ข้อมูลทั้งหมด  13    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านโสกพอก
บุคคลที่ติดต่อ
นางอนงค์  วงศ์คำผิว  
 
ที่อยู่ 50 ม. 5 ต. บึงโขงหลง อ. บึงโขงหลง จ. หนองคา 43220
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 มีสมาชิกแรกเข้า 15 คน ได้รับเงินสนับสนุนจากสภาตำบลบึงโขงหลง 600 บาท วันที่ 2 ก.ย. 2543
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคมจำนวน 74,000 บาท เพื่อใช้ในการฝึกอบรมวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2544 ได้รับเงินสนับสนุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กองทุนชุมชนเข้มแข็งบ้านโนนสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุนทร  บึงราษฎร์  
 
ที่อยู่ 88 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง ต. ศรีสำราญ อ. พรเจริญ จ. หนองคา 43180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดจากการเงินสนับสนุน เงินสาธารณสุข หมู่บ้านละ 1,500 บาท อยู่ต่อมาปี 2544 ได้รับเงินจาก อบต. อีก 3,000 บาท ให้เอาเงินมา
หมุนเวียนภา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านฤาษีใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมัย  สวัสดิ์เอื้อ  
 
ที่อยู่ 2 ม. 12 ต. กุดบง อ. โพนพิสัย จ. หนองคา 43120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มเงินสัจจะของหมู่บ้านเริ่มเมื่อปี 2543 โดยมีการพัฒนาชุมชน อ.โพนพิสัย เป็นที่ปรึกษา และแนะแนวทางในการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>