ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านยางเหนือ
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุนทร  ดรชัย  
 
ที่อยู่ 178 ม. 4 ต. ยางน้อย อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกเนื่องจากเกษตรกรในฤดูทำนาเกิดขาดทุนรายได้ตกต่ำปัญหาคนในชุมชนเกิดการว่างงานรายได้ไม่พอเพียง
กับรายจ่าย จึงเกิดแนวความคิดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือขึ้นมาเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชนโดยครั้งแรกได้รับการสนับสนุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านยางใหญ่
บุคคลที่ติดต่อ
นายสมควร  สารฤทธิ์  
 
ที่อยู่ 56 ม. 5 ต. ยางน้อย อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชุมชนหมู่ที่ 5 ต ยางน้อย สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ซึ่งมีพื้นทีส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน ดังนั้นการประกอบของสมาชิก
ของแต่ละกลุ่มจึงมีข้อจำกัดหลายประการ ดังนั้นคณะกรรมการจึงจัดตั้งกลุ่มองค์กรชมรมต่างๆ ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารหมู่บ้านโนนม่วง
บุคคลที่ติดต่อ
นายแสง  บุรีวัน  
 
ที่อยู่ 95 ม. 8 ต. หนองม่วง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ได้รับคำแนะนำจากหมู่บ้านที่ทำมาก่อนว่าเป็นผลดีต่อชุมชน หมู่บ้าน และสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ปรึกษากับคณะกรรมการ
เพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมใหญ่ต่อไปให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมกันมากขึ้น ในวันที่ 28 พ.ย. 2544 ผู้นำหมู่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาบ้านผักหนอก หมู่ 11
บุคคลที่ติดต่อ
นายดำรง  ชารีวาร  
 
ที่อยู่ 7 ม. 11 ต. ยางน้อย อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2544 โดยมีการประชุมชี้แจงให้พี่น้องในหมู่บ้านชุมชน ได้เข้าใจในการดำเนินการและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มขึ้น และประกาศรับสมาชิกคนภายในหมู่บ้านชุมชนนั้นเอง โดยครั้งแรกมีสมาชิกมาสมัครและร่วมหุ้นๆ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านผักหนอก
บุคคลที่ติดต่อ
นายเชียร  ศรีคุณแก้ว  
 
ที่อยู่ 92 ม. 13 ต. ยางน้อย อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากรัฐบาลสมัยนายชวน หลีกภัย และสมัยของนายทักษิณ ชิณวัตร มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง จึงให้ประชาชน
ในท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้านรวมกลุ่มกันจัดตั้งองค์กรเพื่อประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนั้นข้าพเจ้านายเชียร ศรีคุณแก้ว จึงรวมกลุ่ม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มธนาคารข้าวมานิโนนม่วง
บุคคลที่ติดต่อ
นายสุนทร  สาดแล่น  
 
ที่อยู่ 22 ม. 8 ต. หนองม่วง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ในปีพ.ศ. 2538 บ้านน้ำผึ้งมีการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์สาธิตกองทุนหมู่บ้านขึ้น โดยการเฉลี่ยออกหุ้นกันเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อสินค้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเพาะเห็ดบ้านหนองผือ กทบ.
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูดี  ไชยทุม  
 
ที่อยู่ 119 ม. 1 ต. หนองบัว อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสาร 44140
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มสาธิตการตลาดตั้งเมื่อพ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มข้าวหอมมะลิ 105 ตั้งเมื่อพ.ศ. 2544 กลุ่มออมทรัพย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2538
กลุ่มทอผ้าเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านปี 2545 กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มสัจจะ กลุ่มเห็ดนางฟ้า นางลม สนับสนุนจาก กศน. ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองคู หมู่7
บุคคลที่ติดต่อ
นางวนิดา  ตัณฑสิทธิ์  
 
ที่อยู่ 151 ม. 7 ต. โพนทอง อ. เชียงยืน จ. มหาสาร 44160
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านหนองคู หมู่ 7 ตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2547 มีผู้สมัครเป็นสมาชิกจำนวน 23 คน
ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองจำนวน 5,000 บาท มีผู้ฝากสัจจะทั้งหมด 27 ราย สมาชิกผู้ฝาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านเขวาไร่
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเลี้ยง  ธรรณพล  
 
ที่อยู่ 59 ม. 1 ต. เขวาไร่ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมย่านเขวาไร่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ด้วยเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 40,000 บาท
มีสมาชิกแรกตั้ง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาเขวาไร่
บุคคลที่ติดต่อ
นายจำลอง  ทศแก้ว  
 
ที่อยู่ 58 ม. 1 ต. เขวาไร่ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านเขวาไร่ ตั้งขึ้นเมื่อ 1 พ.ค. 2544 ด้วยเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>