ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนสาธิตการตลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญลำ  กงจันทร์  
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. เลิงแฝก อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องด้วยชุมชนของหมู่บ้าน จัดตั้งกันขึ้นมาเอง เพื่อเป็นหน่วยงานที่รองรับการสนับสนุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแสง
บุคคลที่ติดต่อ
นายรัส  เจนการ  
 
ที่อยู่ 181 ม. 11 ต. ห้วยเตย อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักการอดออมวันละน้อยเหลือจากการใช้จ่ายในครอบครัว ได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 5 มีนาคม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าตอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวภา  ยั่งยืน  
 
ที่อยู่ บ้านป่าตอง ม. 3 ต. บ้านกู่ อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าตองเดิมชื่อกลุ่มออมทรัพย์ ก่อตั้งเมื่อเดือน พ.ศ. 2538 มีเงินก่อตั้งครั้งแรก 20,000 บาท สนับสนุนโดยองค์การนานาชาติ(แพลน)...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตร
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำสอน  ดาพะโย  
 
ที่อยู่ 6 ม. 8 ต. หนองกุงสวรรค์ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อจัดตั้งขึ้นมาไม่มีอุปรรค์ใด เป็นไปด้วยควา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
บุคคลที่ติดต่อ
นายจินดา  บุญหล้า  
 
ที่อยู่ 6 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านโขงกุดเวียน ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสาร 44150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มต้นจากการสำรวจ จ.ป.ฐ.ของหมู่บ้านโขงกุดเวียน ได้มีผู้ตกเกณฑ์ จ.ป.ฐ.จำนวนมากต่อมา ทางด้านพัฒนาชุมชนได้นำงบประมาณ
มาสนับสนุนส่งเสริมประกอบอาชีพให้ประชาชนได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านหนองแวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายจวน  จำนงพันธุ์  
 
ที่อยู่ 37 ม. 12 ต. วังแสง อ. แกดำ จ. มหาสาร 44190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากราษฏรในหมู่บ้าน มีอาชีพแต่ขาดแคลนเงินทุนที่จะดำเนินการจัดตั้งองค์กรขึ้น เงินทุนขององค์กรนี้ได้สนับสนุนจากรัฐบาล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเสือเฒ่าพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำพันธ์  เนื่องชมภู  
 
ที่อยู่ 1 ม. 15 ต. เสือเฒ่า อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มด้วยชาวบ้านเสือเฒ่าพัฒนา คิดอยากมีเงินเก็บ และเงินออมประจำเดือน เพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ศรีสวัสดิ์2
บุคคลที่ติดต่อ
นางวิมาลา  จงรักษ์  
 
ที่อยู่ 38 ถ.ธรรมวงศ์สวัสดิ ม. - ต. ตลาด อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อดีตได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสัจจะขึ้นในชุมชนตั้งมาได้ประมาณ 7 เดือนก็ทำการปล่อยกู้ และก็ล้มเหลว เพราะคนในชุมชนกู้ไปแล้ว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานวังมัจฉา
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุทัย  มาโชติ  
 
ที่อยู่ 17 ม. 7 ต. เกิ้ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
1.เมื่อปีพ.ศ.2538 ได้ของบประมาณจากชลประทาน จังหวัดมหาสารคามทำการขุดลอกแหล่งน้ำ โดยมีขนาดความกว้าง 80 เมตร ยาว 1500 เมตร ที่ตื้นเขินเพื่อใช้น้ำในการเกษตรแก่ราษฏร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านโพน
บุคคลที่ติดต่อ
นางมะลิวัลย์  แกล้วกล้า  
 
ที่อยู่ 144 ม. 1 ต. โพนทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านโพนหมุ่ 1 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ส่วนมากก็มีอาชีพทางการเกษตร 80% ของพื้นที่ได้มีการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ส่วนมากและมีการทอผ้าใช้ในครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>