ข้อมูลทั้งหมด  15    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางกัลยา  เที่ยงธรรม  
 
ที่อยู่ 24 ม. 13 ต. จระเข้สามพัน อ. อู่ทอง จ. สุพรรณ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนหมู่บ้านสามทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรชัย  จิวศิริตระกูล  
 
ที่อยู่ 72 ม. 1 ต. ตลิ่งชัน อ. เมืองสุพรรณบุรี จ. สุพรรณ 72230
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีนัดประชาคม ประชากรของหมู่บ้านสามทองเพื่อชี้แจงเรื่องเงินจัดสรรที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน
จึง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านทุ่งแสมและเครือข่าย
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญช่วย  ครอมไขสง  
 
ที่อยู่ - ม. 9 หมู่บ้าน บ้านทุ่งแสม ต. หนองขาม อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เห็นประโยชน์...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านหนองกระอิฐ ม.6
บุคคลที่ติดต่อ
นายประยูร  รุ่งจำกัด  
 
ที่อยู่ 75/1 ม. 6 ต. ทัพหลวง อ. หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านหนองกระอิฐ ม.6 ตำบลทัพหลวง จังหวัด สุพรรณบุรี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 220 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายรุ่งสุรีย์  เลี้ยงประยูร , นายยุทธศิลป์ ทวีสุข  
 
ที่อยู่ ม. 3 หมู่บ้าน บ้านวังยาว ต. บ้านวังยาว อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณ -
เครือข่าย :  โครงการบ่มเพาะนวัตกรรม าคกลาง     แหล่งที่มา :    
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สืบเนื่องจากกลุ่มปลูกผักและหน่อไม้ฝรั่งปลอดสารพิษ เป็นอาชีพที่ต้องการใช้น้ำอย่างมากและต่อเนื่อง สภาพการณ์ที่ผ่านมาพอถึงช่วงฤดูแล้งต่อเนื่องยาวผิดปกติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>