ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านหนองน้ำขุ่น จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
คุณศรีนคร  ปุ่นประโคน  
 
ที่อยู่ 103 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านหนองน้ำขุ่น ต. หนองบอน อ. ประโคนชัย จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านทำชาใบหม่อน บ้านเกตุเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
คุณสิทธิ์  สุทธะ  
 
ที่อยู่ 57 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านเกตุเหนือ ต. บ้านตะโก อ. ห้วยราช จ. บุรีรั -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ ต.บ้านบัว/สมุนไพรวัดบ้านบัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายเคลื่อน  นาราช  
 
ที่อยู่ 239 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านบัว ต. บ้านบัว อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรั 31000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
นายเคลื่อน นาราช ได้เรียนรู้เรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนขึ้น ที่โรงเรียนได้ผลดีมากเมื่อได้เกษียน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ประสานงานพัฒนาองค์กรชุมชนบ้านซับใหญ่ หมู่ที่14
บุคคลที่ติดต่อ
นายประกอบ  กลมกลาง  
 
ที่อยู่ 177 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านซับใหญ่ ต. โคกมะม่วง อ. ปะคำ จ. บุรีรั 31220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2543 ระดมทุนจากสมาชิกคนละ 20 บาท จำนวนสมาชิก 20 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2545 ได้ของบกู้ยืม
จากอบต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ - เลี้ยงโคบ้านคลองหินลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมนึก  ปัดชา  
 
ที่อยู่ 42 ม. 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านคลองหินล ต. ลำนางรอง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรั 31260
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคลองหินลาด ได้จัดตั้งกลุ่ม 25 .ต.ค. 2541 เป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับคัดเลือก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกราด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำเนาว์  เพชรกูล  
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน หมู่บ้านหนองกราด ต. หนองไทร อ. นางรอง จ. บุรีรั 31110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีพ.ศ.2543 ได้ประชุมชาวบ้านแจ้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ โดยเชิญพัฒนากรอำเภอนางรองและเกษตรอำเภอ
เข้าร่วมด้วยที่ประชุมเห็นด้วยตาม วัตถุประสงค์ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก 28 คน ได้ร่างระเบียบข้อบังคับใช้ภายในกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้านบ้านหนองแม่มด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมศรี  ทองหล่อ  
 
ที่อยู่ 1 ม. 10 ต. ร่อนทอง อ. สตึก จ. บุรีรั 31150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ที่ผ่านมาประชาชนในชุมชนอาศัยกู้ยืมเงินจากนายทุนมาทำการใช้จ่าย จนเกิดปัญหาเกิดยึดที่นา โดยนายทุนยึดดอกเบี้ยที่แพง
จึงมีการรวมตัวกันออมทรัพย์ในชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นางละมุน  วิชา  
 
ที่อยู่ 62 ม. 1 ต. แดงใหญ่ อ. บ้านใหม่ไชยพจน์ จ. บุรีรั 31120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ.2526 ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรวมกัน 3 หมู่บ้าน คือบ้านแดงใหญ่ บ้านไผ่ บ้านโคกสะอาด พอจัดตั้ง
ได้ประมาณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านสูงเนิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเทียม  โกสีห์  
 
ที่อยู่ ม. 1 หมู่บ้าน บ้านสูงเนิน ต. สูงเนิน อ. กระสัง จ. บุรีรั 31160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อต้นปี 2528 ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมชาวบ้าน เพื่อจะจัดตั้งร้านค้าชุมชนประจำหมู่บ้าน โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านลงทุนตามความ
ต้องการตั้งแต่ 100-500 บาท มีกรรมการจัดซื้อ และตรวจเหรัญญิก กิจการดำเนินไปด้วยดีมีการแบ่งเวรกันขายคนละวันหมุนเวียนกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านเสม็ดประชา ม.4
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสรี  ก้อนรัมย์  
 
ที่อยู่ 105 ม. 4 ต. สองชั้น อ. กระสัง จ. บุรีรั 31160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกที่ได้จัดสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านขึ้น 1 หลัง พร้อมตั้งกลุ่มออมทรัพย์ต่อมาได้มีการพูดคุยกับกลุ่มผู้สนใจว่าใคร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>