ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจน
บุคคลที่ติดต่อ
นายผัน  มะวันเต  
 
ที่อยู่ 142 ม. 7 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนจากการสำรวจ จ.ป.ฐ ได้รับเป็นหมู่บ้านยากจน ตามเกณฑ์ จ.ป.ฐ เงินส่วนนี้จึงลงมาสู่หมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาหนองบัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายถาวร  แก้วสาธร  
 
ที่อยู่ 3 ม. 6 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มปลูกถั่วเหลืองมี นายอารมณ์ สีดาเกี้ยม เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้จัดตั้งกลุ่มปลูกถั่วเหลือง โดยเกษตรตำบลหนองบัว
คือนายบุญมี เหมือนไทยสง โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2548 ในระหว่างที่ปลูกถั่วเหลือง และได้ส่งเข้าประกวดที่ จ.มหาสารคาม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาปลูกพืชบ้านปลาเข็ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวลอย  คำสีโห  
 
ที่อยู่ 29 ม. 7 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชาวเกษตรไม่มีทุนเพียงพอในการทำการเกษตรคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงมีการให้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากทางอ.บ.ต.
และได้รับอนุมัติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายบรรจง  พิมพาเรือ  
 
ที่อยู่ 83 ม. 9 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางรัฐบาลได้ประกาศว่าจะตั้งกองทุนให้ประชาชนหมู่บ้าน ได้มีกองทุนหมู่บ้านขึ้นมา โดยรัฐบาลให้หมู่บ้านได้เสนอโครงการเข้าไป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจดใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายเลือน  เหล่าโสภา  
 
ที่อยู่ 33 ม. 13 ต. กู่ทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านได้รับโครงการมา จึงจัดตั...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเบ็งพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายไกรฤกษ์  ทะสา  
 
ที่อยู่ 52 ม. 12 ต. เสือเฒ่า อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2542 โดยเริ่มฝากสัจจะกันมาทุกเดือนๆ ละไม่ต่ำกว่า 10 บาท / สมาชิก / 1 คนหรือฝาก
มากกว่านี้ก็ได้โดยฝากมาเป็นเวลา 5 ปีฝากกับธนาคารออมสิน พอมาถึงปี 2547 ก็นำเงินที่ฝากของสมาชิกมาให้สมาชิกกู้ยืมกันเอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทัพม้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายบรรจง  สมบัติมี  
 
ที่อยู่ 50 ม. 2 ต. นาทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นเอง โดยการสนับสน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มที่ทำการหลุ่มสตรีแม่บ้านโนนสะอาด-นาแค
บุคคลที่ติดต่อ
นางมุก  เมาไทสง  
 
ที่อยู่ 59 ม. 19 ต. แห่ใต้ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีสมาชิกมารวมกันตั้งคณะกรรมการ ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝ่ายต่างๆ
และจัดให้มีสมาชิกในหมู่บ้านรณรงค์ ออกหุ้นรวมกันหุ้นละ 50 บาทต่อคน แต่ไม่ให้เกิน 10หุ้น เก็บได้ครึ่งแรกมีสมาชิก ออกหุ้นมา 3.20 หุ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตร
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำสอน  ดาพะโย  
 
ที่อยู่ 6 ม. 8 ต. หนองกุงสวรรค์ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เพื่อจัดตั้งขึ้นมาไม่มีอุปรรค์ใด เป็นไปด้วยควา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองสุข  หินนนท์  
 
ที่อยู่ 79 ม. 15 ต. แพง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการเสนอแนะให้มีการจัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.โกสุมพิสัย มีการให้สมาชิกได้กู้ยืม 280,000 บาท กำหนดใช้คืนภายใน 2 ปี
เพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>