ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวหนอง
บุคคลที่ติดต่อ
นางลัดดา  ประทุมมา  
 
ที่อยู่ - ม. 4 ต. นาเชือก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
องค์กรได้รับงบประมาณเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 42 ทางพัฒนาชุมชน ได้มีการอบรมก่อนได้รับโครงการจากนั้นองค์กร จึงได้มีการประชุมสมาชิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านหนองมะเม้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายเคน  ภูหัวไร่  
 
ที่อยู่ 33 ม. 7 ต. เชียงยืน อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ด้อยโอกาส ร...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรกรทำนาปลูกพืช
บุคคลที่ติดต่อ
นายเลื้อม  สุดดิษฐ  
 
ที่อยู่ 102 ม. 12 ต. หนองม่วง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ไม่มีผลเสียในระหว่างก่อตั้งกลุ่มองค์กรขึ้น ไม่มีการเอาเปรียบในการดำเนินการ กลุ่มกรรมการผู้ดำเนินงานทำงานอย่างต่อเนื่อ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านแก่นเท่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุรัตน์  มูลเหลา  
 
ที่อยู่ 10 ม. 11 ต. โนนราษี อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อปี พ.ศ. 2540 ทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลให้เงินมา 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี (กลุ่มทอผ้า) ทางพัฒนาชุมชน
อำเภอให้เงิน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่าใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายมนัส  วันแก้ว  
 
ที่อยู่ 116 ม. 5 ต. โนนราษี อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้ประชุมชาวบ้าน และจัดตั้งคณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก คณะกรรมการทุกฝ่ายที่จัดตั้งองค์กรชาวบ้าน
ได้มีมติเห็นชอบ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกกกอก
บุคคลที่ติดต่อ
นายวีระ  อำโพธิ์  
 
ที่อยู่ 51 ม. 5 ต. บัวมาศ อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เดิมหมู่บ้านยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์มีแต่กองทุนปุ๋ย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแพลน ต่อมากองทุนปุ๋ยได้หยุดดำเนินการ และได้นำเงินส่วนเหลือ มอบหมายให้กรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการอย่างอื่นต่อไป ต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้เรียกประชุมหมู่บ้านกรรมการ ได้ตกลงจะจัดตั้งเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านปอแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำผัน  ฝ่ายสิงห์  
 
ที่อยู่ - ม. 2 ต. เลิงแฝก อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากหมู่บ้านปอแดงเป็นหมู่บ้านยากจน และราษฎรส่วนมาก มีอาชีพรับจ้างเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมีทั้งหมด 104 ครัวเรือน
รายได้ต่ำกว่า...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอุทัยทิศ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบรรจง  ดวงศรี  
 
ที่อยู่ 55 ม. 7 ต. บัวมาศ อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอุทัยทิศ ม.7 ต.บุศมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ได้รวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2538 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มอาชีพบ้านม่วงงาม
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำปน  ประทุมศิลา  
 
ที่อยู่ 35 ม. 18 ต. นาเชือก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาทหน่วยงานของรัฐ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหน่วยงานพัฒนาชุมชน กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดำรงพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายจันทา  ประทุมทา  
 
ที่อยู่ 48 ม. 14 ต. นาเชือก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งโดยชาวบ้านอาทรของรัฐร่วมกัน จัดตั้งขึ้นมาครั้งแรกมีสมาชิก 68 คน ลงหุ้นกันคนละ 10 บาท เป็นเงิน 680 บาท และกลุ่มออมทรัพย์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>