ข้อมูลทั้งหมด  50    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ผู้ด้อยโอกาส
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูริน  จันด้วง  
 
ที่อยู่ 114 ม. 7 ต. โคกม่วง อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการสนับสนุนจากเครือข่ายของ อสม.ให้เง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์สถานีอนามัย บ้านแหลมกรวด
บุคคลที่ติดต่อ
นายโกวิท  แท่นประมูล  
 
ที่อยู่ - ม. 3 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อสม. แนะนำให้จัดตั...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านเกาะโคบ หมู่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 34/1 ม. 4 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเกาะโคนมีความเจริญทางการคมนาคมแต่เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนใกล้กัน มีความเป็นอยู่กันแบบเครือญาติ ซึ่งในบางครั้งความสัมพันธ์เหล่านี้อาจหายไปบ้าง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการบ้านน้ำบ่อหมาก หมู่ 9
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 184 ม. 9 ต. เกาะหมาก อ. ปากพะยูน จ. พัทลุง 93120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
คนในชุมชนบ้านน้ำบ่อหมากเป็นชุมชนอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง และความเจริญในด้านการคมนาคม เป้นชุมชนที่มีครัวเรือน อยู่กันห่างๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ บ้านแหลมจองถนน หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 24 ม. 1 ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดการส่งเสริมเครือข่ายออมทรัพย์กลาง ต.เกาะหมาก มีแนวคิดเรื่องการฟื้นฟูทะเลสวยโดยการรวมตัวของกลุ่มชุมชนในบริเวณริมทะเลสาบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์มิตรไมตรีเพื่อสวัสดิการ บ้านแหลมจองถนน หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 34 ม. 1 ต. จองถนน อ. เขาชัยสน จ. พัทลุง 93130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แนวคิดในการก่อตั้งครั้งแรก เป็นการรวมตัวกันเพื่อที่จะผลิตข้าวซ้อมมือ โดยการระดมเงินฝากจากสมาชิก แล้วให้กลุ่มผลิตข้าวซ้อมมือได้กู้เงินไปซื้อครกสีข้าว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการเกษตร บ้านท่าช้าง หมู่ 5
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมควร  ทองแก้ว  
 
ที่อยู่ 63 ม. 5 ต. พนางตุง อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากตัวเมือง เป็นชุมชนที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ดังกล่าวให้มีความกลมเกลียวยิ่งขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกลอย่านจังหวัดพัทลุง
บุคคลที่ติดต่อ
ผญ.ประยูร  ชูทอง  
 
ที่อยู่ ม. 8 หมู่บ้าน วัดตำนาน ต. ตำนาน อ. เมืองพัทลุง จ. พัทลุง 93000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เครือข่ายเกลอย่านพัทลุง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2537 มีสมาชิกร่วมก่อตั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วยธนาคารหมู่บ้านตำบลตำนาน กลุ่มออมทรัพย์บ้านแพรกหา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายสภาธนาคารหมู่บ้านอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 64 ม. 2 ต. ควนขนุน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 93110
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของชุมชน ในจังหวัดพัทลุง โดยไปคำนึงถึงชื่อ ชุมชนที่มีความพร้อมและสมัครใจร่วมกระบวนการทำงานชุมชนเพื่อความสุขของคนในชุมชนร่วมกันจะมาจากออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ อสม. ต.ลำสินธุ์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 115 ม. 2 ต. ลำสินธุ์ อ. กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ. พัทลุง 93000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ออมทรัพย์ อสม. ต.ลำสินธุ์ เป็นกลุ่มเกิดจากการรวมตัวของอสม.ของต.ลำสินธุ์ เพื่อมาทำกิจกรรมรวมกัน และเพื่อเชื่อมโยงทำร่วมกับงานในด้านสร้างเสริมสุขภาพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |>