ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนหัวข่วง
บุคคลที่ติดต่อ
ชัยยานนท์  มนกลม  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. ในเวียง อ. เมืองแพร่ จ. แพร่ 54000
เครือข่าย :  กลุ่มการเงินชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ออมทรั
ประวัติ
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิดการรวมตัวกันและออ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านหนองเงือก
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิชิต  ธงสิบสอง  
 
ที่อยู่ 127 ม. 5 ต. วังธง อ. เมือง จ. แพร่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านหนองเงือก ตำบล แม่แรง
อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 144 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านเวียงตั้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิชิต  ธงสิบสอง  
 
ที่อยู่ 127 ม. 5 ต. วังธง อ. เมือง จ. แพร่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านเวียงตั้ง ตำบล วังธง
อำเภอ เมือง จังหวัด แพร่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 144 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านร่องกาศใต้
บุคคลที่ติดต่อ
พระวิทูรย์  อริจิตโต  
 
ที่อยู่ 77 ม. 5 ต. ร่องกาศ อ. สูงเม่น จ. แพร่ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านร่องกาศใต้ ตำบล ร่องกาศใต้
อำเภอ สูงเม่น จังหวัด แพร่
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 315 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>