ข้อมูลทั้งหมด  21    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมนึก  เกิดประดับ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ทับใต้ อ. หัวหิน จ. ประจวบ 77110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านหนองไผ่ตั้งอยู่ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีครัวเรือนประมาณ 200 กว่า
หลังคาเรือนมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 740 คน แยกเป็นชาย 320 คน เป็นหญิง 420 คน แยกเป็นเด็กประมาณ 150 คน เป็นผู้ใหญ่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเนินพยอม
บุคคลที่ติดต่อ
นายชื่น  เขียวสด  
 
ที่อยู่ 425 ม. 2 ต. บึงนคร อ. หัวหิน จ. ประจวบ 77110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางพัฒนากรอำเภอ ได้มาประชุมกับทางคณะกรรมการของหมู่บ้านเนินพยอม โดยมีนายชื่น เขียวสด เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความเห็นตรงกัน
จึงมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางชูชีพ  ทิพย์เนตร  
 
ที่อยู่ 83/3 ม. 8 ต. ร่อนทอง อ. บางสะพาน จ. ประจวบ 77140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปีพ.ศ. 2539 มีหน่วยงานทางราชการมาเรียกประชาชนที่มีความสมัครใจเข้ารับฟังการอบรมการใช้น้ำทางการเกษตร และมีการจัดตั้ง
กลุ่มคณะกรรมการ (กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ) มีเงินสนับสนุนจากภาครัฐจำนวน 60,000 บาท (ให้เปล่า) ในกลุ่มให้สมาชิกกู้ยืม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านแก่งกระทิง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกตุ  พราหมณี  
 
ที่อยู่ 374 ม. 7 ต. วังก์พง อ. ปราณบุรี จ. ประจวบ 77120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มปี 2542 มีสมาชิกต่อต้านไม่เห็นด้วย แต่คณะกรรมการมีความพยายาม และได้รับความช่วยเหลือแนะนำจากทางมหาวิทยาลัย
มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการมาโดยตลอด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการเกษตรบ้านหนองกระทิง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 2 ม. 6 ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี จ. ประจวบ 77150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี 2541 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ์ ในโอกาสที่ครบรอบ 72 พระชนมพรรษา โ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองเกด - กุยบุรี จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายปรีชา  บุญเกิด  
 
ที่อยู่ 75 ม. 1 ต. หาดขาม อ. กุยบุรี จ. ประจวบ 77150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2542 ได้เกิดการรวมตัวของสมาชิกภายใต้การนำของนายปรีชา บุญเกิด ก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์
การเกษตรบ้านหนองเกด มีสมาชิกร่วมก่อตั้งจำนวน 44 คน มีเงินสะสมครั้งแรก 8,300 บาท ต่อมาวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2543 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองตาเสือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายคีรี  ริดกว้าง  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี จ. ประจวบ 77150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเพื่อให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ สมาชิกก่อตั้ง 52 คน โดยมีพัฒนากรชุมชนเป็นพี่เลี้ยง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งบัวทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางวัชรี  จักขุจัน  
 
ที่อยู่ 138 ม. 14 ต. บ่อนอก อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบ 77210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านเกษตรกรหนองไทรร่วมใจ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเจียน  หอมเนียน  
 
ที่อยู่ 9/5 ม. 6 ต. ไร่เก่า อ. กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จ. ประจวบ 77180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน หนองกลางดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายโชคชัย  ลิ้มประดิษฐ์  
 
ที่อยู่ 100 ม. 7 ต. ศิลาลอย อ. สามร้อยยอด จ. ประจวบ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนหนองกลางดง ตำบลศิลาลอย อำเภอกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>