ข้อมูลทั้งหมด  25    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 30/1 ม. 11 ต. โพนงาม อ. เดชอุดม จ. อุบลรา 34160
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มกลุ่มทอผ้าบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่ที่ 30/1 หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนายสุพรรรณ เผ่าสีหา เป็น...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 200 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านนาแวง ต. นาแวง อ. เขมราฐ จ. อุบลรา 34170
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 200 หมู่ 2 บ้านนาแวง ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีนางศิริพร คนฉลาด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านลาดสมดี
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 52 ม. 6 ต. กุศกร อ. ตระการพืชผล จ. อุบลรา 34130
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านลาดสมดี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ 6 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีนางจงเดือน หลาชิน
เป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 121 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านลาดสมดี ต. กุศกร อ. ตระการพืชผล จ. อุบลรา 34130
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 3 บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืช จังหวัดอุบลราชธานี มีนางทองมี
สุยะลา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ทอผ้าไหม บ้านโนนสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. โนนสว่าง อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลรา 34270
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ศูนย์ทอผ้าไหม บ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี มีนางบุญเยี่ยม ไทสะเทือน เป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้าย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 109 ม. 1 ต. โนนสว่าง อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลรา 34270
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้าย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ 1 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี มีนางหนูเพ็ญ โกรตรขาว
เ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 140 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ ต. กลาง อ. เดชอุดม จ. อุบลรา 34160
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าไหม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ ต.กลาง อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนางฉวี ธรรมจารึก
เป็นประธาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. - อ. สำโรง จ. อุบลรา 34360
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีนางขนิษฐา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 68 ม. 4 ต. ก้าว อ. นาจะหลวย จ. อุบลรา 34280
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลก้าว อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีนางยวน ชินดาษ
เป็นประธานกล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ด้าย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 96 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านหนองฮาง ต. หนองฮาง อ. ม่วงสายสิบ จ. อุบลรา 34140
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีรทอผ้าไหม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสายสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนางวิไล
สมทา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | |>