ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมโชค สำราญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมโชค  สำราญ  
 
ที่อยู่ 224/1 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านโคกอิฐ-โคกใน ต. พร่อน อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมโชค สำราญ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 224/1 หมู่ที่ 2 บ้านโคกอิฐ-โคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร
จำนวน 10 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน แรงงานในครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายจันทร์ ชาญแท้
บุคคลที่ติดต่อ
นายจันทร์  ชาญแท้  
 
ที่อยู่ 42 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านโคกไฝ่ ต. พร่อน อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายจันทร์ ชาญแท้ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 2 บ้านโคกไผ่ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 11 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมบูรณ์ วิสมิตนันท์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  วิสมิตนันท์  
 
ที่อยู่ 125/12 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสมบูรณ์ วิสมิตนันท์ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 125/12 หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายโพ อินแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายโพ  อินแก้ว  
 
ที่อยู่ 62/1 ม. 62/1 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายโพ อินแก้ว อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 62/1 หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร
จำนวน 4 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน แรงงานในครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายช่วย เสาร์เพ็ชร
บุคคลที่ติดต่อ
นายช่วย  เสาร์เพ็ชร  
 
ที่อยู่ 122 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโคกงู ต. บางขุนทอง อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายช่วย เสาร์เพ็ชร อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ เกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายนุ้ย ขุนพรหม
บุคคลที่ติดต่อ
นายนุ้ย  ขุนพรหม  
 
ที่อยู่ 144 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโคกงู ต. บางขุนทอง อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายนุ้ย ขุนพรหม อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 16 ไร่ ทำการเกษตรรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน สภาพพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ป่าเสม็ดรกร้างไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ และดิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสิทธิชัย สะมะแอ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิทธิชัย  สะมะแอ  
 
ที่อยู่ 5 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านบางขุนทอง ต. บางขุนทอง อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสิทธิชัย สะมะแอ อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านบางขุนทอง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการทำการเกษตร จำนวน 21 ไร่ ทำการเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 5 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแปลง แก้วมณี
บุคคลที่ติดต่อ
นายแปลง  แก้วมณี  
 
ที่อยู่ 158/50 ม. 4 ต. โฆษิต อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายแปลง แก้วมณี อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 158/50 หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร 3 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน พื้นที่ทำการเกษตร 3 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน รายได้เฉลี่ยประมาณ 50,000 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสุรัตร ธรรมขันทา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรัตร  ธรรมขันทา  
 
ที่อยู่ 56/4 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านเขาตันหยง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสุรัตร ธรรมขันทา อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 3 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 4 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประเวศ ประพันธ์วงศ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเวศ  ประพันธ์วงศ์  
 
ที่อยู่ 77/2 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านโคกสยา ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายประเวศ ประพันธ์วงศ์ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>