ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  สารพันธ์  
 
ที่อยู่ 104 ม. 5 ต. น้ำคำ อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2534 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาชุมชนมีสมาชิกเริ่มต้น 70 คน จากการ
รวมกลุ่มของแม่บ้าน ได้มีการออมเงินสัจจะทุกเดือน โดยจะเปิดทุกอาทิตย์แรกของเดือน และได้มีส่วนร่วมในงานวันสำคัญของทางราชการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านส้มผ่อ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญชม  มาศขาว  
 
ที่อยู่ 2 ม. 1 ต. ส้มผ่อ อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มพัฒนาสตรีส้มผ่อ ที่ทำการกลุ่มบ้านเลขที่ 2 หมู่ 1 บ้านส้มผ่อ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เริ่มจัดตั้งกลุ่มครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยเข้ารวมเป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม คือ บ้านเงิน, ศรีชุมพร และบ้านส้มผ่อ มีสมาชิก 40 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมการเกษตรกรปลอดสารพิษเครือข่ายเปงจาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญคุ้ม  ชาวทวีป  
 
ที่อยู่ 167 ม. 13 ต. สวาท อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แยกออกมาจากกลุ่มเกษตรก้าวหน้าเปงจาน ปี 2541 โดยแนวความคิดรวมกันยึดภาคการเกษตรเป็นจุดยืน ซึ่งเกิดมาจากจิตสำนึกของบุคคล
ที่มีความยึดมั่นในการที่จะมาแก้ปัญหาร่วมกันจริง และมีจิตสำนึกที่จะแก้ปัญหาของตนเองจริงๆ จึงได้รวมตัวกันขึ้นจนปัจจุบันองค์กรอยู่ได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคำสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญชู  ภูมิแสนโคตร  
 
ที่อยู่ 92 ม. 13 ต. ห้วยแก้ง อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สืบเนื่องมาจากในปีพ.ศ. 2540 บ้านเมืองตกยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านไม่มีรายได้จากทางอื่นนอกจากการทำนาแล้ว กลุ่มจึงประชุม
ปรึกษาหารือหาหนทางแก้ไขปัญหาความยากจนที่จะตามมาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนที่จะตามมาแนวทางที่จะแก้ไขนั้นต้อง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นางทิพพาภร  ยอดผา  
 
ที่อยู่ 100 ม. 17 ต. กำแมด อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2541 มีสมาชิกเริ่มจัดตั้ง 19 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 356 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 1,850,000 บาท
มีกิจกรรมหลักๆ 3...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชมรมรักธรรมชาติ กลุ่มเกษตรทำนา นาโส่
บุคคลที่ติดต่อ
พ่อสมหวัง  สีมันตะ  
 
ที่อยู่ 57 ม. 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านนาโส่ ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ศิริพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำนึง  มณีบูรณ์  
 
ที่อยู่ 30 ม. 1 ต. น้ำอ้อม อ. ค้อวัง จ. ยโสธร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ศิริพัฒนา ม.1-4-10 ตำบล น้ำอ้อม
อำเภอ ค้อวัง จังหวัด ยโสธร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 336 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายมั่น สามสี ด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์)
บุคคลที่ติดต่อ
นายมั่น  สามสี  
 
ที่อยู่ 57 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านโสกขุมปูน ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นายมั่น สามสี ด้านเกษตรกรรม (เกษตรอินทรีย์) 57 หมู่ 2 บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 โทรศัพท์ (045) 713-630
ครูมั่น สามสี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปข้าว ชมรมรักษ์ธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
อาจารย์ก่อ  สีทาน้อย และอาจารย์เยี่ยมยอด ศรีมันตะ  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านโสกขุมปูน ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคตะวันออกเฉียงเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ใน ปีพ.ศ. 2523 ชาวบ้านที่บ้านโสกขุมปูนมีการโสเหล่ก่อตั้งร้านค้าชุมชน หรือสหกรณ์ร้านค้าชุมชน โดยมีอาจารย์ก่อ สีทาน้อย และอาจารย์เยี่ยมยอด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านท่าลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกรียงศักดิ์  เวฬุวนารักษ์  
 
ที่อยู่ ม. - หมู่บ้าน บ้านท่าลาด ต. นาโส่ อ. กุดชุม จ. ยโสธร -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคตะวันออกเฉียงเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2526 หมอยาพื้นบ้านและชาวบ้านที่สนใจสมุนไพร ในอำเภอกุดชุม ได้ร่วมกันก่อตั้ง ?ชมรมหมอยาพื้นบ้าน และผู้สนใจสมุนไพร อ.กุดชุม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>