ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้าน(พระราชดำริ) บ.แม่หาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายศุภกิจ  สอนแก้ว  
 
ที่อยู่ - ม. 6 ต. ป่าพลู อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน 51130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่มีสมาชิกแรกเริ่ม 10 คน โดยขอรับการสนับสนุนขุดสระน้ำไร่นาจากรพช. จ.ลำพูน ทำการเกษตรแบบผสมผสาน
เลี้ยงปลา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผสมผสาน เมื่อมีรายได้แล้วจึงร่วมกันจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านขึ้น มีสมาชิกแรกเริ่ม 10 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านหนองเงือก
บุคคลที่ติดต่อ
นายมงคล  มูลชีพอง  
 
ที่อยู่ 128/2 ม. 5 ต. แม่แรง อ. ป่าตอง จ. ลำพูน -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านหนองเงือก ตำบล แม่แรง
อำเภอ ป่าซาง จังหวัด ลำพูน
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 553 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านต้นผึ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางยุพิน  อนุใจ  
 
ที่อยู่ - ม. - ต. - อ. - จ. ลำพูน -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคเหนือ     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม 
ประวัติ
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง ดำเนินการบริหารงานร่วมกันในลักษณะช่วยกันคิดช่วยกันทำ ลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>