ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทัพม้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายบรรจง  สมบัติมี  
 
ที่อยู่ 50 ม. 2 ต. นาทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ชาวบ้านร่วมมือกันจัดตั้งขึ้นเอง โดยการสนับสน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มที่ทำการหลุ่มสตรีแม่บ้านโนนสะอาด-นาแค
บุคคลที่ติดต่อ
นางมุก  เมาไทสง  
 
ที่อยู่ 59 ม. 19 ต. แห่ใต้ อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2535 โดยมีสมาชิกมารวมกันตั้งคณะกรรมการ ประธาน เลขานุการ เหรัญญิก กรรมการฝ่ายต่างๆ
และจัดให้มีสมาชิกในหมู่บ้านรณรงค์ ออกหุ้นรวมกันหุ้นละ 50 บาทต่อคน แต่ไม่ให้เกิน 10หุ้น เก็บได้ครึ่งแรกมีสมาชิก ออกหุ้นมา 3.20 หุ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองสุข  หินนนท์  
 
ที่อยู่ 79 ม. 15 ต. แพง อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับการเสนอแนะให้มีการจัดตั้งโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.โกสุมพิสัย มีการให้สมาชิกได้กู้ยืม 280,000 บาท กำหนดใช้คืนภายใน 2 ปี
เพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านหนองไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายถาวร  กรมไธสง  
 
ที่อยู่ 6 ม. 10 ต. เม็กดำ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านได้เป็นหมู่บ้านยากจนซ้ำซาก ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชน จึงได้มีโครงการแก้ไขความยากจน โดยมีเป้าหมายหมู่บ้านขนาดเล็ก
จ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านหนองหญ้าหวาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายริน  ฉิมงาม  
 
ที่อยู่ 50 ม. 4 ต. เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้าน ได้มีการประชุมจัดตั้งองค์กรขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2545 เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนศรีสุวรรณ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญร่วม  ภาเจริญสน  
 
ที่อยู่ 12 ม. 7 ต. เมืองเสือ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นหมู่บ้านยากจน ที่มีรายได้น้อย ที่อยู่ในกลุ่มค...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรอินทรีย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมวล  ปักอินทรีย์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 10 ต. หนองบัวแก้ว อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องด้วยกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรไทย ได้จัดตั้งให้มีกลุ่มต่างๆ ขึ้น บ้านโคกล่ามเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับให้เสนอจัดตั้งกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเงินกองทุน กขคจ. บ้านกระต่าย
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสกสรร  บุปผามาลัย  
 
ที่อยู่ 26 ม. 5 ต. สันป่าตอง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทำงานซื่อสัตย์ ยุติธรรมบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม แม่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนชาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวลี  ปะวะเด  
 
ที่อยู่ 33 ม. 7 ต. หนองคู อ. นาดูน จ. มหาสาร 44180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนาการชุมชนแนะนำให้จัดขึ้น เพราะรัฐบาลจะให้เงินทุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญถิ่น  ศรีสุนา  
 
ที่อยู่ 16 ม. 16 ต. มิตรภาพ อ. แกดำ จ. มหาสาร 44190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 280,000 บาทถ้วน
ปี พ.ศ. 2539 มีสมาชิกยืมเงินเพิ่ม จำนวน 10 ราย ปี พ.ศ. 2540 มีสมาชิกเพิ่มจำนวน 8 ราย รวมสมาชิกผู้ยืมเงินทั้งหมด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>