ข้อมูลทั้งหมด  48    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์หนองแมงดา
บุคคลที่ติดต่อ
นางบังลอง  แสนโท  
 
ที่อยู่ 42 ม. 3 ต. หนองข่า อ. ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเ 37110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
มีการประชุมสมาชิกมีการระดมทุนหุ้นละ 20 บาท มีสมาชิก 36 คนมีเงินหุ้น 720 บาท เลือกตั้งคณะกรรมการมีการออมทรัพย์ทุกวันที่ 20 ของเดือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชมรมผู้ปลูกมะม่วงแก้ว
บุคคลที่ติดต่อ
นายนะริศ  ปิ่นคำ  
 
ที่อยู่ 4 ม. 2 ต. เค็งใหญ่ อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเ 37240
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
รวมกลุ่มกันปลูกมะม่วงแก้ว เฉพาะกลุ่มแม่บ้านเค็งใหญ่ ต.เค็งใหญ่ ทั้งอำเภอมีอยู่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มจักสาน หมู่ 10
บุคคลที่ติดต่อ
นางเกษม  นามลา  
 
ที่อยู่ 68 ม. 10 ต. ไก่คำ อ. เมืองอำนาจเจริญ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
รวมกลุ่มเพื่อสร้างงานอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว อนุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกุดสิม ม.11
บุคคลที่ติดต่อ
นายพรมมา  โพศาราช  
 
ที่อยู่ 92 ม. 11 ต. โคกกลาง อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรทำนา จัดตั้งเมื่อได้รับโครงการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เมื่อวันที่ 26 มี.ค. พ.ศ. 2545 ได้รับการอนุมัติจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรทำนา เพื่อขอการสนับสนุนจาก อบต. เป็นเงินหมู่บ้านละ 100,000 บาท มีสมาชิก 36 คน กู้ยืมเงินไปลงทุน จัดซื้อปุ๋ยขี้ไก่มา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้ามัดหมี่
บุคคลที่ติดต่อ
นางชาดี  แสงนวล  
 
ที่อยู่ 23 ม. 9 ต. โคกกลาง อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เป็นการอนุรักษ์ของดั้งเ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มตัดเย็บที่นอน
บุคคลที่ติดต่อ
นายสะอาด  จันทะโชติ  
 
ที่อยู่ 23 ม. 9 ต. โคกกลาง อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
การจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เครือข่ายสภาประชาชนตำบลแมด
บุคคลที่ติดต่อ
นายสว่าง  หวังผล  
 
ที่อยู่ 59 ม. 11 ต. แมด อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้มีคณะกรรมการของพลังแผ่นดิน อำเภอลืออำนาจ ได้มาให้ข้อมูล และได้ตั้งคณะกรรมการทำงาน ตั้งชื่อองค์กรขึ้นเป็นสภาประชาชน ต.แมด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีมัดหมี่จานลาน
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูเพียร  ผิวสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 219 ม. 17 ต. จานลาน อ. พนา จ. อำนาจเ 37180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
คนในชุมชนรวมตัวกันจัดกลุ่มเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวด้วยการทอผ้าหลายๆ อย่าง ที่พอจะสามารถทำได้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นดี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสัจจะสวสดิการไทบ้าน อำเภอลืออำนาจ
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิไกร  เดชอุดม  
 
ที่อยู่ 112 ม. 1 ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในชุมชนมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ในหลายๆ หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ระดับอำเภอ โดยมีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นแนวความคิดในการจัดตั้งกลุ่มการดำเนินงานเชิงกลุ่มฯ ให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล และ สงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ปี พ.ศ. 2547 โครงการวิจัย และพัฒนาชีวิตสาธารณะชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชน ได้ยกเอาการดำเนินงานของกลุ่มสัจจะฯ วัดโพศิลา 1 เป็นแบบอย่างในการจัดสวัสดิการ ให้ชุมชนอื่นได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  องค์กรการเงินสภาประชาชน ต.ดงบัง อำเภอลืออำนาจ
บุคคลที่ติดต่อ
นายพันตรี  มะดารักษ์  
 
ที่อยู่ 33 ม. 15 ต. ดงบัง อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเ 37000
เครือข่าย :  เครือข่ายพื้นที่     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้จัดตั้งเวทีประชาคมแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกัน และกันจึงไม่จัดตั้งองค์กร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |>