ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหมู่บ้าน กขคจ. บ้านหนองแวง
บุคคลที่ติดต่อ
นายจวน  จำนงพันธุ์  
 
ที่อยู่ 37 ม. 12 ต. วังแสง อ. แกดำ จ. มหาสาร 44190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เนื่องจากราษฏรในหมู่บ้าน มีอาชีพแต่ขาดแคลนเงินทุนที่จะดำเนินการจัดตั้งองค์กรขึ้น เงินทุนขององค์กรนี้ได้สนับสนุนจากรัฐบาล...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเสือเฒ่าพัฒนา
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำพันธ์  เนื่องชมภู  
 
ที่อยู่ 1 ม. 15 ต. เสือเฒ่า อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เริ่มด้วยชาวบ้านเสือเฒ่าพัฒนา คิดอยากมีเงินเก็บ และเงินออมประจำเดือน เพ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เข้าข่ายปรัชญาเศรษ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเข็ง (กลุ่มสตรี)
บุคคลที่ติดต่อ
นางบัวเงิน  ดวงคำน้อย  
 
ที่อยู่ 193 ม. 7 ต. เสือเฒ่า อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
มีหน่วยงานพัฒนาชุมชน คือนายชาญชัย บัวกาเหรียญ ซึ่งเป็นพัฒนากรจากอำเภอเชียงยืน ได้มาจัดประชุมแนะแนวการจัดตั้งกลุ่ม
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองศิริราษฎร์
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมชาย  แสนวัง  
 
ที่อยู่ 146 ม. 10 ต. เชียงยืน อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านหนองศิริราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 เม.ย. 2546 เนื่องมาจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานเกษตร ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังน้ำใส
บุคคลที่ติดต่อ
นายศักดิ์ศรี  มะลาคุ้ม  
 
ที่อยู่ 30 ม. 11 ต. นาทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อประมาณเดือนมีนาคม ปี 2541 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ส่งพัฒนากรประจำอำเภอ ออกไปชี้แจง
เรื่องการจัดกลุ่มต่างๆ ในเขต ต.นาทอง เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - กลุ่มเลี้ยงโค - กลุ่มทอผ้า - กลุ่มจักสาน และกลุ่มอื่นๆ อีกมากมาย ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกกุง
บุคคลที่ติดต่อ
นายวิเชียร  โพธิ์สอน  
 
ที่อยู่ ม. 6 หมู่บ้าน หมู่บ้านโคกกุง ต. โนนแดง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตขึ้นมาโดยการรวมตัวของสมาชิก จำนวน 93 คน
ได้ลงหุ้นกัน หุ้นละ 100 บาท ไม่เกิน 100 หุ้น จำนวนเงินลงหุ้นในครั้งแรกได้เงิน 96,300 บาท ต่อมาวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2544 ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านโนนท่าใหม่ ม.12
บุคคลที่ติดต่อ
นางสุพาพร  รุ้งสำโรง  
 
ที่อยู่ 39 ม. 12 ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
นับตั้งแต่ได้แบ่งแยกหมู่บ้าน ก็ได้เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ และสมาชิกเรายังไม่มีมากพอ แต่ตอนนี้เราได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าแม่บ้านนาตังไหม-ฝ้าย
บุคคลที่ติดต่อ
นางสีลา  ไกยศรี  
 
ที่อยู่ 13 ม. 4 หมู่บ้าน บ้านนาตัง ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทอผ้าแม่บ้านนาตัง จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีสมาชิก 30 คน มีนางสีลา ไกยศรี เป็นประธานกลุ่ม
มีนางบุญน้อย คูคำ เป็นรองประธาน มีนางทูล หอมหวล เป็นเลขานุการและมีนางบุญเลิง ปาวะเด เป็นเหรัญญิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแต้
บุคคลที่ติดต่อ
นางหนูพัด  คำสีทา  
 
ที่อยู่ 51 ม. 12 ต. แกดำ อ. แกดำ จ. มหาสาร 44190
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมแม่บ้านหนองแต้ มีการทอผ้าแบบตัวใครตัวเดี่ยว เมื่อมีการรวมกลุ่ม ทำให้มีการรวมฝีมือ ที่สืบทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนู  พลแสง  
 
ที่อยู่ 22 ม. 5 ต. หนองม่วง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
หมู่บ้านน้ำผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.หนองม่วง อ.บรบือ จ. มหาสารคาม เป็นหมู่บ้านที่มีประชากร 52 ครอบครัว มีประชากรประมาณ 365 คน
มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร อาชีพหลัก คือการทำนา เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านเป็นที่คอน และตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำฝายน้ำผึ้ง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>