ข้อมูลทั้งหมด  32    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหน่อไม้อัดปี๊บ
บุคคลที่ติดต่อ
นางประทุมพร  ศรีวงศ์  
 
ที่อยู่ 132 ม. 7 ต. น้ำแวน อ. เชียงคำ จ. พะเยา 56110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเมื่อหมดฤดูดำนา ชาวบ้านในชุมชนมักจะไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ประกอบกับในชุมชนบ้านแม่ต๋ำท่าข้าม
ติดกับป่าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากิน ดำรงชีพของชาวบ้าน หลายๆ ชุมชน เพราะป่าผืนนี้มีความอุดมสมบูรณ์พืชพรรณธัญญาหาร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายพงษ์สวัสดิ์  สมคิด  
 
ที่อยู่ 68 ม. 2 ต. ขุนควร อ. ปง จ. พะเยา 56140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 41 แรกๆ มีสมาชิกที่ออมเงินเพียง 25 หุ้น ออมเงินหุ้นละ 20 บาท/เดือน
ระยะหลังสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 80 กว่าหุ้นพอมาถึงปลายปี 47 กลุ่มได้คืนเงินต้นและแบ่งเงินปันผลคืนให้สมาชิกกลุ่ม และกลุ่มก็เริ่มรับสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางต๋อย  จูลพงษ์  
 
ที่อยู่ 20 ม. 12 ต. ออย อ. ปง จ. พะเยา 56140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อนจัดตั้งกลุ่มการพัฒนาชุมชนให้ความรู้ในการรวมตัวกันช่วยเหลือกัน ชี้แนวทางการดำเนินกิจกรรม จึงได้มีความคิดริเริ่มจัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์ บ.ศรีดอนแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นางวัน  ชัยวร  
 
ที่อยู่ 83 ม. 8 ต. ห้วยลาน อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 56120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเกิดขึ้นจากสมาชิกรวมตัวกันแล้วก็มีการออมทรัพย์ ต่อมาได้นำเงินออมทรัพย์มาจัดทำหน่อไม้อัดปีบ โดยดำเนินงานในกลุ่ม
เพื่อจำหน่ายหน่อไม้อัดปีบมาเป็นรายได้ของกลุ่มอีกทางหนึ่ง ในเมื่อหมดฤดูทำหน่อไม้แล้วทางกลุ่มก็ได้ทำผลิตภัณฑ์ แชมพูและ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านใหม่เหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางพิสมัย  สมศรี  
 
ที่อยู่ 68 ม. 2 ต. หนองหล่ม อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 56120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มครั้งแรก 1 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยกรรมการพัฒนาชุมชน อ.ดอกคำใต้ แนะนำให้จัดตั้งโดยมีสมาชิกกลุ่มครั้งแรก 30 คน
มีการออมเงินทุกวันที่ 1 ของเดือนๆ ล ะ 20 บาท / คน ปี 2545 มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 6 คน รวมเป็น 36 คนทางกลุ่มทำการออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์สังคมพัฒนาบ้านปาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายปั๋น  จิตมะโนน  
 
ที่อยู่ 75 ม. 9 ต. คือเวียง อ. ดอกคำใต้ จ. พะเยา 56120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อ พ.ศ. 2532 ได้ตั้งกลุ่มเลี้ยงวัวครั้งแรก ต่อมา พ.ศ. 2533 ได้มีการออมข้าวเปลือกขึ้นมาอีก 1 กิจกรรม ต่อมา พ.ศ. 2534 ได้มี
การสงเคราะห์งานศพอีก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอุปกรณ์สีข้าว
บุคคลที่ติดต่อ
คุณมุกดา  อินต๊ะสาร  
 
ที่อยู่ 19 ม. 9 ต. คือเวียง อ. ดอกคําใต้ จ. พะเยา -
เครือข่าย :  ชุมชนโรงสีมือหมุน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มตั้งแต่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพในการทํานาและมีการนําเอาข้าวไปสียังโรงสีทั่วไป แต่ข้าวที่นําไปสีนั้นไม่ค่อยได้คุณภาพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหัวช่วงแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายเพ็ชร  วงศ์เมือง  
 
ที่อยู่ 2 ม. - ต. เวียง อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนขึ้นเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ในขณะนั้นผู้เขียนดำรงตำแหน่ง
รองประธานกรรมการชุมชนเห็นว่าในชุมชนไม่มีเงินหมุนเวียน และอยากให้สมาชิกในชุมชนรู้จักประหยัดทรัพย์ และสะสมทุนเพื่อช่วยเหลือตนเอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (สพก.)
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกรียงไกร  ปัญสุวรรณ์  
 
ที่อยู่ 38 ม. 7 ต. เจริญราษฎร์ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หลังจากสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยภูมินิเวศน์ภูกามยาว เมื่อเดือนมีนาคม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกแม่ใจ
บุคคลที่ติดต่อ
นายเมธี  โยธาวุธ  
 
ที่อยู่ 72 ม. 4 ต. เจริญราษฎร์ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>