ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่าคา หมู่9
บุคคลที่ติดต่อ
นายผัน  พานไธสง  
 
ที่อยู่ - ม. 9 ต. ปอพาน อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางรัฐบาลได้จัดตั้งให้หมู่บ้านมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แก้ไขปัญหาความยากจนในหมู่บ้านก็รู้สึกว่าจะได้ผลดีคือ
ประชาชนในหมู่บ้านจะได้ไม่ไปยืมเงินจากนายทุนมาลุงทุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองคู
บุคคลที่ติดต่อ
นายนุ่น  พรมแดนกลอ  
 
ที่อยู่ 37 ม. 3 ต. เขวาไร่ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อความยากจนของกลุ่ม และสมาชิกให้พ้นความย...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่ารังหนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมัย  ทองอินชา  
 
ที่อยู่ ม. 6 หมู่บ้าน บ้านรังหนา ต. หนองเรือ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ในการพัฒนาชุมชนนาเชือก ได้เข้ามาฝึกอบรมแนวทางให้ จึงได้ตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งแต่ปี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกุดน้ำใส
บุคคลที่ติดต่อ
นายทอง  อาษานอก  
 
ที่อยู่ 77 ม. 1 ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มต้นได้จัดตั้งองค์กรเงินออมทรัพย์ในหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2542...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านยางน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นางจำปี  สีจันดารี  
 
ที่อยู่ 84/1 ม. 14 ต. ยางน้อย อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสตรีจำนวน 15 คน ได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี เพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษ
ให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงสง
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูเพียร  บุญบาล  
 
ที่อยู่ 92 ม. 8 ต. เลิงใต้ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงส่ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.ย.2541 ได้รับความสนับสนุนโดยสหกรณ์โกสุมพิสัย สถานที่ก่อตั้งที่บ้านเชียงส่ง ม.8 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านเหล่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดม  เสนาราช  
 
ที่อยู่ 84 ม. 2 ต. เหล่า อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กรมการพัฒนาชุมชนได้มองเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน จึงได้จัดตั้งให้การช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำมาก  ไวแสง  
 
ที่อยู่ ม. 3 หมู่บ้าน บ้านหนองพญาม้า ต. หนองเหล็ก อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยรัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบาย กำหนดหมู่บ้านที่มีการพัฒนาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะดำเนินการให้เป็นหมู่บ้านให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาลัย  วิคาทานัง  
 
ที่อยู่ 1 ม. 8 ต. นาดูน อ. นาดูน จ. มหาสาร 44180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการสำรวจของจปฐ. ของชุมชนในหมู่บ้านผลการสำรวจปรากฎว่า ชุมชนบ้านโนนสะอาดต่ำกว่าเกณฑ์ จัดเป็นหมู่บ้านยากจน
ทางการพัฒนาชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านตำแย
บุคคลที่ติดต่อ
นายยิ้ม  มะปะรัง  
 
ที่อยู่ 118 ม. 2 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณโครงการ (กขคจ) โครงการแก้ไขปัญหาความอยากจน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>