ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านผ่าทั่ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเรือง  ชาวป่า  
 
ที่อยู่ 5 ม. 2 ต. ห้วยแท้ง อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :       แหล่งที่มา :  เครือข่ายธุรกิจชุมชน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เหตุผลของการจัดตั้งเนื่องจาก เพราะป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรยั่งยืนเขากวางทอง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 87/11 ม. 1 ต. เขากวางทอง อ. หนองฉาง จ. อุทัยธ 61110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรประกอบอาชีพโดยอาศัยความสะดวกสบาย ใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเท่าที่มีขายตามท้องตลาด ทำให้ต้นทุนสูง ยังใช้สารเคมีเกินความจำเป็น ทำให้เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ทำให้วิชีวิตของคนชนบทเปลี่ยนแปลงเพราะอาหารธรรมชาติ ที่เคยหากินได้ก็สูญหายไป ยิ่งทำก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดมีการรวมตัวกัน ตั้งกลุ่มเกษตรยั่งยืนขึ้น มีเป้าหมายเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ลดต้นทุน ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี ไฝ่หาความรู้ เอาวัตถุดิบที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งจังหวัด 8 อำเภอ มีเวที ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนบ้านหาดทนง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญทำ  ทันเส็ง  
 
ที่อยู่ 80/2 ม. 6 ต. หาดหนา อ. เมือง จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนบ้านหาดทนง ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 117 ครัว
อาชีพส่ว...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชนน้ำซึม
บุคคลที่ติดต่อ
นายมณฑล  คงอุทัยกุล  
 
ที่อยู่ 92 ม. 3 ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชื่อหมู่บ้าน / ชุมชนน้ำซึม ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 94 ครัวเรือน
จำนวนประชากรทั้งหมด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | |>