ข้อมูลทั้งหมด  30    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์แม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่พร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
นางมี  ใจมาโม๊ะ  
 
ที่อยู่ 39 ม. 5 ต. บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 52110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อยากให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีเงินทุนรองรับให้ประชาชนในหมู่บ้านมีเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านฮ่องกอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัลยา  สิงห์สี  
 
ที่อยู่ 41 ม. 7 ต. บ่อแฮ้ว อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง 52100
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากหมู่บ้านฮ่องกอกเป็นหมู่บ้านเกษตรมีอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำสวน มีประขากรทั้งหมดประมาณ 4,000 คน มีจำนวน 160 หลังคาเรือน
พื้นที่ในหมู่บ้านมีทุ่งนาล้อมรอบห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 8 กม. ดังนั้นทางคณะกรรมการ จึงเห็นความสำคัญของชุมชน และได้จัดตั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านทุ่งฮ้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นางชุ่ม  จานแก้ว  
 
ที่อยู่ 53 ม. 1 ต. ทุ่งผึ้ง อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อพ.ศ. 2537 ได้มีการพัฒนาชุมชนเข้ามาอบรม และเริ่มก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์มีสมาชิกแรกตั้ง 29 คน มีเงินออมเดือนแรก 1,080 บาท
ปัจจุบันมีสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แม่บ้านสวนดอกคำ
บุคคลที่ติดต่อ
นางเทา  ความรู้  
 
ที่อยู่ 49 ม. 4 ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2542 มีสมาชิก 42 คน มีการลงหุ้น หุ้นละ 30 บาท มีเงินทุนก่อตั้ง 2,340 บาท / เดือน
ให้มีการอบรมพลังแม่บ้านในหมู่บ้านมาระดับตำบล ระดับอำเภอ ให้มีความสามัคคี และประสานงานกัน มีการอนุรักษ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านแป้นใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นางจันทร์เพ็ญ  แต้มดี  
 
ที่อยู่ 80 ม. 6 ต. บ้านสา อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแป้นใต้ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 มีสมาชิกแรกเข้าทั้งหมด 42 ราย ออมเดือนละ 100 บาท
เป็นเงินออม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านสมปาน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  มาหล้า  
 
ที่อยู่ 188 ม. 7 ต. เมืองปาน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
โดยจัดตั้งขึ้นภายในหมู่บ้าน ส่งเงินสัจจะรายเดือนเพื่ออ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พ. บ้านสันติสุข ม.10
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองคำ  สวยสอาด  
 
ที่อยู่ 26 ม. 10 ต. วิเชตนคร อ. แจ้ห่ม จ. ลำปาง 52120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากเมื่อไม่มีการจัดตั้งกลุ่มทางสมาชิก ไม่รู้จักการออม ฉะนั้นทางกลุ่มจึงให้สมาชิกได้ออมทุกเดือน ทำให้สมาชิกรู้จักการออม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรทำไร่บ้านน้ำโจ้
บุคคลที่ติดต่อ
นายปฏินันท์  รังษี  
 
ที่อยู่ 66/2 ม. 6 ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรทายรังสรรค์ ศีรีวรรณรัตน์ เกษตรอำเภอ เป็นผู้สนับสนุนให้ก่อตั้ง
มีนายอ้าย จินทาธรรม กำนันน้ำโจ้ชนะ นั้นเป็นประชาชน เริ่มกิจกรรมแรกด้วยการซื้อปุ๋ยจาก อตก. มาจำหน่าย เงินแก่สมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์บ้านเหมี้ยง
บุคคลที่ติดต่อ
นางคำผ่าน  วงค์สวัสดิ์  
 
ที่อยู่ 23 ม. 10 ต. นาครัว อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 52150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
วิกฤติทางเศรษฐกิจกระแสทุนนิยมพึ่งพาแหล่งทุนนอกมาก ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถนำเงินจำนวนน้อยไปฝากสถาบันการเงินได้
ชาวบ้านจึงคิดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อลงทุนร่วมกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านหลวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายเจริญ  สิทธิจู  
 
ที่อยู่ 84 ม. 5 ต. นายเจริญ สิทธิจู อ. เมือง จ. ลำปาง -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านหลวง ตำบล แจ้ร้อน
อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด ลำปาง
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 185 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | |>