ข้อมูลทั้งหมด  25    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 121 ม. 3 หมู่บ้าน บ้านลาดสมดี ต. กุศกร อ. ตระการพืชผล จ. อุบลรา 34130
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 121 หมู่ 3 บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืช จังหวัดอุบลราชธานี มีนางทองมี
สุยะลา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์ทอผ้าไหม บ้านโนนสว่าง
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 1 ต. โนนสว่าง อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลรา 34270
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ศูนย์ทอผ้าไหม บ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี มีนางบุญเยี่ยม ไทสะเทือน เป...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้าย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 109 ม. 1 ต. โนนสว่าง อ. กุดข้าวปุ้น จ. อุบลรา 34270
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหมฝ้าย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ 1 ตำบลโนนสว่าง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี มีนางหนูเพ็ญ โกรตรขาว
เ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 140 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ ต. กลาง อ. เดชอุดม จ. อุบลรา 34160
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าไหม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ ต.กลาง อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีนางฉวี ธรรมจารึก
เป็นประธาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. - อ. สำโรง จ. อุบลรา 34360
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีนางขนิษฐา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 68 ม. 4 ต. ก้าว อ. นาจะหลวย จ. อุบลรา 34280
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ 68 หมู่ที่ 4 ตำบลก้าว อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีนางยวน ชินดาษ
เป็นประธานกล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีทอผ้าไหม ด้าย
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 96 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านหนองฮาง ต. หนองฮาง อ. ม่วงสายสิบ จ. อุบลรา 34140
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีรทอผ้าไหม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 1 บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสายสิบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนางวิไล
สมทา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 4
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ - หมู่บ้าน บ้านหนองสิบ ต. เกษม อ. ตระการพืชผล จ. อุบลรา 34130
เครือข่าย :  กลุ่มจังหวัดาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง     แหล่งที่มา :  กลุ่ม จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองสิบ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีนางดวงพวง ดวงนิลา ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  พัฒนาส่งเสริมอาชีพบ้านสะพือใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นางสาวหนู  แก้วพรม  
 
ที่อยู่ 101 ม. 6 ต. พิบูล อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลรา 34110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
คณะกรรมการชาวบ้าน เกิดขึ้นจากกรณีผลกระทบจากการสร้างเขื่อนเมื่อปี 2537 ซึ่งชาวบ้าน 4 อำเภอโขงเจียม สิรินธร พิบูล ตาลสม
ได้เรียกร้องต่อกฟผ. จนได้รับการแก้ไขปัญหาบางส่วน ต่อมาชาวบ้านจึงได้รวมกันแก้ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขพร้อมประสบการณ์ต่างๆ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกีรดินไทสงวนรัตน์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมบูรณ์  วรวิบูล  
 
ที่อยู่ 28/1 ม. 6 ต. สีวิเชียร อ. น้ำยืน จ. อุบลรา 34260
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในสถานการณ์ที่ผ่านมา เกษตรและผู้ใช้แรงงานในชนบท ไม่มีงานทำแรงงานหนุ่มสาวหลั่งไหลเข้าสู่เมืองหลวงปล่อยทิ้งชนบทคนอยากจน
คนด้อยโอกาส ประสบชะตากรรมได้รับความทุกข์เยาวชนไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ชาวนาจน และผู้ด้อยโอกาศสิ้นหวัง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


<| | 1 | 2 | 3 | |>