ข้อมูลทั้งหมด  200    
  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังไผ่ หมู่ที่7
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองใส  เลพล  
 
ที่อยู่ 87 ม. 7 ต. ลาดพัฒนา อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังไฟ ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2543 มีการพัฒนาชุมชนเป็นผู้ร่วมประชุมในการจัดตั้ง
ซึ่งก่อนจะมาจัดตั้งกลุ่มประธานคนเก่า ไม่ได้ดำเนินการต่อเพราะเน้นว่าสมาชิกไม่สนใจ จึงมีการประชุมใหม่และ ได้จัดตั้งขึ้น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านอีเลิ้ง
บุคคลที่ติดต่อ
นางพิมพา  ลาโภ  
 
ที่อยู่ 5 ม. 16 ต. เขวา อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านลิเล้ง ม. 7 ต.หนองไผ่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีสมาชิก 37 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 57 คน ระดมหุ้นคนละ
10 บาท เป็นจำนวนเงิน 740 บาท และได้เงินสนับสนุนจากส.ส. 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,740 บาท ปีพ.ศ. 2536 ได้รับงบจาก ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงเทียนใต้
บุคคลที่ติดต่อ
นายสำรอง  โสกชาตรี  
 
ที่อยู่ 236 ม. 18 ต. เขวา อ. เมืองมหาสารคาม จ. มหาสาร 44000
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
หมู่บ้านเชียงเหียนใต้ หมู่ที่ 18 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม ประชากรในหมู่บ้านอัตราร้อยละ 80 มีอาชีพทำนา แต่ขาดงบประมาณ
ในการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหัวดงนาถ่าย
บุคคลที่ติดต่อ
นางสังวาลย์  คุณโน  
 
ที่อยู่ 48 ม. 10 ต. เวียงสะอาด อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่คือ พัฒนาชุมชนและเกษตรตำบลให้รวมกลุ่มเพื่อออมเงิน ใช้ชื่อกลุ่มสัจจะ โดยนำเงินฝากที่ธนาคารออมสิน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
บุคคลที่ติดต่อ
นายหล้า  แสงกล้า  
 
ที่อยู่ - ม. 9 ต. ยาง อ. บรบือ จ. มหาสาร 44130
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านราษฏร์เจริญ
บุคคลที่ติดต่อ
นายคำพันธ์  พลหาวงษ์  
 
ที่อยู่ 8 ม. 13 ต. ราษฎร์พัฒนา อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
บ้านราษฎรได้รวมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้นปีพ.ศ. 2541 คือแยกออกมาจากหมู่ที่ 1 บ้านป่ากุง เพราะได้แยกหมู่บ้านออกเป็น ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
บุคคลที่ติดต่อ
 
ที่อยู่ 110 ม. 2 หมู่บ้าน บ้านดงเย็น ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  องค์กร
ประวัติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 ได้รับเงินสนับสนุนจากศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน อ.พยัคฆภูมิพิสัย 3,000 บาท มีสมาชิก 32 คน
และสมาชิกในกลุ่มก็ออกหุ้นกันคนละ 100 บาท รวมแล้ว 6,200 บาท และปีต่อมาวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2544 ได้รับเงินสนับสนุน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าบ้านขี้เหล็ก
บุคคลที่ติดต่อ
นางพิกุล  ก้อนวิมล  
 
ที่อยู่ 17 ม. 11 หมู่บ้าน บ้านขี้เหล็ก ต. สำโรง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
เนื่องจากกลุ่มทอผ้าบ้านขี้เหล็ก ม.11 เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรบ้านขี้เหล็กซึ่งทุกปี ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  กลุ่มทอผ้าไหม
บุคคลที่ติดต่อ
นางอำพร  ปุริมายะตา  
 
ที่อยู่ 19 ม. 10 หมู่บ้าน บ้านหนองหว้า ต. หนองกุง อ. นาเชือก จ. มหาสาร 44170
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้านได้ไปดูงานที่ศูนย์ศิลปาชีพ และได้มีความสนใจเรื่องการทอผ้าหลังจากการไปดูงานก็ได้มาเรียกประชุมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


  ชื่อ กลุ่ม /องค์กร/พื้นที่  ศูนย์สาธิตการตลาด
บุคคลที่ติดต่อ
นายทองแวว  ศรีสุวรรณ  
 
ที่อยู่ 110 ม. 2 ต. ราษฎร์เจริญ อ. พยัคฆภูมิพิสัย จ. มหาสาร 44110
เครือข่าย :  องค์กรชุมชน     แหล่งที่มา :  พอช.  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ธุรกิจ
ประวัติ
ก่อตั้งศูนย์สาธิตการตลาด หรือกองทุนบ้านดง ตั้งอยู่ ม.2 เลขที่ 110 ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ตั้งขึ้นตามโครงการศูนย์สาธิตกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เมื่อแรกเริ่มมีสมาชิกเข้า ...
ความเกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเข้าใจแล้วปฏ


<| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |>