ข้อมูลทั้งหมด  20    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพสตรีประดิษฐ์ดอกไม้และทอผ้า
บุคคลที่ติดต่อ
ณัฐนิตย์  แซ่ลี้  
 
ที่อยู่ 136/6 ม. 11 ต. จาน อ. .กันทรารมย์ จ. ศรีสะเ 33130
เครือข่าย :  กลุ่มอาชีพชุมชน     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ประวัติความเป็นมา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2541 แต่ยังไม่เข้มแข็ง ก็เลยแยกออกมาเป็นกลุ่มอาชีพ สัจจะสะสมเดือนละ 20 บาท/เดือน สาเหตุที่เป็นแรงบันดาลใจเพราะเห็นชาวบ้านยากจน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มคณะกรรมการบริหารเขต
บุคคลที่ติดต่อ
บุญส่ง  จันทร์ก้อน  
 
ที่อยู่ ม. 6 หมู่บ้าน บ้านหนองแก้ว ต. ด่าน อ. ราษีไศล จ. ศรีสะเ 33160
เครือข่าย :  กลุ่มสาธารณประโยชน์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 สนับสนุนกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อผืน กลุ่มออมทรัพย์ แรงบันดา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผู้ใช้ตามทฤษฏีใหม่บ้านเป๊าะ
บุคคลที่ติดต่อ
ชูศักดิ์  พรมคุณ  
 
ที่อยู่ 155 ม. 9 ต. บึงบูรพ์ อ. บึงบูรพ์ จ. ศรีสะเ 33220
เครือข่าย :  กลุ่มสาธารณประโยชน์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิพัฒนาไท  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  โครงกา
ประวัติ
ประวัติความเป็นมา เมื่อปลายปี 40 ประเทศเจอสภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงอพยพครอบครัวมาจากกรุงเทพฯไม่มีงานทำก็หันเข้าหาที่นาที่มีอยู่น้อยนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายประจักร  มะโนรัตน์  
 
ที่อยู่ 90 ม. 10 ต. หนองใหญ่ อ. เมืองจันทร์ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีการรวมจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อให้กลุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาโพธิ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเย็น  เนียมพันธ์  
 
ที่อยู่ 6 ม. 3 ต. ชำ อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2537 ได้มีพัฒนากรตำบลชำได้มาประชุมชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มใน
หมู่บ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางรำไพ  เนียมกลิ่น  
 
ที่อยู่ 34/1 ม. 5 ต. ละลาย อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเ 33110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีผู้นำชุมชนเป็นพัฒนาชุมชนเป็นผู้นำจัดตั้งองค์กรชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกรผลิต ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2536 ปัจจุบันมีสมาชิก 18 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 9 ตำบลโนนคูณ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพรม  ทองเดือน  
 
ที่อยู่ 2 ม. 9 ต. โนนคูณ อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเ 33190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2542 โดยการผลักดันของพัฒนาชุมชนอำเภอยางชุมน้อย
และธนาคารออมสินอบรมการบริหารจัดการ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านสิงห์สะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายเกรียงศักดิ์  แดงวันสี  
 
ที่อยู่ 183 ม. 13 ต. สหสขันธ์ อ. สหสขันธ์ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านสิงห์สะอาด ตำบล สหัสขันธ์
อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 147 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ศรีแก้วกลาง
บุคคลที่ติดต่อ
นายขวัญชัย  คุณเดิม  
 
ที่อยู่ 279 ม. 14 ต. ศรีแก้ว อ. ศรีรัตนะ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน ศรีแก้วกลาง ตำบล ศรีแก้ว
อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่ 175 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
บุคคลที่ติดต่อ
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  
 
ที่อยู่ - ม. 7 ต. ท่าคล้อ อ. เบญจลักษ์ จ. ศรีสะเ -
เครือข่าย :  นิคมเศรษฐกิจพอเพียง     แหล่งที่มา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนคนจน กลุ่มกรณีปัญหาด้านที่ดินทำกิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | 3 | |>