ข้อมูลทั้งหมด  44    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชุมพร ไตรธิเลน
บุคคลที่ติดต่อ
นายชุมพร  ไตรธิเลน  
 
ที่อยู่ 15 ม. 7 ต. ดงมะไฟ อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  สำนักราชเลขาธิการ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายชุมพร ไตรธิเลน อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน
แรงงาน 2 คน เข้าร่วมโครงการปี 2542 ที่ทำกิน 14 ไร่ มีเอกสิทธิ นส3.ก แยกดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 10 ไร่ ขนาด 4,000 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประทวน ถาระสา
บุคคลที่ติดต่อ
นายประทวน  ถาระสา  
 
ที่อยู่ 162/2 ม. 2 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายประทวน ถาระสา อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 162/2 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน
แรงงาน 2 คน เข้าร่วมโครงการปี 2541 ที่ทำกิน 12 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 6 ไร่ ผลผลิต 3,600 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชาตินักรบ สมยาภักดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาตินักรบ  สมยาภักดี  
 
ที่อยู่ 328/41 ม. 6 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายชาตินักรบ สมยาภักดี อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 328/41 หมู่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน
แรงงาน 4 คน เข้าร่วมโครงการปี 2541 ที่ทำกิน 20 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 16 ไร่ ผลผลิต 5,500 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายอำนวย สมยาภักดี
บุคคลที่ติดต่อ
นายอำนวย  สมยาภักดี  
 
ที่อยู่ 32/41 ม. 6 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายอำนวย สมยาภักดี อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 32/41 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 5 คน
แรงงาน 5 คน เข้าร่วมโครงการปี 2541 ที่ทำกิน 20 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 10 ไร่ ผลผลิต 3,600 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชาญโชค พันธุลา
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาญโชค  พันธุลา  
 
ที่อยู่ 112 ม. 10 ต. ห้วยยาง อ. เมือง จ. สกลนคร 47000
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
นายชาญโชค พันธุลา อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด 4 คน
แรงงาน 3 คน เข้าร่วมโครงการ 2540 ที่ทำกิน 13 ไร่ มีเอกสารสิทธิ นส3.ก แยกเป็นดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ที่ทำนา 8 ไร่ ผลผลิต 1,800 กก. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  แก้วไทย
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุมธิศักดิ์  จิกจักร์  
 
ที่อยู่ 53 ม. 2 ต. สุวรรณดาม อ. นิคมน้ำอูน จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นางอรดี  เครือสี  
 
ที่อยู่ 154 ม. 4 ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร 47110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พัฒนาชุมชนเข้ามาแนะนำ ให้คนในชุมชนเกิดความสามัคคี ให้เกิดการออมในชุมชน หลังจากนั้นจึงมีการจัดตั้งกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ บ้านสงเปลือย
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุขสิน  มาเมืองรักษ์  
 
ที่อยู่ - ม. 4 ต. ไฮหย่อง อ. พังโคน จ. สกลนคร 47160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มแรกเป็นการรวมตัวของแม่บ้านออมเงินเพื่อการผลิต โดยการนำเงินไปลงทุนในการปลูกถั่วลิสง ในปี พ.ศ. 2528
ต่อมาได้มีการระดมทุนจากสมาชิกจำนวน 30 คน จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดขึ้นในราวเดือนเม.ย. 2528 จนถึงปัจจุบัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายวนเกษตรภูพาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางกันยา  จักรนารายณ์  
 
ที่อยู่ 40/1 ม. 8 ต. สร้างค้อ อ. ภูพาน จ. สกลนคร 47180
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มองค์กรเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และหาทางออกร่วมกันในเรื่องของการทำการเกษตร เช่น การปลูกพืชเชิงเดียวแล้วหันมาปลูกพืช ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหัตถอุตสาหกรรม กุดไห หมู่ที่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
นางชอบ  กุทธิเดช  
 
ที่อยู่ 105 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านกุดไห ต. กุดไห อ. อ.กุดบาก จ. สกลนคร -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก มีหน่วยงานจากภายนอกเข้า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>