ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองวัด
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุปผา  แก้วเกษเกี้ยง  
 
ที่อยู่ 107 ม. 11 ต. ยางสีสุราช อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มด้วยการออมทรัพย์ของสมาชิกในกลุ่ม หุ้นละ 100 บาท ต่อเดือน สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 2 บาทต่อเดือน คืนเงินกู้ทุกเดือนให้หมด ภายใน 1 ปี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองทุ่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูไกร  เรืองบุญ  
 
ที่อยู่ 65 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม ต. หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรได้จัดตั้งขึ้นมาตามมติที่ประชุม ให้สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียน รู้จักการออมทรัพย์สินไว้ใช้ และเป็นการให้สมาชิกได้ยืมเงินมาใช้ใน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมูล  ปะดิเส  
 
ที่อยู่ 84 ม. 7 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และถือหุ้นเพื่อสมทบเงินในกลุ่มองค์กร และอย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านวังทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองสอน  ลืมสำราญ  
 
ที่อยู่ 73 ม. 7 ต. ห้วยเตย อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านวังทอง ต. ห้วยเตย อ. กิ่งกุดรัง จ. มหาสารคาม เคยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ในปี 2535 อยู่มาประมาณ 2 ปีเศษ กลุ่มได้สลายลง เริ่มก่อตั้งใหม่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้าน บ้านคูขาด
บุคคลที่ติดต่อ
ผู้ประสานงาน  .  
 
ที่อยู่ 25 ม. 14 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีหน่วยงานของ ร.พ.ช. ซึ่งเป็นโครงการของพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการไร่นาสวนประสม ซึ่งทางร.พ.ช. ได้มาขุดสระในหมู่บ้านคูขาดหมู่ที่ 14 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสมสนุก
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองใส  แก้วกันยา  
 
ที่อยู่ 43 ม. 2 ต. หนองสิม อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้จัดสรรเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้านจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อให้ราษฎรได้รับการจัดการตั้งระเบียบเซ็นต์สัญญากู้ยืม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโนนแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองใบ  เทียงดาห์  
 
ที่อยู่ 26 ม. 1 ต. โนนแดง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เกิดขึ้นจากหัวหน้าพัฒนาชุมชนคุณไชยวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคุณสุเปรม คณาโจท พัฒนากรประจำตำบลโนนแดง อยู่ในตอนนั้น
ก่อนหน้านั้นพัฒนากรประจำตำบล ได้มาประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน คือนายเรียบ สุระเสียง แล้วในวันต่อมาคือวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายนคร  จันทรัง  
 
ที่อยู่ 20 ม. 1 ต. ดงใหญ่ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดตั้งขึ้นเพื่อความอนุเคราะห์เพื่อน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านก่อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสม  ยศคำลือ  
 
ที่อยู่ 66/1 ม. 10 ต. ดงใหญ่ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีสมาชิกอยู่ 29 ครัวเรือน โดยมีคณะกรรมการนำฝากทุกเดือน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านน้ำโจด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญปัน  มูลวันดี  
 
ที่อยู่ 22 ม. 14 ต. ดงใหญ่ อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พ.ศ. 2540 โดยมีนายสงวน ชาวพงษ์ เป็นประธาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>