ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโนนกระยอม
บุคคลที่ติดต่อ
นางอรุณวรรณ์  ชัดไธสง  
 
ที่อยู่ 87 ม. 12 ต. แวงดง อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโนนกระยอม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2542 เริ่มแรกมีสมาชิกทั้งหมด 81 คน มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 145 คน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มสตรีออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
นางชลดา  อัปมะระกัง  
 
ที่อยู่ 47 ม. 1 ต. หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อออมทรัพย์ และขอเงินส่งเสริมจากประชาสงค์เคราะห์ 30,000 บาท ศูนย์พัฒนาสังคมอุบล 70,000...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองทุ่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุพัด  ประจักกะตา  
 
ที่อยู่ 21 ม. 5 ต. หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อ พ.ศ. 2538 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน ต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2542 กลุ่มได้รับโครงการ กขคง. ที่รัฐบาลให้ทุนหมุนเวียน 28,000 บาท ทำให้กลุ่มมีเงินทุนมากขึ้น สามารถให้สมาชิกกู้ยืมได้ครบทุกคน หลังจากนั้นก็มีสมาชิกในหมู่บ้านมาสมัครเพิ่มขึ้นจาก 40 ครัวเรือน เพิ่มขึ้นเป็น 60 ครัวเรือน จนปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมด 84 ครัวเรือน ได้จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านขึ้นตั้งแต่วันที่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้านโพธิ์ชัย
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเรือง  เสาอีง้อง  
 
ที่อยู่ - ม. 10 ต. ยางสีสุราช อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งเมื่อปี 2545 เป็นเวลา 4 ปีแล้ว รู้สึกว่ากองทุนหมู่บ้าน พอใช้มีเงินมาช่วยเหลือหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบันเป็นเงินหุ้นต่างๆ เข้ามาร่วมด้วย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองวัด
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุปผา  แก้วเกษเกี้ยง  
 
ที่อยู่ 107 ม. 11 ต. ยางสีสุราช อ. ยางสีสุราช จ. มหาสาร 44210
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มด้วยการออมทรัพย์ของสมาชิกในกลุ่ม หุ้นละ 100 บาท ต่อเดือน สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 2 บาทต่อเดือน คืนเงินกู้ทุกเดือนให้หมด ภายใน 1 ปี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองทุ่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูไกร  เรืองบุญ  
 
ที่อยู่ 65 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านหนองทุ่ม ต. หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรได้จัดตั้งขึ้นมาตามมติที่ประชุม ให้สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียน รู้จักการออมทรัพย์สินไว้ใช้ และเป็นการให้สมาชิกได้ยืมเงินมาใช้ใน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมูล  ปะดิเส  
 
ที่อยู่ 84 ม. 7 ต. หนองแสง อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ และถือหุ้นเพื่อสมทบเงินในกลุ่มองค์กร และอย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์บ้านวังทอง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองสอน  ลืมสำราญ  
 
ที่อยู่ 73 ม. 7 ต. ห้วยเตย อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านวังทอง ต. ห้วยเตย อ. กิ่งกุดรัง จ. มหาสารคาม เคยจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ในปี 2535 อยู่มาประมาณ 2 ปีเศษ กลุ่มได้สลายลง เริ่มก่อตั้งใหม่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ธนาคารหมู่บ้าน บ้านคูขาด
บุคคลที่ติดต่อ
ผู้ประสานงาน  .  
 
ที่อยู่ 25 ม. 14 ต. งัวบา อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้มีหน่วยงานของ ร.พ.ช. ซึ่งเป็นโครงการของพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการไร่นาสวนประสม ซึ่งทางร.พ.ช. ได้มาขุดสระในหมู่บ้านคูขาดหมู่ที่ 14 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสมสนุก
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองใส  แก้วกันยา  
 
ที่อยู่ 43 ม. 2 ต. หนองสิม อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้จัดสรรเงินกองทุนให้แก่หมู่บ้านจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อให้ราษฎรได้รับการจัดการตั้งระเบียบเซ็นต์สัญญากู้ยืม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>