด็ก
บุคคลที่ติดต่อ
นางทนูไกล  พทุประไพ  
 
ที่อยู่ 39/3 ม. 7 ต. เขาทอง อ. พยุหะคีรี จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นางดวงใจ  อรรถอาภา  
 
ที่อยู่ 9/1 ม. 11 ต. ตะเคียนเลื่อน อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวร 60000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มเมื่อ ปี 2534 ชื่อว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34 มีการสะสมหุ้นละ 10 บาท เมื่อแรกตั้งมีหุ้นประมาณ 1,600 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มบ้านมาบตะคร้อผ้าทอ
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำพร  ขำชั้น  
 
ที่อยู่ 34/3 ม. 1 ต. หนองบัว อ. หนองบัว จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีอาสา
บุคคลที่ติดต่อ
นางระเบียบ  ยิ้มเพียง  
 
ที่อยู่ 113 ม. 3 ต. โคกหม้อ อ. ชุมแสง จ. นครสวร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |>