ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมผู้สูงอายุตำบลทรายขาว
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบัติ  ละเอียดเหลือ  
 
ที่อยู่ - ม. 5 ต. ทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตาน 94120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ผู้สูงอายุในหมู่ที่ 5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้านขึ้นโดยมีสถานีอนามัยตำบล
ให้การสนับสนุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนม.3 แหลมโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายนิราศ  อาแว  
 
ที่อยู่ 155 ม. 3 ต. แหลมโพธิ์ อ. แหลมโพธิ์ จ. ปัตตาน -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนม.3 แหลมโพธิ์ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 91 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล
บุคคลที่ติดต่อ
กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. ปัตตาน -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ในปี 2544 ราษฎรบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือจากสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  
 
ที่อยู่ - ม. 1 หมู่บ้าน บ้านเจาะโบ ต. ทุ่งแป้น อ. สายบุรี จ. ปัตตาน 94110
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ครั้งเมื่อ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>