ข้อมูลทั้งหมด  24    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์(สัจจะ)คลองศาลา
บุคคลที่ติดต่อ
นายทวี  บ่อพิมาย  
 
ที่อยู่ 379 ม. - ต. ในเมือง อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบู 67000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
คณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองชุมชนที่ 14 คลองศาลา สนับสนุนโดยพัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ธนาคารออมสินสาขาเพชรบูรณ์
ร่วมกันจัดตั้งขึ้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนานาป่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายช่วย  แสนคำ  
 
ที่อยู่ 10/2 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านบง ต. นาป่า อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบู 67000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้รวมกลุ่มในการจัดตั้ง และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 19 โดยให้ชื่อว่ากลุ่มเกษตรกรทำนานาป่า โดยกิจกรรมที่ดำเนินกันครั้งแรก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเกษมสุข
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองดี  ภูหัวไร่  
 
ที่อยู่ 155 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านเกษมสุข(ท่าเส ต. เพชรละคร อ. หนองไผ่ จ. เพชรบู 67140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปี2541 ท่านสมบัติ ทองสุข นายอำเภอหนองไผ่ให้จัดให้มีการประชาคมอำเภอเดือนละ 1ครั้ง โดยได้เชิญสมาชิกจากทุกตำบล หมู่บ้าน
ท่านได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคลองศรีเทพ
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองพับ  กาสา  
 
ที่อยู่ ม. 8 หมู่บ้าน บ้านคลองศรีเทพ ต. หนองไผ่ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบู 67140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งโดยการประชุมชี้แจงของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะกรุดหิน
บุคคลที่ติดต่อ
นายศรันย์  กอนสาร  
 
ที่อยู่ 33 ม. 5 ต. ซับสมอทอด อ. บึงสามพัน จ. เพชรบู 67160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการรวมตัวของสมาชิกที่มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา โดยมีรายได้เสริมในการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยมีเกษตรกร
ที่มีความสมัครใจรวมกลุ่มการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือองค์กรจำนวน 19 ราย โดยมีคณะกรรมการของกลุ่มเป็นผู้บริหาร และมีการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เมืองเก่าศรีเทพ(บ้านบึงนาจาน)
บุคคลที่ติดต่อ
นายชูชัย  รามี  
 
ที่อยู่ 108/1 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านบึงนาจาน ต. ศรีเทพ อ. ศรีเทพ จ. เพชรบู 67170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบลได้เข้าไปเยี่ยมเยือน และแนะนำให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักการออม
และฝากเงินสะสมไว้ใช้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต. น้ำก้อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนู  เนียมดวง  
 
ที่อยู่ 193 ม. 13 หมู่บ้าน บ้านห้วยเป้า ต. น้ำก้อ อ. หล่มสัก จ. เพชรบู 67110
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในปี พ.ศ. 2543 ทางพัฒนาอำเภอหล่มสัก ได้จัดประชุมคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในอำเภอหล่มสักให้คำแนะนำเรื่องการจัดตั้ง
เครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีต่อกลุ่ม ดังนั้นกลุ่มออทรัพย์ฯ ของตำบลน้ำก้อ ที่มีอยู่จึงมีการรวมตัวกันจัดตั้งเครือข่าย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน กกกะบก
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำรวย  กุลมอญ  
 
ที่อยู่ 105 ม. 1 ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบู -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน กกกะบก ตำบล โคกมน อำเภอ น้ำหนาว จังหวัด เพชรบูรณ์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 136 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 350 คน หญิง 195 คน ชาย 155 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ชนแดน
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำพัน  บุญทรง  
 
ที่อยู่ 32 ม. 5 ต. ชนแดน อ. ชนแดน จ. เพชรบู -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ชนแดน ตำบล ชนแดน
อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 130 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 420 คน หญิง. 250 คน ชาย 170 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน เขาสัก
บุคคลที่ติดต่อ
นายโสภา  พุ่มไพจิตร  
 
ที่อยู่ 20/5 ม. 4 ต. .ตะกุดไร อ. ชนแดน จ. เพชรบู -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน เขาสัก ตำบล ตะกุดไร
อำเภอ ชนแดน จังหวัด เพชรบูรณ์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 198 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>