ข้อมูลทั้งหมด  16    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายแผนชีวิตชุมชนตำบลประสงค์แผนแม่บท
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุดใจ  เต็กหลี  
 
ที่อยู่ 126 ม. 2 ต. ประสงค์ อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎ 84170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ปลายปี 2544 ได้ประชุมภาคีและประชาชนผู้นำองค์กร ทั้งอำเภอท่าชนะ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เปิดประชุมโดยมีผู้ใหญ่โกเมศ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจจักรยานยนต์ดอนสัก
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิรัช  ใสชื่น  
 
ที่อยู่ 145/1 ม. 5 ต. ดอนสัก อ. ดอนสัก จ. สุราษฎ 84220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรวมใจจักรยานยนต์ดอนสักเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนรวมน้ำใจฯสมาชิกกว่า 90% เป็นผู้ประกอบอาชีพจักรยานยนต์รับจ้าง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายไทยพุทธ-มุสลิมสหมิตร
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 157/9 ม. 5 ต. ท่าทองใหม่ อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎ 80000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มรวมตัวเครือข่าย ปี 2541 มีสมาชิก 11 ชุมชน มีการพัฒนาองค์กรจนได้รับการสนับสนุน โครงการสวัสดิการผู้ยากไร้มีสมาชิก 6 ชุมชน ต่อมาปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ฯบ้านง่ามยวน
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาโนชญ์  พรหมมณี  
 
ที่อยู่ ม. 5 หมู่บ้าน ศาลาเอนกประสงค์ ต. ตะเคียนทอง อ. กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎ 84160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พ.ศ.2542 พระครูสมุท์ดำรงศักดิ์ กมโล นายโกกวิท ศรีด่วน และนายสุเทพ ชูมี ได้ประชุมแจง และเปิดรับสมัครสมาชิก
พ.ศ.2544 ได้รวมตัวกับกลุ่มออมทรัพย์อื่นๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนม.2 ตะกรบ
บุคคลที่ติดต่อ
นายประภัสร์  ทองจีน  
 
ที่อยู่ 33 ม. 2 ต. ตะกรบ อ. ไชยา จ. สุราษฎ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนม.2 ตะกรบ ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 274 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสมชาย นิลอนันต์
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 101 ม. 1 ต. กาญจนดิษฐ์ อ. ช้างขวา จ. สุราษฎ 84160
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายสมชาย นิลอนันต์ เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๑ ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี การศึกษาประถมศึกษาปีที่ ๖
บุตร ๓ คน รายได้ในแปลงทฤษฎีใหม่/ปี ๕๓,๐๐๐ (หักค่าใช้จ่ายแล้ว) เริ่มทำทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เหตุผลที่ทำทฤษฎีใหม่ ใจรักงานด้านการเกษตรมาตั้งแต่อดีต ทำรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องรับจ้างขายแรงงานนอกพื้นที่แปลงทฤษฎีใหม่ นาข้าว ๕ ไร่ ปลูก ๑ ครั้ง/ปี
แหล่งน้ำ สระน้ำ ขนาด ๓.๔๓ ไร่ จำนวน ๑ บ่อ ในช่วงฤดูแล้งใช้น้ำจากระบบชลประทาน ไม้ผล พืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ผล ขนาด ๔ ไร่
พืชที่ปลูก ได้แก่ ฝรั่ง ๒๐๐ ต้น กระท้อน ๓๐ ต้น มะพร้าว ๒๐ ต้น บ้านพักอาศัย โรงเลี้ยงสัตว ได้แก่ สุกร เป็ด
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>