ข้อมูลทั้งหมด  18    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิดบ้านเนินดินแดง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 49/7 ม. 3 ต. สองสลึง อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรํพย์เพื่อการผลิตคือการให้ประชาชนรู้จักประหยัด และออมเงินแล้วนำมาสะสมรวมกันเป็นกองทุนในรูปแบบกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตเพื่อช่วยเหลือซี่งกันและกันในด้านการเงินทุนประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายในยามเดือดร้อนจำเป็น บริหารจัดการของสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  การจัดการไร่นาสวนผสม
บุคคลที่ติดต่อ
นายเลอศักดิ์  รัตนวิจิตร  
 
ที่อยู่ 20/1 ม. 5 ต. ชากโดน อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พื้นที่ดินทำกินเขต ม.5 มีสภาพเป็นท้องทุ่งนา อดีตส่วนมากชาวบ้านมีอาชีพทำนาปีละครั้งไม่ได้ผล ข้าวราคาถูก ทำให้ไม่คุ้มการลงทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเนินไม้หอม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 9 ม. 10 ต. กระแสบน อ. แกลง จ. ระยอง 21110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากนโยบายของกรมพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการสนับสนับ และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตเพื่อระดมทุนภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านมอบสองสลึง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 60 ม. 9 ต. บางบุตร อ. บ้านค่าย จ. ระยอง 21120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้าน เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 31 ธค. 2535 ด้วยการแนะนำ และสนับสนุนของคุณบังอร สว่างแจ้ง
ซึ่งเป็นพัฒนากรจังหวัด และพัฒนากรอำเภอบ้านค่าย เพราะเห็นว่ามีประชากรมากพอสมควร จึงเสนอแนะให้ลองจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 บ้านยายร้า
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 6/1 ถ.บ้านฉาง - ชากหม ม. 5 ต. สำนักท้อน อ. บ้านฉาง จ. ระยอง 21130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
แรกเริ่มพัฒนาชุมชน อ.บ้านฉาง ได้พากลุ่มสตรีไปดูงานที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อกลับมากลุ่มได้แนวคิดว่าบ้านเราน่าจะมีธนาคารชาวบ้านบ้าง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  บริษัท Apina อุตสาหกรรม จำกัด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 17/1 ถ.สุนทรภู่ ต. - อ. แกลง จ. ระยอง -
เครือข่าย :  สำนักงานปกิรูประบบสุขาพแห่งชาติ     แหล่งที่มา :  สปรส.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นธุรกิจประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราส่งนอก ที่ตั้ง17/1 ถนนสุนทรภู่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทำเสื่อกก
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนตรี  ยิ้มเยื้อน  
 
ที่อยู่ 40/1 ม. - ต. ชะกะพง อ. แกลง จ. ระยอง -
เครือข่าย :  เครือข่ายชุมชนริมบึงสํานักใหญ่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ถึงศาลเจ้าอ่าวสมุทรที่สุดหาดเลียบลีลาศขึ้นตามช่องที่คลองขวาง ถึงบ้านแกลงลัดบ้านในย่านกลาง เห็นฝูงนางสานเสื่อนั้นเหลือใจ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนสองพี่น้อง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญธรรม  นันทะวิชัย  
 
ที่อยู่ 11/4 ซ. ผองดี ถ. ทองดี ม. - ต. เชิงเนิน อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกปี 2543 โดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มแรก โดยการชักนำจากคุณพรเทพ เจ้าหน้าที่ พอช. และ ผอ.กอง
การศึกษาเทศบาลนคร ระยองต่อจากนั้น จึงเกิดกลุ่มต่าง ๆ ขึ้น เช่น กลุ่มแม่บ้านศูนย์ส่งเสริมอาชีพเช่นการทำดอกไม้การเย็บหมวก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>