ข้อมูลทั้งหมด  17    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ผลิตกล้วยฉาบ ทอเสื่อกก เพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดบด
บุคคลที่ติดต่อ
นางแอ๊ด  ฆารสินธุ์  
 
ที่อยู่ 37 ม. 1 ต. นิคม อ. สหัสขันธ์ จ. กาฬสิน 46140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เพื่อนำไปขยายงานให้กว้างขึ้นในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้คนยากจนมีงานทำ สมาชิกในหมู่บ้านมีกิจกรรมของตนเอง
และฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของครอบครัวให้พออยู่พอกิน จึงจัดตั้งธนาคารมากขึ้น มีสมาชิกทั้ง 19 คน มีการกู้ยืมเงินในธนาคาร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าปลอกหมอนผ้าปูที่นอน
บุคคลที่ติดต่อ
นางจารุวรรณ  ดอนมิ่งคุณ  
 
ที่อยู่ 529 ม. 11 ต. หัวนาคำ อ. ยางตลาด จ. กาฬสิน 46120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จากปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนได้ประสบปัญหา โดยเฉพาะในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ประชาชนภายในหมู่บ้านไม่มีงานทำ
ไม่มีรายได้ทางกลุ่มของเรา ก็อยากจะหารายได้เพิ่มในครอบครัว จึงมีการประชุมให้สมาชิกมาลงหุ้นโดยหุ้นละ 50 บาท ตอนแรกได้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้า และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
บุคคลที่ติดต่อ
นางพรรณี  วงค์ละคร  
 
ที่อยู่ 7 ม. 4 ต. กลางหมื่น อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสิน 46000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แต่ก่อนชาวบ้านได้มีการทอผ้า เพื่อใช้ในครัวเรือน เวลาที่ว่างมาจากการทำอาชีพหลัก และมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้างเป็นบางครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสนาม  มาตรอำพร  
 
ที่อยู่ 89 ม. 3 ต. กลางหมื่น อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสิน 46000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 89/3 ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 เริ่มตั้งครั้งแรกมีสมาชิกกลุ่มจำนวน 30 คน ได้เก็บหุ้นกันหุ้นละ 100 บาท
เป็นเงิน 3,000 บาท แล้วก็ได้ทำการจัดตั้งเรือนในการทอผ้าขึ้น 1 หลัง โดยใช้หญ้าคาโมงเสาเป็นเสาไม้ โดยสมาชิกในกลุ่มเป็นคนจัดทำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์  กระทรวงมหาดไทย  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. เขาวง จ. กาฬสิน -
เครือข่าย :  โครงการในพระราชดําริ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้พิจารณาจัดหาน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกของราษฎร โดยการดำเนินงานขุดสระกักเก็บน้ำตามทฤษฎีใหม่ ในบริเวณพื้นที่ที่ราษฎรน้อมเกล้าฯ ถวาย จำนวน 13 ไร่ 3 งาน อยู่ที่บ้านแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอเมือง และอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
ที่อยู่ - ม. 13 ต. สามขา อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสิน 46110
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ส.ป.ก. ได้จัดซื้อที่ดินเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อนำมาจัดให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม - ผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ ม. 4 หมู่บ้าน บ้านกุดตาใกล้ ต. นาคู อ. นาคู จ. กาฬสิน -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคตะวันออกเฉียงเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในปี พ.ศ. 2532 เกิดการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดตาใกล้ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 จำนวน 23 คน ทำกิจกรรมกลุ่มทอผ้าไหม ? หมี่ เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>