ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนและป่าสมุนไพรบ้านหนองเข่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิจิตร  มาตมุลคุณ  
 
ที่อยู่ 31 ม. 8 ต. ท่าตูม อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แต่ก่อนคนในชุมชนไม่ค่อยสนใจในการเก็บออมทรัพย์ ต่อมาหน่วยงานต่างๆ เข้ามาพบปะประชุมพูดถึงเรื่องออมทรัพย์และ
พูดถึงความสำคัญในการออมทรัพย์ สตรีแม่บ้านเห็นความสำคัญมากจึงรวมกลุ่มกัน เริ่มแรก 30 คน ปัจจุบัน 40 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โรงสีข้าวชุมชนบ้านหนองยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเปรมชัย  สุบรรทม  
 
ที่อยู่ 173 ม. 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านหนองยาง ต. หัวขวาง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
องค์กรนี้มาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองยาง เป็นแม่ข่ายของกลุ่มโรงสี ก่อตั้งจากสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ได้
ทุนจาก SIF และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาสมทบก่อสร้าง เพื่อบริการประชาชนฟรี รายได้ขายปลายข้าว และรำมา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สหกรณ์เครดิตยูเนียนโนนสำราญ จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสัมผัส  หัดที  
 
ที่อยู่ 103 ม. 8 ต. บ้านหวาย อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้ง 30 ก.ย. 2534 ในรูปกลุ่มสะสมออมทรัพย์ประจำชุมชนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการเงิน สมาชิกเริ่มจัดตั้ง 115 คน
เงินสะสมค่าหุ้น 1,870 บาท เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2537 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัด มาให้การอบรม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านหนองหญ้าปล้อง
บุคคลที่ติดต่อ
นายคูณ  ปินโต  
 
ที่อยู่ 41 ม. 6 ต. บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปัจจุบันประชาชนของหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 6 ต.บ้าน อ.ยางสีสุรห์ จ.มหาสารคาม มีอาชีพหลักคือ ทำนา ซึ่งการทำนาของ
ประชาชนทำได้ปีละครั้ง บางทีฝนแล้งก็ไม่ได้ทำ ต้องอพยพแรงงานไปรับจ้างต่างจังหวัด ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ทอผ้าไหมบ้านยางตลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นางอุดม  หม่องคำมี  
 
ที่อยู่ 13 ม. 9 ต. ยางสีสุราช อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มของการจัดตั้งกลุ่ม วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2541 สมาชิกรวมกันโดยการฝากเงินทุกๆ เดือน โดยมีสมาชิก 25 คน พอมีเงินมาก
แล้วนำเงินมาปล่อยให้สมาชิกกู้ ต่อมามีสมาชิกเพิ่มเป็น 55 คน แล้วทางธนาคารให้ยืมเงิน 200,000 บาท ให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ตัดเย็บผ้าบ้านเตาบ่า
บุคคลที่ติดต่อ
นางทองใบ  พุททัศน์  
 
ที่อยู่ 2 ม. 6 ต. นาสีนวล อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
มีการออมทรัพย์ทุกเดือนโดยมีเงินภายในกลุ่มฝึกอาชีพให้กับกลุ่มโดยใช้งบประมาณของกลุ่มเอง ต่อมาได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนยาง ม.7
บุคคลที่ติดต่อ
นายไสว  พุฒผา  
 
ที่อยู่ 21 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านโนนยาง ต. เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนยาง หมู่ 7 ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 42 ซึ่งเริ่มแรกมีสมาชิกทั้งหมด 77 ราย มีเงินฝากสัจจะ
ของสมาชิก 9,720 บาท ในปี 43 มีสมาชิกทั้งหมด 63 ราย มีเงินฝากสัจจะของสมาชิก 13,680 บาท ในปี 44 มีสมาชิกทั้งหมด 79 ราย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์สัจจะบ้านหนองหิน หมู่ 3
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวสุนิสา  อะนันต์  
 
ที่อยู่ 76 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านหนองหิน ต. โคกก่อ อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
นับตั้งแต่ปี 2541 เคยมีการฝากออมทรัพย์มาแล้ว แต่ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก แต่เมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้รับแจ้งจากกรรมการพัฒนาชุมชน
ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์สัจจะขึ้นในหมู่บ้าน จึงได้มีระเบียบข้อบังคับขึ้นภายในกลุ่มสมาชิกทุกคนรับทราบข้อระเบียบนั้น และได้ถือปฎิบัติ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูจันทร์  ประเกาทัน  
 
ที่อยู่ 24 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านลอมคอม ต. นาข่า อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านลอมคอม จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 มีสมาชิกในการก่อตั้งครั้งแรกจำนวน 36 คน
มีวัตถุประสงค์ให้รู้จักในการออมทรัพย์จากน้อยไม่หามาก เพื่อมีเงินออมเป็นทุนในการจำเป็น อาทิเช่น ป่วย - การศึกษา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้าบ้านหนองหิน
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญทัน  จันทร์  
 
ที่อยู่ 14 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านหนองหิน ต. โคกก่อ อ. อ.สารคาม จ. มหาสาร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>