ข้อมูลทั้งหมด  31    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าฝ้ายอ.หนองสูง
บุคคลที่ติดต่อ
นวลมณี  จันปุ่ม  
 
ที่อยู่ - ม. 4 ต. หนองสูงเหนือ อ. หนองสูง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทำไม้กวาด บ.โค้งสำราญ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมเสมอ  สุวรรณพันธุ์  
 
ที่อยู่ 5/3 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านโค้งสำราญ ต. คำอาฮวน อ. เมือง จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านแข้
บุคคลที่ติดต่อ
นิศากร  คล่องดี  
 
ที่อยู่ 126,52 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านแข้ ต. บ้านค้อ อ. ชาตรี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคำพอกหมู่ 5,10
บุคคลที่ติดต่อ
นายเดช  เรทะนู  
 
ที่อยู่ 168 ม. 5 ต. โนนยาง อ. หนองสูง จ. มุกดาห 49160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อาการผลิตบ้านคำนอกหมู่ 5,10 ตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อปีพ.ศ. 2528 อยู่ได้ 3 ปี ก็ล้มเนื่องมาจากไม่ได้รับ
ความสนใจเท่าที่ควรจนเมื่อปีพ.ศ. 2532 ได้รวมตัวตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นมาใหม่มีกรรมการ 6 คน มีสมาชิกก่อตั้ง 42 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเหล่าป่าเป็ดเหนือ ม.11
บุคคลที่ติดต่อ
นางลำไพร  สมตน  
 
ที่อยู่ 143 ม. 11 ต. นาโสก อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาห 49000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในวันที่ 1 ม.ค. 2539 โดยการนำของหน่วยงานพัฒนาชุมชน ให้มาช่วยกันกับชาวบ้านเหล่าป่าเป็ด
ม.11 ต.นาโสก อ.เมือง จ. มุกดาหาร โดยการนำของกลุ่มออมทรัพย์และสตรี ตอนประธานคือ นาง นาง นาโสก มีสมาชิก 40 คน ปัจจุบัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มไม้กวาดบ้านหนองกะปาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองปาน  หาญจริง  
 
ที่อยู่ 81 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านหนองกะปาด ต. คำชะอี อ. คำชะอี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองไฮ ม.5
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมัย  คนเพียร  
 
ที่อยู่ 51/1 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านหนองไฮ ต. เหล่าสร้างถ่อ อ. คำชะอี จ. มุกดาห 49110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านหนองไฮ หมู่ 5 เป็นหมู่บ้านยากจนรายได้น้อย ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีเงินพอที่จะไปฝากเงินกับธนาคาร
ในปี พ.ศ. 2539 จึงได้ประชุมกัน จัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น เพื่อออมเงินฝากสัจจะเป็นรายเดือน หุ้นละ 10 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มการเงินขนาดเล็กบ้านหนองปลาซิว
บุคคลที่ติดต่อ
นายจรัสพงษ์  ชาวนา  
 
ที่อยู่ 71 ม. 9 ต. บ้านเหล่า อ. คำชะอี จ. มุกดาห 49110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มการเงินขนาดเล็กบ้านหนองปลาซิว หรือกลุ่มธนาคารหมู่บ้านหนองปลาซิว ได้รวมตัวก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2542 กลุ่มได้รับหลักการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายหัตถกรรมผ้าพื้นเมือง และแปรรูปผลิตภัณฑ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุดาวณิชย์  วังคะฮาต  
 
ที่อยู่ 62 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านกกไฮ ต. คำชะอี อ. คำชะอี จ. มุกดาห 49110
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จากการดำเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมาการผลิตสินค้าไม่พอกับความต้องการของตลาด ซึ่งต้องอาศัยสินค้าจากกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าสตรีคำชะอี
บุคคลที่ติดต่อ
ป้าบุญแท่น  กุลวงศ์  
 
ที่อยู่ 150 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านคำชะอี ต. คำชะอี อ. คำชะอี จ. มุกดาห -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>