ข้อมูลทั้งหมด  14    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสำเนา พึ่งมา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำเนา  พึ่งมา  
 
ที่อยู่ 310 ม. 13 หมู่บ้าน บ้านหนองเหียง ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง 24120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายสำเนา พึ่งมา อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 310 หมู่ 13 บ้านหนองเหียง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายสุชิน มาลัย
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุชิน  มาลัย  
 
ที่อยู่ 112/1 ม. 5 หมู่บ้าน บ้านแหลมตะคร้อ ต. เ กาะขนุน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง 24120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายสุชิน มาลัย อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ 5 บ้านแหลมตะคร้อ ตำบลเ กาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราโทรศัพท์ 09 -0916821 การศึกษา ประถมศึกษาปีที่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายแสวง ธรรมประดิษฐ์
บุคคลที่ติดต่อ
นายแสวง  ธรรมประดิษฐ์  
 
ที่อยู่ 726 ม. 11 ต. เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิง 24120
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ครัวเร
ประวัติ
ชื่อ นายแสวง ธรรมประดิษฐ์ บ้านเลขที่ 726 หมู่ 11 ต.เขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4 คู่สมรส นางมุด...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  นายวินัย สุวรรณไตร
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 57 ม. 8 หมู่บ้าน หลุมมะขาม ต. แปลงยาว อ. หนองไม้แก่น จ. ฉะเชิง 24190
เครือข่าย :  สำนักราชเลขาธิการ     แหล่งที่มา :  กปร.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  เกษตรก
ประวัติ
นายวินัย สุวรรณไตร อายุ ๕๒ ปี อาชีพเกษตรกร บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ ๘ บ้านหลุมมะขาม ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คือ การดำเนินชีวิตตามสายกลาง ไม่เกินตัว ไม่เกินความรู้ ความสามารถครอบครัวมีกิน มีใช้ มีหลักประกันที่ดี โดยยึดหลักการ
?กินทุกอย่างที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กิน ทำเท่าที่ทำได้? เริ่มดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตั้งแต่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื่องจากนโยบาย
พักชำระหนี้เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่งผลให้คุณวินัยเริ่มหันมาสนใจชีวิตตัวเอง ด้วยการทำ
บัญชีรายรับ รายจ่าย พบว่าปัญหาที่สำคัญคือภาวะหนี้สิน เพราะเน้นการผลิตเพื่อจำหน่าย จึงเริ่มสนใจที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตนเองมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพระราชดำรัสของพ่อหลวงในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ได้ตอกย้ำให้อยากหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน
เพิ่มยิ่งขึ้น จนกระทั่งในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีเหตุการณ์ทำให้ชีวิตครอบครัวเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง เมื่อได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้เรื่อง
วนเกษตรจากผู้ใหญ่ฯ วิบูลย์ เข็มเฉลิม และพบปะกับเครือข่ายผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เช่น พ่อเลี่ยม บุตรจันทา ปราชญ์ชุมชน
แห่งอำเภอสนามชัยเขต ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแนวคิดใหม่ที่จะต้องรู้จักตัวเอง รู้ปัญหาตัวเอง เพราะปัญหาตัวเองก็คือปัญหาชุมชนนั่นเอง
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรณีศึกษาตัวอย


<| | 1 | 2 | |>