ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านเหล่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดม  เสนาราช  
 
ที่อยู่ 84 ม. 2 ต. เหล่า อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กรมการพัฒนาชุมชนได้มองเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชน จึงได้จัดตั้งให้การช่วยเหลือครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำมาก  ไวแสง  
 
ที่อยู่ ม. 3 หมู่บ้าน บ้านหนองพญาม้า ต. หนองเหล็ก อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ด้วยรัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบาย กำหนดหมู่บ้านที่มีการพัฒนาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยจะดำเนินการให้เป็นหมู่บ้านให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายมาลัย  วิคาทานัง  
 
ที่อยู่ 1 ม. 8 ต. นาดูน อ. นาดูน จ. มหาสาร 44180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จากการสำรวจของจปฐ. ของชุมชนในหมู่บ้านผลการสำรวจปรากฎว่า ชุมชนบ้านโนนสะอาดต่ำกว่าเกณฑ์ จัดเป็นหมู่บ้านยากจน
ทางการพัฒนาชุมชน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านตำแย
บุคคลที่ติดต่อ
นายยิ้ม  มะปะรัง  
 
ที่อยู่ 118 ม. 2 ต. แคน อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณโครงการ (กขคจ) โครงการแก้ไขปัญหาความอยากจน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจน
บุคคลที่ติดต่อ
นายผัน  มะวันเต  
 
ที่อยู่ 142 ม. 7 ต. เสือโก้ก อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนจากการสำรวจ จ.ป.ฐ ได้รับเป็นหมู่บ้านยากจน ตามเกณฑ์ จ.ป.ฐ เงินส่วนนี้จึงลงมาสู่หมู่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาหนองบัว
บุคคลที่ติดต่อ
นายถาวร  แก้วสาธร  
 
ที่อยู่ 3 ม. 6 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มปลูกถั่วเหลืองมี นายอารมณ์ สีดาเกี้ยม เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้จัดตั้งกลุ่มปลูกถั่วเหลือง โดยเกษตรตำบลหนองบัว
คือนายบุญมี เหมือนไทยสง โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2548 ในระหว่างที่ปลูกถั่วเหลือง และได้ส่งเข้าประกวดที่ จ.มหาสารคาม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาปลูกพืชบ้านปลาเข็ง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวลอย  คำสีโห  
 
ที่อยู่ 29 ม. 7 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชาวเกษตรไม่มีทุนเพียงพอในการทำการเกษตรคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงมีการให้เสนอของบประมาณเพิ่มเติมจากทางอ.บ.ต.
และได้รับอนุมัติ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
บุคคลที่ติดต่อ
นายบรรจง  พิมพาเรือ  
 
ที่อยู่ 83 ม. 9 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทางรัฐบาลได้ประกาศว่าจะตั้งกองทุนให้ประชาชนหมู่บ้าน ได้มีกองทุนหมู่บ้านขึ้นมา โดยรัฐบาลให้หมู่บ้านได้เสนอโครงการเข้าไป ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโจดใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายเลือน  เหล่าโสภา  
 
ที่อยู่ 33 ม. 13 ต. กู่ทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านได้รับโครงการมา จึงจัดตั...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเบ็งพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายไกรฤกษ์  ทะสา  
 
ที่อยู่ 52 ม. 12 ต. เสือเฒ่า อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2542 โดยเริ่มฝากสัจจะกันมาทุกเดือนๆ ละไม่ต่ำกว่า 10 บาท / สมาชิก / 1 คนหรือฝาก
มากกว่านี้ก็ได้โดยฝากมาเป็นเวลา 5 ปีฝากกับธนาคารออมสิน พอมาถึงปี 2547 ก็นำเงินที่ฝากของสมาชิกมาให้สมาชิกกู้ยืมกันเอง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>