ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกราด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำเนาว์  เพชรกูล  
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านหนองกราด ต. หนองไทร อ. นางรอง จ. บุรีรั 31110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ.2543 ได้ประชุมชาวบ้านแจ้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยเชิญพัฒนากรอำเภอนางรองและเกษตรอำเภอ
เข้าร่วมด้วยที่ประชุมเห็นด้วยตาม วัตถุประสงค์ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก 28 คน ได้ร่างระเบียบข้อบังคับใช้ภายในกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นางละมุน  วิชา  
 
ที่อยู่ 62 ม. 1 ต. แดงใหญ่ อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรั 31120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ.2526 ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรวมกัน 3 หมู่บ้าน คือบ้านแดงใหญ่ บ้านไผ่ บ้านโคกสะอาด พอจัดตั้ง
ได้ประมาณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านสูงเนิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเทียม  โกสีห์  
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านสูงเนิน ต. สูงเนิน อ. กระสัง จ. บุรีรั 31160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อต้นปี 2528 ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมชาวบ้าน เพื่อจะจัดตั้งร้านค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านลงทุนตามความ
ต้องการตั้งแต่ 100-500 บาท มีกรรมการจัดซื้อ และตรวจเหรัญญิก กิจการดำเนินไปด้วยดีมีการแบ่งเวรกันขายคนละวันหมุนเวียนกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านเสม็ดประชา ม.4
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสรี  ก้อนรัมย์  
 
ที่อยู่ 105 ม. 4 ต. สองชั้น อ. กระสัง จ. บุรีรั 31160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกที่ได้จัดสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านขึ้น 1 หลัง พร้อมตั้งกลุ่มออมทรัพย์ต่อมาได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้สนใจว่าใคร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโคกยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นางติ๋ว  ศัตรูพินาศ  
 
ที่อยู่ 18 ม. 5 ต. กันทรารมย์ อ. กระสัง จ. บุรีรั 31160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกยาง มีพัฒนาการได้มาแนะนำชี้แจงเรื่องการจัดตั้งบริหารงาน การจัดการทั่วไป ของกลุ่ม
ออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปสมุนไพรสตรี หมู่ 10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายวัฒนา  การกระสัง  
 
ที่อยู่ 48/1 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านระกาใต้ ต. บ้านปรือ อ. กระสัง จ. บุรีรั 31160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ครั้งแรกจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตก่อน มีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 49 คน แล้วจึงแยกออกมาทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ
โดยการแปรรูปสมุนไพรออกจำหน่ายมีพัฒนาชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหม ม.8 บ.หินลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นางปัด  ทอนศรี  
 
ที่อยู่ 9 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านโนนค้อ ต. หินลาด อ. บ้านกรวด จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะว่าได้รับ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีตัดเย็บเสื้อผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
วนิดา  ศรีวีระพันธ์  
 
ที่อยู่ 61 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ ต. สะแกโพรง อ. เมือง จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ปลาส้ม หมูส้มและขนมจีน
บุคคลที่ติดต่อ
นางวราภรณ์  คชุนร้า  
 
ที่อยู่ 90 ม. 9 หมู่บ้าน บ้านโสน ต. บ้านยาง อ. เมือง จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านออมทรัพย์ ทอผ้าไหม บ้านโนนเจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูพัด  ฤทธิ์วิชัย  
 
ที่อยู่ 6 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ ต. โนนเจริญ อ. บ้านกรวด จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>