ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาบ้านเม็กใหม่
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำกอง  ปุริโต  
 
ที่อยู่ 33 ม. 17 ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
กลุ่มทำนาปี แจกจ่ายเป็นเงินหมุนเวียนให้กับสมาชิกในหมู่บ้านจำนวน 40 ครัวเรือน...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มปั้นหม้อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายย่อง  ปุเลตัง  
 
ที่อยู่ 40 ม. 17 ต. หนองเม็ก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เดิมแรกบ้านหนองเม็ก อพยบมาจากนครราชสีมา มาทำมาหากินโดยมากประกอบอาชีพสมัยนั้น พากันปันหม้อขายเป็นรายได้พิเศษ
ต่อมาลูกหลานก็สืบทอดกันมา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเรือ
บุคคลที่ติดต่อ
นางสำลี  สุวรรณเพลา  
 
ที่อยู่ 27 ม. 4 ต. หนองเรือ อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับประชาธิปไตย ควรมีการแพร่ขยายให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณ์นั่นเอง...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคบ้านบกพร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
นางจารุณี  สัจเขตย์  
 
ที่อยู่ 10 ม. 6 ต. ยาง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากชุมชนหมู่บ้านบกพร้าว ส่วนมากประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม อาศัยทำนา เป็นหลักมีรายได้น้อย ทำให้การดำรงชีวิตลำบากมาก
แต่ในขณะเดียวกันปีใดได้ทำนา มีข้าวขายก็ยังถูกนายทุนกดราคาฉะนั้น ทางกลุ่มได้มองเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหา และมีรายได้เสริม ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านบกพร้าว
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญเพ็ง  ชัยดวงดี  
 
ที่อยู่ 10 ม. 6 ต. ยาง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากบ้านบกมะพร้าวเป็นหมู่บ้านกันดารอยู่ห่างไกลตัวเมือง 18 กม. มีปัญหาในเรื่องการซื้อของใช้ประจำวัน เพราะว่าของใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาบ้านค้อม่วง
บุคคลที่ติดต่อ
นายอุดร  จันทร์เสน  
 
ที่อยู่ - ม. 16 ต. นาเชือก อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เพื่อให้ความรู้กับชุมชน ประชาชนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ประชาชนรู้จักสามัคคี...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเกษตรทำนาบ้านสำโรง
บุคคลที่ติดต่อ
นายบุญช่วย  แพงไธสง  
 
ที่อยู่ 80 ม. 1 หมู่บ้าน บ้านนาสำโรง ต. สำโรง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ความอยู่ดีกินดีมีสุขของคนไทย โดยสร้างค่านิยมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นเปลี่ยน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มกองทุนบ้านหมากหญ้า
บุคคลที่ติดต่อ
นายพุฒ  คำวิสิทธิ์  
 
ที่อยู่ - ม. 6 ต. ห้วยแอ่ง อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านหมากหญ้า หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแอ่ง ได้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้น เพื่อบริหารงานในหมู่บ้าน และคณะกรรมการที่ทำได้สำเร็จ
ทุกๆ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกุงเต่า
บุคคลที่ติดต่อ
นายเขื่อน  พรมมารักษ์  
 
ที่อยู่ 10 ม. 2 ต. ท่าสองคอน อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านหนองกุงเต่า หมู่ที่ 2 เป็นชุมชนหนึ่งในพื้นที่ ตำบลท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีพื้นที่รวมกันทั้งหมด ประมาณ 4,000 ไร่เศษ ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองเขื่อนช้าง
บุคคลที่ติดต่อ
นายทำ  นามใส  
 
ที่อยู่ 137 ม. 7 ต. ท่าสองคอน อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการนัดประชุมกันแล้วมีความเห็นในที่ประชุมว่าให้จัดตั้งกลุ่มสัจจะขึ้น โดยเลือกคณะกรรมการ
ดำเนินงานในที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งขึ้น 1. นายหำ นามโส เป็นประธาน 2. นายมี คตอินทร์ เลขานุการ 3. นายวีระ ศรีตียแก้ว เหรัญญิก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>