ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพเย็บผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นางเขียว  พรหมรักษ์  
 
ที่อยู่ 105 ม. 6 ต. ไชยวัฒนา อ. ปัว จ. น่าน 55120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปี 2537 กลุ่มแม่บ้านได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด ได้จักรเย็บผ้าจำนวน 10 คันแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เมื่อปี 2545 ทางองค์
การบริหารส่วนตำบล ได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน 20,000 บาท จึงได้นำมาจัดตั้งกลุ่มเย็บผ้า (ชุดเครื่องนอน) ใช้ชื่อว่ากลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านป่าตองดอนทรายทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญนำ  พิชวงค์  
 
ที่อยู่ - ม. 8 ต. ศิลาเพชร อ. ปัว จ. น่าน 55120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากประชากรในหมู่บ้านมีความต้องการตามยุคเทคโนโลยี ทำให้เกิดหนี้สิน และประชากรบางส่วนไม่มีเงินเก็บ จึงรวมกลุ่มจัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านนาราบ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเสน่ห์  อินแสง  
 
ที่อยู่ 334 ม. 1 ต. นาน้อย อ. นาน้อย จ. น่าน 55150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดการรวมตัวของคณะกลุ่มแม่บ้าน ขยายไปถึงพ่อบ้าน พ่อค้า ประชาชนในชุมชน เพราะอยู่ในตลาดเทศบาลตำบลนาน้อย
ประชุมร่วมกันปรึกษาหารือกันว่าจะทำอย่างไร ถึงจะให้สอดคล้องกับพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทอผ้าลายน้ำไหล บ้านหนองบัว
บุคคลที่ติดต่อ
นางจันทร์สม  พรหมปัญญา  
 
ที่อยู่ 68 ม. 5 ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
บ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้านชุมชนชาวไทลื้อ เชื้อสามจีน เมืองล้า ได้มีการทอผ้ามาเป็นเวลานาน หลักฐานจากอดีตเหล่านี้หาดูได้
จากจิตรกรรมผาผนังภายในวัดหนองบัว และได้เงีบยหายไปเป็นเวลานานจนกระทั่งปี พ.ศ. 2518 ครอบครัวของคุณจันทร์สม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการประสิทธิภาพพืชไร่บ้านนาหนุน 1
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมนึก  ใบยา  
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. แสนทอง อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้รับการสนับสนุนของเกษตรอำเภอเป็นพันธุ์พืช คิดเป็นเงินประมาณ 200,000 บาท ทางกลุ่มได้ดำเนินการให้สมาชิกไปปลูกขยายพันธุ์
นำไปขายได้นำทุนมาดำเนินการต่อจำนวนเงินก็เพิ่มขึ้นตามเวลา และมีการให้สมาชิกมีการเก็บออมสัจจะสะสมทุกเดือน เดือนละ 20 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาหนุน 3
บุคคลที่ติดต่อ
นางรำไพพรรณ  ไชยขันธ์  
 
ที่อยู่ 295 ม. 7 ต. ผาตอ อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาหนุน 3 เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2541 โดยมีสมาชิก 34 คน มีการฝากออมสัจจะหุ้นละ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางวรรณดี  สุปัน  
 
ที่อยู่ 22 ม. 10 ต. ตาลชุม อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งเพื่อรวมกลุ่มออมเงินสัจจะสะสมวันละ 1 บาท เดือนละ 30 บาท ครั้งแรกเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินมาแนะนำให้รวมกลุ่มจัดตั้งประธาน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสน่ห์  พุทธวงค์  
 
ที่อยู่ 88 ม. 4 ต. อวน อ. ปัว จ. น่าน 55120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากบ้านทุ่งกลาวหมู่ที่ 4 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรไม่มีเงินทุนในการนำมาลงทุนให้
ราษฎรในหมู่บ้านต้องไปกู้เงินจากธนาคาร และเงินนอกระบบมาลงทุนทำให้ราษฎรต้องเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น รายได้ไม่พอกับ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเจดีย์
บุคคลที่ติดต่อ
วัน  อุ่นใจ  
 
ที่อยู่ 129 ม. 10 ต. เชียงกลาง อ. .เชียงกลาง จ. น่าน -
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
สาเหตุและแนวคิดในการจัดตั้ง (ประวัติ) ::
1.สุขาภิบาลสบกอนมีโครงการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะบนม่อนพระเจ้า
2.ต้องการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน นาท่อเด่น
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำ  ไชยศรี  
 
ที่อยู่ 83 ม. 4 ต. ถืมตอง อ. เมือง จ. น่าน -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน นาท่อเด่น ม.4 ตำบล ถืมตอง
อำเภอ เมือง จังหวัด น่าน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 1 27 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>