ข้อมูลทั้งหมด  11    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมปอง อินทร์ชัย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 40/1 ม. 9 หมู่บ้าน หินขาว ต. กะเปอร์ อ. กะเปอร์ จ. ระนอง 85120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายสมปอง อินทร์ชัย อายุ ๖๐ ปี อาชีพเกษตรกร บ้านเลขที่ ๔๐/๑ หมู่ ๙ บ้านหินขาว ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การมีความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ทำทุกอย่างบนหลักของเหตุและผล มีความระมัดระวังควบคู่กับการมีคุณธรรม มีการจัดการต่อชีวิตของตนเอง และคนในครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข พึ่งพาตนเองได้ นายสมปอง อินทร์ชัย พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี ๒๕๓๗ เกิดโครงการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ปากพนัง จึงได้แปลงที่นาให้เป็นนากุ้ง แต่ประสบภาวะขาดทุนมีหนี้สิน จึงหยุดคิด ทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยน้อม
นำพระราชดำรัสของในหลวง เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ในปี ๒๕๔๐ ได้อพยพครอบครัวจากนครศรีธรรมราชไปอยู่ระนอง โดยได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินจำนวน ๘ ไร่ เพื่อทำการเกษตร มีการปลูกพืชหมุนเวียน โดยยึดหลัก ?กินทุก อย่างที่ปลูก และปลูกทุกอย่างที่กิน? มีการปลูกข้าวและปลูกพืชผักสวนครัวทำให้สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้และนำผลผลิตที่เหลือไปขายคนในชุมชน มีการเลี้ยงปลาแต่เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลาดไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงปลาแต่มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและประสบการณ์ในการทำบ่อ
เลี้ยงกุ้งมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพพื้นที่จึงทำให้เกิดแนวคิด ?การขุดบ่อเลี้ยงปลาแบบขั้นบันได? เพื่อให้สอดคล้องกับภูมิประเทศที่มีอยู่ ซึ่งเป็นที่ลาดเอียงโดยใช้แรงงานตนเอง ไม่มีการจ้างแรงงาน ทำไปเรื่อยๆ ปัจจุบันมีจำนวน ๑๐ บ่อ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่าเป็นการลดต้นทุนและลดการใช้พลังงาน มีการทำอาชีพเสริมตามความสามารถโดยรับจ้างก่อสร้าง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เหลือ เช่น การทำปลาดุกร้า เพื่อเก็บเงินส่งเสียให้ลูกเรียนจนสำเร็จการศึกษา และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับในอนาคตโดยมีการออมการดำเนินชีวิตซึ่งต้องใช้ความพยายามและอดทนในการประคองชีวิตครอบครัวให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุขและพอเพียงในสิ่งที่
ตนเองมีอยู่ อีกทั้งได้ลด ละ เลิก อบายมุข ได้มีการดำเนินชีวิตอยู่บนความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีความเพียรพยายามและใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก จะเห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานสถาบันการเงินในชุมชน ในด้าน
ความใฝ่รู้ ได้มีการอบรมและเรียนรู้ตลอดเวลาและหาวิธีการปลูก วิธีการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ วิธีการขายและวิธีการจัดการกับสินค้าที่มีอยู่
โดยการศึกษาเองและการสอบถามจากผู้รู้งหลาย สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่หน่วยงานจัดขึ้น ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้และถ่าย
ทอดให้คนในชุมชนอยู่เสมอ ด้านครอบครัวได้อบรมสั่งสอนบุตรให้มีความรัก ใคร่สามัคคีกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจ
ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>