ข้อมูลทั้งหมด  29    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางวงวาส  ไชยนาแสง  
 
ที่อยู่ 13 ม. - ต. นาอุดม อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนหัวโทน
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองฮวยดี  พลงาม  
 
ที่อยู่ 49 ม. 9 ต. หัวโทน อ. .สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนหัวโทน ตำบล หัวโทน
อำเภอ สุวรรณภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 157 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 783 คน หญิง.401 คน ชาย 382 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนขอนแก่น
บุคคลที่ติดต่อ
นางรัชนี  ศรีเมืองปูน  
 
ที่อยู่ 45 ม. 3 ต. ขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชน ขอนแก่น ตำบล ขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัด ร้อยเอ็ด
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 187 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด 943 คน หญิง. 536 คน ชาย 407 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางฉวีวรรณ พันธุ ด้านศิลปกรรม (การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ)
บุคคลที่ติดต่อ
นางฉวีวรรณ  พันธุ  
 
ที่อยู่ 23/9 ถ.มีโชคชัย หมู่บ้าน บ้านพักข้าราชการ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ 45000
เครือข่าย :  ปราชญ์ชาวบ้าน     แหล่งที่มา :  ปราชญ์ชาวบ้าน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  อื่นๆ
ประวัติ
นางฉวีวรรณ พันธุ ด้านศิลปกรรม (การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ)23/9 ถนนมีโชคชัย บ้านพักข้าราชการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านโจด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 182 ม. 9 ต. นาเมือง อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคตะวันออกเฉียงเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านโจด ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 9 บ้านโจด ตำบลเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มได้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยมีคณะกรรมการ 10 คน และสมาชิกก่อตั้งทั้งหมด 25 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเสลภูมิ เริ่มแรกกิจกรรมที่ทำเป็นกิจกรรมทอผ้า แต่เมื่อดำเนินกิจกรรมมาได้ระยะหนึ่งก็ทำให้รู้ว่าเป็น กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิก เนื่องจากไม่มีตลาด และคนในชุมชนต่างทำเพื่อใช้เองเป็นส่วนใหญ่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ หมู่ที่5
บุคคลที่ติดต่อ
นางวงษ์พระจันทร์  อาจสุโพธิ์  
 
ที่อยู่ 7 ม. 5 ต. เมืองบัว อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ 45150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2542 โดยกู้ยืมเงินของหมู่บ้านเป็นจำนวน 30,000 บาท แล้วรับสมัครสมาชิกเพิ่ม 70 คนแล้วเรื่อยๆมา
แล้วนำเงินไปเลี้ยงปลา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านสะแบง หมู่ 2
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิชิต  สีดา  
 
ที่อยู่ 49 ม. 2 ต. สระบัว อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ 45190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ให้สมาชิกรู้จักออม และปฏิบัติสิ่งไหนที่ควรทำต่อไป สิ่งไหนที่ไม่ควรทำ และให้สมาชิกรู้จักในการพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นอย่าอ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเล้าข้าว
บุคคลที่ติดต่อ
นายสอน  กองพิธี  
 
ที่อยู่ 42 ม. 2 ต. หินกอง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ 45130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากรัฐบาลมีแนวนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มุ่งเน้นอาหารปลอดสารพิษ และประกอบกันปุ๋ยเคมีราคาแพงทางกลุ่มเกษตร
จึงมีแนวนโนบายลดต้นทุนการทำนา และปรับเปลี่ยนการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ จึงเริ่มมีการก่อตั้งขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย. พ.ศ 2542 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เศรษฐกิจพื้นบ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสน  คำจุมจัง  
 
ที่อยู่ 85 ม. 11 ต. อุ่มเม่า อ. โพนทอง จ. ร้อยเอ 45110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องด้วยบ้านเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มี 4 หมู่บ้าน 7 - 9 - 10 - 11 มีประชากร 4,700 คน โดยประมาณส่วนมากอาชีพหลักคือ ทำนา
หลังทำนา เสร็จแล้วชุมชนไม่อาชีพเสริม ซึ่งเศรษฐกิจตกต่ำรายได้น้อย จึงได้มีการระดมหุ้นเงินออมสัจจะขึ้นเพื่อให้ชุมชนได้มีอาชีพทำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโพนพองหมู่5
บุคคลที่ติดต่อ
นางนิตยา  จันทะคาม  
 
ที่อยู่ 138 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านโพนพอง ต. หินกอง อ. สุวรรณภูมิ จ. ร้อยเอ 45130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโพนพอง หมู่ 5 ต. หินกอง อ. สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543 โดยความสามัคคี
ของสมาชิกโดยสมาชิกเป็นแม่บ้าน เกษตรกรรมที่มีอาชีพเสริม หลังฤดูเก็บเกี่ยวโดยการทอผ้าไหม ชุมชนส่วนใหญ่มีการปลูกหม่อนและ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>