ข้อมูลทั้งหมด  30    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านแป้นใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นางจันทร์เพ็ญ  แต้มดี  
 
ที่อยู่ 80 ม. 6 ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแป้นใต้ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 มีสมาชิกแรกเข้าทั้งหมด 42 ราย ออมเดือนละ 100 บาท
เป็นเงินออม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านสมปาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  มาหล้า  
 
ที่อยู่ 188 ม. 7 ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดยจัดตั้งขึ้นภายในหมู่บ้าน ส่งเงินสัจจะรายเดือนเพื่ออ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านสันติสุข ม.10
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองคำ  สวยสอาด  
 
ที่อยู่ 26 ม. 10 ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเมื่อไม่มีการจัดตั้งกลุ่มทางสมาชิก ไม่รู้จักการออม ฉะนั้นทางกลุ่มจึงให้สมาชิกได้ออมทุกเดือน ทำให้สมาชิกรู้จักการออม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรทำไร่บ้านน้ำโจ้
บุคคลที่ติดต่อ
นายปฏินันท์  รังษี  
 
ที่อยู่ 66/2 ม. 6 ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรทายรังสรรค์ ศีรีวรรณรัตน์ เกษตรอำเภอ เป็นผู้สนับสนุนให้ก่อตั้ง
มีนายอ้าย จินทาธรรม กำนันน้ำโจ้ชนะ นั้นเป็นประชาชน เริ่มกิจกรรมแรกด้วยการซื้อปุ๋ยจาก อตก. มาจำหน่าย เงินแก่สมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านเหมี้ยง
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำผ่าน  วงค์สวัสดิ์  
 
ที่อยู่ 23 ม. 10 ต. นาครัว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วิกฤติทางเศรษฐกิจกระแสทุนนิยมพึ่งพาแหล่งทุนนอกมาก ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถนำเงินจำนวนน้อยไปฝากสถาบันการเงินได้
ชาวบ้านจึงคิดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อลงทุนร่วมกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางอัมพร อินตานันท์ อายุ 42 ปี
บุคคลที่ติดต่อ
นางอัมพร  อินตานันท์ อายุ 42 ปี  
 
ที่อยู่ 46 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านคลองน้ำลัด ต. นิคมพัฒนา อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางอัมพร อินตานันท์ บ้านเลขที่ 46 หมู่ 5 บ้านคลองน้ำลัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาชีพรับจ้างทั่วไป (เป็นหมอนวดสมุนไพรพื้นบ้าน)...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางอินทอง เป็นพวก
บุคคลที่ติดต่อ
นางอินทอง  เป็นพวก  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านร่มไตรรัตน์ ต. - อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางอินทอง เป็นพวก หญิงแม่บ้านจากบ้านร่มไตรรัตน์ อ.เมือง จ.ลำปาง จากคน ?เคยรวย? พลิกผันมาเป็นหนี้สินรุงรัง เพราะการจับจ่ายใช้สอย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสวัสดิ์ จับไหว
บุคคลที่ติดต่อ
นายสวัสดิ์  จับไหว  
 
ที่อยู่ 44 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านคลองน้ำลัด ต. นิคมพัฒนา อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายสวัสดิ์ จับไหว บ้านเลขที่ 44 หมู่ 5 บ้านคลองน้ำลัด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืชล้มลุกทุกๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ลุงบุญหลง ปิงไผ
บุคคลที่ติดต่อ
ลุงบุญหลง  ปิงไผ  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านสามขา ต. หัวเสือ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ลุงโม๊ะ หรือ บุญหลง ปิงไผ ชายวัย 50 แห่งบ้านสามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งเจ้าตัวบอกว่า ทุกวันนี้ ?ติด? การบันทึกบัญชีครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางรัตนาภรณ์ จันหมุด
บุคคลที่ติดต่อ
นางรัตนาภรณ์  จันหมุด  
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านดง ต. นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  โครงการวิจัย การจัดการองค์ความรู้ชุมชน     แหล่งที่มา :  สกว.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นางรัตนาภรณ์ จันหมุด บ้านดง ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง คนทำนาทำสวนอย่างเรา แต่ละเดือนเงินเข้าก็ไม่มากมายเท่าไหร่นัก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>