ข้อมูลทั้งหมด  16    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านทรัพย์เจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 5/8 ม. 11 หมู่บ้าน บ้านทรัพย์เจริญใ ต. สะตอน อ. สอยดาว จ. จันทบุ 22180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งครั้งแรก โดยการร่วมตัวกันระหว่างชาวบ้าน และแกนนำชุมชนประมาณ 49 คน เข้าร่วมประชุมปรึกษากันเกี่ยวกับ
เรื่องการเก็บออมของชาวบ้าน โดยมีนายบุญเหลือ กองแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ในสมัยเป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์คนแรก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มประมงพื้นบ้านปากน้ำกระแจะ
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 36/1 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านปากน้ำกระเจา ต. กระแจะ อ. นายายอาม จ. จันทบุ 22170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กรมประมงได้มาปรึกษา กับผู้ใหญ่บ้านให้คนในหมู่บ้านรวมกลุ่ม เพื่อมีอำนาจการต่อรองราคาสินค้าประมงให้ใด้ราคาดีขึ้น และได้
กิจกรรมร่วมกัน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  เกษตรกรเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 27/1 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านเขายายเปรื่อ ต. ทุ่งเบญจา อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุ 22170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2542 รวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด และมีทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม
โดยการออมทรัพย์ ทุกๆ เดือน หมุนเวียนเปลี่ยนกันกู้ยืม ตามความจำเป็นเร่งด่วน มาถึงปัจจุบัน โดยดำเนินการภายในหมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขาป้อม หมู่ 6
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 22 ม. 6 หมู่บ้าน บ้านเขาป้อม ต. ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุ 22160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มได้ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของชาวบ้าน ม.6 หลายคน หลังจากที่มีเงินโครงการ กขคจ เข้ามาในหมู่บ้าน และมีนายประสิทธิ์ ศุภรัตน์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ชุมชน ไร่เก่า ม.8
บุคคลที่ติดต่อ
นายชัยยัณห์  ศรีคงรักษ์  
 
ที่อยู่ 10/4 ม. 8 ต. รำพัน อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุ -
เครือข่าย :  ชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งที่มา :  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ชุมชนต
ประวัติ
ชุมชน ไร่เก่า ม.8 ตำบล รำพัน อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
จำนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บ้าน 112 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 426 คนหญิง 202 คนชาย 224 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มชุมชนพวา (แก่งหางแมว)
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 7/51 ม. 2 ต. พวา อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุ 22160
เครือข่าย :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ     แหล่งที่มา :  เพื่อน เสี่ยว เกลอ  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มชุมชนพวาเป็นกลุ่มของหมู่บ้านในเครือข่ายการพัฒนาสายวนเกษตร และชุมชนมีฐานวัฒนธรรมแบบอีสาน กลุ่มชุมชนพวาได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>