ข้อมูลทั้งหมด  21    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่13
บุคคลที่ติดต่อ
นางเกษม  บำเพ็ญ  
 
ที่อยู่ 7 ม. 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านศรีสังวร ต. ป่ากุมเกาะ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทั 64110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านศรีสังวร แยกมาจากหมู่ 5 ตำบลป่ากุมเกาะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 จึงสร้างชุมชนในหมู่บ้านกันมาด้วยความเรียบง่าย
โดยมี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านคุ้งยาง หมู่ 1
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 74/1 ม. 1 ต. ป่ากุมเกาะ อ. สวรรคโลก จ. สุโขทั 64110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีสมาชิกจำนวน 60 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อผลิตหมู่1 ต.ทุ่งเสลี่ยม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 138/2 ม. 1 ต. ทุ่งเสลี่ยม อ. ทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทั 64150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
อ.ทุ่งเสลี่ยม มีกลุ่มอมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน และแต่ละหมู่บ้านจะมีการทำงาน กฎ ระเบียบในการปฎิบัติไม่เหมือนกัน จึงได้มีการประชุม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  รำชาวนา
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 70/1 ม. 1 ต. กกแรต อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทั 64170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งในปี 2519 (จากการอบรมลูกเสือชาวบ้านของตำบลกกแรต) ในสมัยนั้นสมาชิกผู้เข้าอบรมมาจากหลายหมู่บ้าน หลายตำบล
รวมกันเป็นลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่11 ของอำเภอกงไกรลาศ สมาชิกของกลุ่ม จึงมีหลายตำบลคนกลุ่มแรกที่ก่อตั้งนางปราณีต คงไกรลาศ (เดิม) ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญยืน  จันทร์หลง  
 
ที่อยู่ 27/3 ม. 10 ต. กกแรต อ. กงไกรลาศ จ. สุโขทั 64170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีการรวมหุ้น ฝากเงินเป็นรายเดือน เดือนละ 20 บาท ต่อ 1 หุ้น เพื่อสะสม สมทบกับธนาคารพอสะสมได้มากพอที่กำหนด
ก็จะทำเรื่องขอกู้กับธนาคาร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาลานหอย
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรมมินทร์  แก้วถึง  
 
ที่อยู่ 119 ม. 3 ต. ลานหอย อ. บ้านด่านลานหอย จ. สุโขทั 64140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรทำนาลานหอย ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีสมาชิกทั้งสิ้น 75 คน สมาชิกจ่ายค่าธรรมเนียมแรก
เข้าคนละ 20 บาท ลงหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้นๆ ละ 50 บาท เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 5 คน กรรมการตรวจสอบกิจกรรม 2 คน หน่วยงานที่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  สะสมทรัพย์พัฒนาอาชีพเศรษฐกิจชุมชน
บุคคลที่ติดต่อ
นายเชาว์  เชาว์สุวรรณวิไล  
 
ที่อยู่ 42 ม. 2 ต. ปากพระ อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทั 64000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การจัดกลุ่มขึ้น เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในปีพ.ศ.2540 และวิกฤติประสบภัยน้ำท่วมขังนานๆ หน้าแล้งขาดแคลนน้ำ ผลกระทบต่อวิถีชีวิต
รุนแรงมาก และทวีคุณเรื่อยๆ ที่ผ่านมา ความยากจนในด้านการประกอบอาชีพด้านความเป็นอยู่ที่ควรเป็นได้ ก็หมดโอกาสหายไป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองมะพลับ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญยืน  สารบุญมา  
 
ที่อยู่ 38/2 ม. 8 ต. คลองมะพลับ อ. ศรีนคร จ. สุโขทั 64180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2530 สมาชิกแรกตั้ง 45 ราย เงินสัจจะ 560 บาท ปัจจจุบันสมาชิก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 85 ม. 6 ต. - อ. สวรรคโลก จ. สุโขทั 64110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้รวมกลุ่มโดยมีสมาชิกในหมู่บ้านครั้งแรก 18 คน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม แบ่งหน้าที่การทำงาน ตามความเหมาะสม โดยมีมติให้ฝาก
เงินออมทรัพย์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน บ้านดอนสำโรง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุทิน  ทิพวัน  
 
ที่อยู่ 25/3 ม. 7 ต. คงเดือย อ. กงไกลาศ จ. สุโขทั -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชน บ้านดอนสำโรง ตำบล คงเดือย
อำเภอ กงไกลาศ จังหวัด สุโขทัย
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 225 ครัวเรือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>