ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรี (แชมพูสมุนไพร)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 151 ม. 8 หมู่บ้าน บ้านฟ้าท่วน ต. ฟ้าท่วน อ. ค้อวัง จ. ยโสธร 35160
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มพัฒนาสตรี (แชมพูสมุนไพร) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 151 หมู่ที่ 8 บ้านฟ้าท่วน ตำบลฟ้าท่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร มีคุณน้อย แสงคลำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีแม่บ้านฮ่องคำ (น้ำยาซักผ้า)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 41 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านฮ่องคำ ต. น้องแซง อ. เลิงนกทา จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีแม่บ้านฮ่องคำ (น้ำยาซักผ้า) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 14 บ้านฮ่องคำ ตำบลน้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร มีคุณเตียวคำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีสมุนไพร บ้านส้มผ่อ (พิมเสน และการะบูร)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 2 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านส้มผ่อ ต. ส้มผ่อ อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีสมุนไพร บ้านส้มผ่อ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านส้มผ่อ ตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร มีคุณบุญชม มาศนา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านส้มผ่อ
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญชม  มาศขาว  
 
ที่อยู่ 2 ม. 1 ต. ส้มผ่อ อ. ไทยเจริญ จ. ยโสธร 35120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มพัฒนาสตรีส้มผ่อ ที่ทำการกลุ่มบ้านเลขที่ 2 หมู่ 1 บ้านส้มผ่อ ต.ส้มผ่อ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เริ่มจัดตั้งกลุ่มครั้งแรก
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โดยเข้ารวมเป็นกลุ่มใหญ่ 3 กลุ่ม คือ บ้านเงิน, ศรีชุมพร และบ้านส้มผ่อ มีสมาชิก 40 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคำสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญชู  ภูมิแสนโคตร  
 
ที่อยู่ 92 ม. 13 ต. ห้วยแก้ง อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สืบเนื่องมาจากในปีพ.ศ. 2540 บ้านเมืองตกยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำชาวบ้านไม่มีรายได้จากทางอื่นนอกจากการทำนาแล้ว กลุ่มจึงประชุม
ปรึกษาหารือหาหนทางแก้ไขปัญหาความยากจนที่จะตามมาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนที่จะตามมาแนวทางที่จะแก้ไขนั้นต้อง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง
บุคคลที่ติดต่อ
นางทิพพาภร  ยอดผา  
 
ที่อยู่ 100 ม. 17 ต. กำแมด อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2541 มีสมาชิกเริ่มจัดตั้ง 19 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 356 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 1,850,000 บาท
มีกิจกรรมหลักๆ 3...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ศิริพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำนึง  มณีบูรณ์  
 
ที่อยู่ 30 ม. 1 ต. น้ำอ้อม อ. ค้อวัง จ. ยโสธร -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ศิริพัฒนา ม.1-4-10 ตำบล น้ำอ้อม
อำเภอ ค้อวัง จังหวัด ยโสธร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 336 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนสหกรณ์ร้านค้าบ้านหนองจาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางพิมพร  ปิ่นคำ  
 
ที่อยู่ - ม. 10 ต. นาสะไมย์ อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กองทุนสหกรณ์ร้านค้าของหมู่บ้านหนองจานหมู่ที่ 10 ตำบลนาละไมย์ อ.เมือง จ.ยโสธร เกิดจากแนวความคิดของราษฏร โดยมีการประชุมปรึกษาหารือแล้วระดมทุนจากสมาชิก จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2538 จัดตั้งเป็นสถานที่เฉพาะมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเมืองยโสธร
บุคคลที่ติดต่อ
นายแดง  คณะสุข  
 
ที่อยู่ 65 ม. - ต. ในเมือง อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร 35000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการตื่นตัวของคนในชุมชนจากวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ค่าครองชีพสูง ลูกหลานถูกเลิกจ้างการค้าขายฝืดเคือง ทุนหมุนเวียน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนยโสธร (เกษตรกรทางเลือกยโสธร)
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญส่ง  มาตขาว  
 
ที่อยู่ 147 ม. 4 ต. กำแมด อ. กุดชุม จ. ยโสธร 35140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทิศทางการส่งเสริมด้านการเกษตรนโยบาย และแผนพัฒนาประเทศผิดพลาดเกิดภาวะสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม ดิน น้ำ ป่า เกิดปัญหาเกษตรกร
เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี เกษตรกรกลุ่มหนึ่ง จึงรวมตัวกันเพื่อหาทางออกค้นหาสาเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าปัญหา และสาเหตุเกิดจากการใช้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>