ข้อมูลทั้งหมด  74    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายประสิทธิ์ โคตรโสภา
บุคคลที่ติดต่อ
นายประสิทธิ์  โคตรโสภา  
 
ที่อยู่ 40 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายประสิทธิ์ มีการทำเกษตรแบบเคมี แล้วยังมีการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ลงในแปลงนาทุกๆปี บริเวณรอบๆบ้านมีฟางข้าว ไว้ให้วัวควายกิน มีการปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆ หลากหลายชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าว อ้อย กระท้อน มัน ฯลฯ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายผยอง ดวงลายทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายผยอง  ดวงลายทอง  
 
ที่อยู่ 20/1 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนายผยอง มีการทำเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมี มีการทำนาแบบเชิงเดี่ยว ในบริเวณบ้านก็ยังมีไม้ผลและไม้ยืนต้นหลายชนิด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  จำนอง เมินดี
บุคคลที่ติดต่อ
จำนอง  เมินดี  
 
ที่อยู่ 14 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนายจำนอง ในแปลงเกษตรมีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เนื่องจากต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นและมีการปลูกพืชหมุนเวียนบ้างแต่ไม่มากนัก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายทองยอด เสาะรส
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองยอด  เสาะรส  
 
ที่อยู่ 259 ม. 7 ต. .ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนายทองยอด ที่บ้านมีการปลูกไม้ผลในบางชนิด เช่น มะม่วง มะขาม น้อยหน่า ฯลฯ และพืชผัก เช่น ชะอม บวบ มะละกอ ระบบการผลิตยังไม่หลากหลายมากนักยังมีการพึ่งปัจจัยภายนอกการซื้อปุ๋ยเคมี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางจินดา นิยมเหมาะ
บุคคลที่ติดต่อ
นางจินดา  นิยมเหมาะ  
 
ที่อยู่ 66 ม. 14 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมครอบครัวของนางจินดา มีการทำเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว และใช้สารเคมี มีการทำนาแบบเชิงเดี่ยวในบริเวณบ้านมีพื้นที่น้อย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นางโบตั๋น แสนมี
บุคคลที่ติดต่อ
นางโบตั๋น  แสนมี  
 
ที่อยู่ 8 ม. 14 ต. .สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนางโบตั๋นได้ทำการเกษตร ก่อนหน้านี้มีการทำนา โดยใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนในบริเวณรอบๆ บ้านไม่มีการทำกิจกรรมใดเลย นอกจากนี้หลังบ้านมีการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายจำรัส ยอดศิลา
บุคคลที่ติดต่อ
นายจำรัส  ยอดศิลา  
 
ที่อยู่ 27 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวนายจำรัสได้ทำการเกษตรก่อนหน้านี้ มีการทำนาโดยใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนในบริเวณรอบๆ บ้านไม่มีการทำกิจกรรมใดเลยนอกจากนี้หลังบ้านมีการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นพืชสมุนไพรบางเล็กน้อย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชาลี เสาะโชค
บุคคลที่ติดต่อ
นายชาลี  เสาะโชค  
 
ที่อยู่ 173 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวของนายชาลี มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเดียว และใช้สารเคมีทางการเกษตรตลอดมาและมีการปลูกพืชในบริเวณบ้านบ้างแต่ไม่มากนัก...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายชวด ตะลาโส
บุคคลที่ติดต่อ
นายชวด  ตะลาโส  
 
ที่อยู่ 11 ม. 10 ต. .ทมอ อ. ปราสาท จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
เดิมแปลงเกษตรนายชวดเป็นที่นา แต่ยังมีการปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ถั่วลิสง มีการทำนาใช้ปุ๋ยเคมี ในบริเวณบ้านมีไม้ผลและพืชสวนครัว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายพินิจ สร้อยดอก
บุคคลที่ติดต่อ
นายพินิจ  สร้อยดอก  
 
ที่อยู่ 94 ม. 4 ต. สำโรง อ. เมือง จ. สุรินท -
เครือข่าย :  สมาชิกกลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรินทร์     แหล่งที่มา :  มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
ครอบครัวของนายพินิจ มีการปลูกไม้ผลรอบๆ บริเวณบ้าน เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะขาม ฯลฯ มีโรงเรือนเลี้ยงไก่และโรงเรือนเลี้ยงวัวอยู่ข้างบ้าน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |>