ข้อมูลทั้งหมด  50    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผู้ด้อยโอกาส ม. 8
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 8 ต. ควนขนุน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากคำแนะนำและสนับสนุนของ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูริน  จันด้วง  
 
ที่อยู่ 114 ม. 7 ต. โคกม่วง อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการสนับสนุนจากเครือข่ายของ อสม.ให้เง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์สถานีอนามัย บ้านแหลมกรวด
บุคคลที่ติดต่อ
นายโกวิท  แท่นประมูล  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อสม. แนะนำให้จัดตั...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านเกาะโคบ หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 34/1 ม. 4 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเกาะโคนมีความเจริญทางการคมนาคมแต่เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนใกล้กัน มีความเป็นอยู่กันแบบเครือญาติ ซึ่งในบางครั้งความสัมพันธ์เหล่านี้อาจหายไปบ้าง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการบ้านน้ำบ่อหมาก หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 184 ม. 9 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
คนในชุมชนบ้านน้ำบ่อหมากเป็นชุมชนอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และความเจริญในด้านการคมนาคม เป้นชุมชนที่มีครัวเรือน อยู่กันห่างๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านแหลมจองถนน หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 24 ม. 1 ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดการส่งเสริมเครือข่ายออมทรัพย์กลาง ต.เกาะหมาก มีแนวคิดเรื่องการฟื้นฟูทะเลสวยโดยการรวมตัวของกลุ่มชุมชนในบริเวณริมทะเลสาบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์มิตรไมตรีเพื่อสวัสดิการ บ้านแหลมจองถนน หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 34 ม. 1 ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แนวคิดในการก่อตั้งครั้งแรก เป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะผลิตข้าวซ้อมมือ โดยการระดมเงินฝากจากสมาชิก แล้วให้กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือได้กู้เงินไปซื้อครกสีข้าว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านปากพล หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นางน้อย  แก่นแท่น  
 
ที่อยู่ 268 ม. 9 ต. นาปะขอ อ. บางแก้ว จ. พัทลุง 93140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดการส่งเสริมของเครือข่ายออมทรัพย์ มีแนวคิดเรื่องฟื้นฟูทะเลสาบ โดยการรวมตัวของกลุ่มชุมชนในบริเวณรอบริมทะเลสาบ จึงได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านบ่อนนท์ หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
นายยูน  แก้วมณี  
 
ที่อยู่ 67 ม. 9 ต. เกาะนางคำ อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนบ้านบ่อนนท์เป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากตัวเมือง แต่มีความเป็นอยู่แบบเครือญาติมีการพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันและกันภายในชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร ม.11 บ้านไทรงาม
บุคคลที่ติดต่อ
นางยุพา  ธนนิมิตร  
 
ที่อยู่ 17/1 ม. 11 ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนบ้านไทรงามเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่กันแบบเครือญาติ มีการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน และที่สำคัญเป็นชุมชนที่มีการทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>