ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านหนองไผ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายถาวร  กรมไธสง  
 
ที่อยู่ 6 ม. 10 ต. เม็กดำ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
หมู่บ้านได้เป็นหมู่บ้านยากจนซ้ำซาก ดังนั้นฝ่ายพัฒนาชุมชน จึงได้มีโครงการแก้ไขความยากจน โดยมีเป้าหมายหมู่บ้านขนาดเล็ก
จ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านหนองหญ้าหวาย
บุคคลที่ติดต่อ
นายริน  ฉิมงาม  
 
ที่อยู่ 50 ม. 4 ต. เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากชาวบ้าน ได้มีการประชุมจัดตั้งองค์กรขึ้นเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2545 เมื่อได้รับเงินโอนเข้าบัญชี ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนศรีสุวรรณ
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญร่วม  ภาเจริญสน  
 
ที่อยู่ 12 ม. 7 ต. เมืองเสือ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นหมู่บ้านยากจน ที่มีรายได้น้อย ที่อยู่ในกลุ่มค...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรอินทรีย์
บุคคลที่ติดต่อ
นายประมวล  ปักอินทรีย์  
 
ที่อยู่ 1 ม. 10 ต. หนองบัวแก้ว อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องด้วยกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรไทย ได้จัดตั้งให้มีกลุ่มต่างๆ ขึ้น บ้านโคกล่ามเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้รับให้เสนอจัดตั้งกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
บุคคลที่ติดต่อ
นายจินดา  บุญหล้า  
 
ที่อยู่ 6 ม. 14 หมู่บ้าน บ้านโขงกุดเวียน ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสาร 44150
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มต้นจากการสำรวจ จ.ป.ฐ.ของหมู่บ้านโขงกุดเวียน ได้มีผู้ตกเกณฑ์ จ.ป.ฐ.จำนวนมากต่อมา ทางด้านพัฒนาชุมชนได้นำงบประมาณ
มาสนับสนุนส่งเสริมประกอบอาชีพให้ประชาชนได้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเงินกองทุน กขคจ. บ้านกระต่าย
บุคคลที่ติดต่อ
นายเสกสรร  บุปผามาลัย  
 
ที่อยู่ 26 ม. 5 ต. สันป่าตอง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ทำงานซื่อสัตย์ ยุติธรรมบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม แม่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนชาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบัวลี  ปะวะเด  
 
ที่อยู่ 33 ม. 7 ต. หนองคู อ. นาดูน จ. มหาสาร 44180
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
พัฒนาการชุมชนแนะนำให้จัดขึ้น เพราะรัฐบาลจะให้เงินทุ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านโนนสะอาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญถิ่น  ศรีสุนา  
 
ที่อยู่ 16 ม. 16 ต. มิตรภาพ อ. แกดำ จ. มหาสาร 44190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2538 มีสมาชิกผู้กู้ยืมเงินกองทุนครั้งแรก จำนวน 47 ราย เป็นเงิน 280,000 บาทถ้วน
ปี พ.ศ. 2539 มีสมาชิกยืมเงินเพิ่ม จำนวน 10 ราย ปี พ.ศ. 2540 มีสมาชิกเพิ่มจำนวน 8 ราย รวมสมาชิกผู้ยืมเงินทั้งหมด ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านน้ำเที่ยง
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำพันธุ์  นนทะนำ  
 
ที่อยู่ 23 ม. 7 หมู่บ้าน บ้านน้ำเที่ยง ต. หนองกุง อ. แกดำ จ. มหาสาร 44190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่ม กขคจ จัดตั้งขึ้นเมื่อรัฐบาลมีงบประมาณมาให้แล้วคณะกรรมการบริหารงาน ให้สมาชิกผู้ยากจนรายได้น้อย ไม่เพียงพอคณะกรรมการ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านเมืองเตา
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุรีสีห์  ไชยสงคราม  
 
ที่อยู่ 31 ม. 11 ต. เมืองเตา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
การจัดตั้งองค์กร (กขคจ.) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>