ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสิทธิชัย สะมะแอ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสิทธิชัย  สะมะแอ  
 
ที่อยู่ 5 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านบางขุนทอง ต. บางขุนทอง อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสิทธิชัย สะมะแอ อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 1 บ้านบางขุนทอง ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการทำการเกษตร จำนวน 21 ไร่ ทำการเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 7 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 5 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแปลง แก้วมณี
บุคคลที่ติดต่อ
นายแปลง  แก้วมณี  
 
ที่อยู่ 158/50 ม. 4 ต. โฆษิต อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายแปลง แก้วมณี อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 158/50 หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร 3 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน พื้นที่ทำการเกษตร 3 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน รายได้เฉลี่ยประมาณ 50,000 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสุรัตร ธรรมขันทา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรัตร  ธรรมขันทา  
 
ที่อยู่ 56/4 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านเขาตันหยง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสุรัตร ธรรมขันทา อายุ 30 ปี บ้านเลขที่ 56/4 หมู่ที่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 3 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 4 คน แรงงานในครัวเรือน 2 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประเวศ ประพันธ์วงศ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายประเวศ  ประพันธ์วงศ์  
 
ที่อยู่ 77/2 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านโคกสยา ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายประเวศ ประพันธ์วงศ์ อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประสิทธิ์ บูรณพาส
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  บูรณพาส  
 
ที่อยู่ 40/27 ม. - ต. บางนาค อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายประสิทธิ์ บูรณพาส อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 40/27 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แต่มีพื้นที่ดำเนินการบ้านใหม่ -สะปอมหมู่ที่ 5 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จำนวนสมาชิกในครัวเรือน ทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 4 คน หญิง - คน แรงงานในครัวเรือน 1 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอาหะมะ ดาโอ๊ะ
บุคคลที่ติดต่อ
นายอาหะมะ  ดาโอ๊ะ  
 
ที่อยู่ 118 ม. 10 ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอาหะมะ ดาโอ๊ะ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการ มีพื้นที่ทำการเกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมาโนชญ์ สูยี
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาโนชญ์  สูยี  
 
ที่อยู่ 74/1 ม. 1 ต. กะลุวอ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายมาโนชญ์ สูยี อายุ 44 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 1 บ้านยาบี ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ดำเนินการหมู่ที่ 3 บ้านเปล ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายดำ หะยะมิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายดำ  หะยะมิน  
 
ที่อยู่ 74/1 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านพิกุลทอง ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายดำ หะยะมิน อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสพื้นที่ดำเนินการ
หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรทฤษฎีใหม่ จำนวน 15 ไร่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายเผียน เสาร์พูน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเผียน  เสาร์พูน  
 
ที่อยู่ 93 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโคกงู ต. บางขุนทอง อ. ตากใบ จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายเผียน เสาร์พูน อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 3 บ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ทำการเกษตร
จำนวน 16 ไร่ ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน แรงงานใน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายหะยีหวัง หัดขะเจ
บุคคลที่ติดต่อ
นายหะยีหวัง  หัดขะเจ  
 
ที่อยู่ 34 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านยาบี ต. กะลุวอเหนือ อ. เมือง จ. นราธิว 96000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายหะยีหวัง หัดขะเจ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 1 บ้านยาบี ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทำการเกษตรในรูปแบบการเกษตรยั่งยืน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>