ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองทุ่ม
บุคคลที่ติดต่อ
นายหนูไกร  เรืองบุญ  
 
ที่อยู่ 65 ม. 10 ต. หนองทุ่ม อ. วาปีปทุม จ. มหาสาร 44120
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มเลี้ยงโคบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่10 ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้เลี้ยงโค เพื่อนำผลผลิตคือ โค มาจำหน่ายและยังได้นำมูลโคมาเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแข้
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองยุ่น  ปะเรชะตา  
 
ที่อยู่ 75 ม. 5 ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
หลังจากเสร็จจากการทำไร่ ทำนาแล้ว ทอผ้าไหมมัดหมี่ ส่งสวนจิตรลดาบ้าง ตามบ้านบ้าง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 3
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญยัง  ฟูมเฟือย  
 
ที่อยู่ ม. 3 หมู่บ้าน บ้านหญ้ารังนก ต. ราษฎร์พัฒนา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เป็นการสนองนโยบายในการตั้งกลุ่ม ซึ่งในการรองรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะต้องมีกลุ่มรองรับเป็นรูปธรรม
จึงจะมีงบประมาณเข้ามาสนุบสนุน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปลูกหม่อนหม่อนไหม บ้านหนองแสง
บุคคลที่ติดต่อ
นางสมร  ณัฐนา  
 
ที่อยู่ 82 ม. 7 ต. เขวาไร่ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เริ่มแรกก็จับกลุ่มได้ 23 คน ลงหุ้นกันคนละ 700 บาท ได้เงิน 23,000 บาท เพื่อสร้างโรงเลี้ยไหม วัยอ่อน ซื้อไข่จากพ่อค้าส่งแผนละ 40 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มหม่อนไหมหนองบัวแดง
บุคคลที่ติดต่อ
นางเขื่องทอง  ปะวาเก  
 
ที่อยู่ 91 ม. 9 ต. เขวาไร่ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แต่ก่อนประชาชนบ้านหนองบัวแดง มีอาชีพทำนา รายได้ไม่เพียงพอและเวลาทำนาเสร็จ ไม่มีงานทำ จึงจัดทำกลุ่มอาชีพ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้นมา และยังเป็นอาชีพที่ยังหารายได้ยังไม่เพียงพออีกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
บุคคลที่ติดต่อ
นางบุญเที่ยง  คำยอดแก้ว  
 
ที่อยู่ 31 ม. 6 ต. นาเชือก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชาวบ้านห้วยทราย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ไม่ค่อยมีฐานะ มีความอยากจนเป็นส่วนมาก ซึ่งชาวบ้านทุกคนมีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่
ซึ่งผลผลิตไม่ค่อยได้ตามที่ต้องการชาวบ้านยังมีเวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้ชาวบ้านเริ่มรวมตัวกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านซาดน้อย
บุคคลที่ติดต่อ
นายลัด  ณิตนานัง  
 
ที่อยู่ 26 ม. 10 ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
สมาชิกทุกคน ส่งเงินทุนทั้งดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ ไม่...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโค
บุคคลที่ติดต่อ
นายสัมฤทธิ์  ศรีสมบัติ  
 
ที่อยู่ 131 ม. 9 ต. หนองแวง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
นับตั้งแต่จัดตั้งครั้งแรกคือ รวมกลุ่มกันก่อนแล้วรวบรวมเงินเพื่อเป็นทุนสมทบ 30% ของเงินที่ไปกู้มา โดยไม่มีดอกเบี้ยนำไป
ฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนำเงินไปฝากแล้ว ก็ทำโครงการเข้าสู่ อบต. ทาง อบต.จัดให้กู้ 70,000 บาท ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มส่งเสริมอาชีพราษฎรบ้านหนองแหน
บุคคลที่ติดต่อ
นายไพศาล  พิลาแดง  
 
ที่อยู่ 23 ม. 12 ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
แต่ก่อนเคยจัดทำกลุ่มติดลูกค้า แต่หลายปีต่อมาเลยจัดทำกลุ่มทำนาปีขึ้น ส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลเลย ส่งเสริมงบประมาณ
ให้...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่
บุคคลที่ติดต่อ
นางเคน  จันทจิตร  
 
ที่อยู่ 44 ม. 9 หมู่บ้าน ห้วยแคน ต. หนองแวง อ. กิ่งอำเภอกุดรัง จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มเล็กๆ ขึ้นมา โดยมีแกนนำของแม่บ้าน ได้จัดตั้งกลุ่มสตรีแม่บ้านขึ้นเพื่อทำการทอผ้าไหมมัดหมี่ และกลุ่มสัจจะ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>