ข้อมูลทั้งหมด  23    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองปากดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิเชียร  บดีรัฐ  
 
ที่อยู่ 30/13 ม. 1 ต. หนองหลวง อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเ 62170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์ฯ จัดตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2531 โดยการริเริ่มของผู้ใหญ่ปิ่นมาน้อย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ประสานงาน
โดยสมาชิกแรกตั้ง 52 ราย และในปี 2541 เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่างคณะกรรมการ และสมาชิกต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์สหกรณ์ตำบลเขาคีรัส
บุคคลที่ติดต่อ
นายดอกธูป  บดีรัฐ  
 
ที่อยู่ 2 ม. 6 ต. เขาคีริส อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเ 62110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
สมาชิกในกลุ่มตำบลเขาคีรัส ร่วมกันฝากเงินออมทรัพย์สัจจะ ในกลุ่มของสมาชิกจำนวน 117 ราย จำนวน 235,170 บาท โดยสมาชิกมีเงินฝาก
คนละ 2,010 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงกระทิง
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนัส  จูน้อย  
 
ที่อยู่ 79 ม. 4 ต. ประชาสุขสันต์ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเ 62170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงกระทิง เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้านดงกระทิง เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2543 โดยการจัดการประชุม
ร่วมกันของชาวบ้าน ภายใต้การให้การสนับสนุนของพัฒนาชุมชน อ.ลานกระบือเป็นผู้ให้แนวทาง โดยแรกเริ่มมีสมาชิก 84 ราย จาก 52 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านประชาสุขสันต์
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวจี  โคตรตาแสง  
 
ที่อยู่ 202/1 ม. 3 ต. ประชาสุขสันต์ อ. ลานกระบือ จ. กำแพงเ 62170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2533 ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น โดยมีนางสุภาพ หมื่นคำยอง เป็นประธานกลุ่มมีสมาชิก 150 คน ต่อมา
เมื่อปี 2543 นางสุภาพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีสหกรณ์
บุคคลที่ติดต่อ
นางลัดดา  โพธิ์สิน  
 
ที่อยู่ 100 ม. 13 ต. ปางมะค่า อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเ 62140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในปีพ.ศ. 2546 กลุ่มแม่บ้านได้จัดตั้งกลุ่มสตรีพัฒนาในหมู่บ้านสามัคคีธรรม เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มสตรีพัฒนาตำบลปางมะค่า
โดยมีสมาชิกจำนวน 70 คน สมาชิกได้แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจำนวน 9 คน ได้ทำการจัดกลุ่มส่งเสริมอาชีพเจียระไนพลอย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าเหียง
บุคคลที่ติดต่อ
นางดี  จันทร์ภิรมณ์  
 
ที่อยู่ 28/1 ม. 1 ต. วังบัว อ. คลองขลุง จ. กำแพงเ 62120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านอยู่ห่างไกลความเจริญ รัฐได้จัดให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง จัดอบรมให้ความรู้ด้านบริหารจัดการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มองค์กรต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านหนองเหมือด
บุคคลที่ติดต่อ
นายศราวุฒิ  โป้พันที  
 
ที่อยู่ 96 ม. 7 ต. แสนตอ อ. ขาณุวรลักษณ์ จ. กำแพงเ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านหนองเหมือด ตำบล แสนตอ
อำเภอ ขาณุวรลักษณ์ จังหวัด กำแพงเพชร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 265 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 2
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองยุทธ  งาเนียม  
 
ที่อยู่ 78/2 ม. 2 ต. บ่อถ้ำ อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเ 62140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี 2543 ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 100,000 บาท ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่าเงินมิยาซาว่า ทางชุมชนจึงได้ร่วมกัน
จัดตั้งเป็นกลุ่ม...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองเหมือด
บุคคลที่ติดต่อ
นางปราณี  เพชรสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 31 ม. 7 ต. แสนตอ อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเ 62130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านหนองเหมือดส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งประสบกับปัญหาต่างๆ เหมือนเกษตรกรทั่วไป คือผลผลิตตกตำ จนเกิดความเดือดร้อนในที่สุด ทำให้ขาดการออมทรัพย์ ไม่มีการรวมกลุ่มให้เกิดพลังขึ้น จึงเกิดการเอารัดเอาเปรียบทางการประกอบอาชีพ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงถึงผลดีและผลเสีย ในการรวมกลุ่มเพื่อขจัดปัญหา ดังกล่าวชาวบ้านหนองเหมือด จึงร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มบึงเสือเต้น
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุนทร  ทองดี  
 
ที่อยู่ 90 ม. 5 ต. ยางสูง อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเ 62130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจับกลุ่มรวมตัวกันของประชาชน ได้มีการจัดเก็บเงินออมของหมู่บ้าน และข...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>